Base description which applies to whole site

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019

5.308,3

5.353,8

5.436,1

5.594,1

5.835,1

Mee- en tegenvallers

Rijksbegroting

Diversen

0,0

‒ 3,8

‒ 3,7

‒ 3,7

‒ 4,1

0,0

‒ 3,8

‒ 3,7

‒ 3,7

‒ 4,1

Beleidsmatige mutaties

Rijksbegroting

Asiel: oda-toerekening

‒ 150,9

‒ 156,0

‒ 91,7

‒ 41,6

‒ 36,3

Budget convenant brigrade spec. beveiligingsopdrachten (bsb)

‒ 15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Dekking intensiveringen os/oda

‒ 78,9

‒ 52,8

‒ 48,0

‒ 44,0

‒ 44,0

Eindejaarsmarge apparaat

19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Eindejaarsmarge bz

‒ 58,0

‒ 7,0

‒ 3,1

0,0

0,0

Eindejaarsmarge (ida)

145,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Eindejaarsmarge non-oda

25,5

4,8

3,1

0,0

0,0

Herijking asiel

149,1

99,0

50,6

26,7

37,3

Hgis-bijstelling

‒ 62,6

‒ 64,1

‒ 85,6

‒ 85,6

‒ 85,6

Ida

‒ 145,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Kasschuif ida (wereldbank)

179,9

‒ 156,4

0,0

0,0

0,0

Kasschuif vredespaleis

‒ 53,0

0,0

0,0

53,0

0,0

Multilaterale samenwerking

27,0

28,0

29,0

13,0

29,0

Nog te verdelen i.v.m.wijzigingen bni en/of toerekeningen

0,0

‒ 36,0

‒ 35,0

‒ 41,0

‒ 53,0

Onderwijs

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Overig armoedebeleid

6,3

13,1

6,0

16,0

12,0

Reservering vredespaleis

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

29,5

28,0

28,0

28,0

28,0

Diversen

19,9

33,7

6,5

14,3

14,6

102,5

‒ 250,7

‒ 125,2

‒ 46,2

‒ 83,0

Technische mutaties

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Diversen

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Rijksbegroting

Hgis-bijstelling

6,5

‒ 25,0

‒ 30,7

‒ 65,4

‒ 92,8

Diversen

23,8

16,4

2,0

2,0

2,0

32,7

‒ 8,6

‒ 28,7

‒ 63,4

‒ 90,8

Extrapolatie

5.640,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

135,3

‒ 263,0

‒ 157,5

‒ 113,2

‒ 177,9

Stand Miljoenennota 2020

5.443,6

5.090,8

5.278,6

5.480,9

5.657,3

5.640,2

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019

147,6

148,2

147,9

147,9

147,9

Beleidsmatige mutaties

Rijksbegroting

Diversen

0,7

‒ 1,0

‒ 1,2

‒ 1,2

‒ 1,3

0,7

‒ 1,0

‒ 1,2

‒ 1,2

‒ 1,3

Technische mutaties

Rijksbegroting

Diversen

23,9

17,0

2,0

2,0

2,0

23,9

17,0

2,0

2,0

2,0

Extrapolatie

147,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

24,5

16,0

0,8

0,8

0,7

Stand Miljoenennota 2020

172,1

164,2

148,7

148,7

148,6

147,1

Asiel: ODA-toerekening

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan het budget voor Official Development Assistance (ODA). De herziene MPP-raming voor de instroom van asielzoekers leidt tot een neerwaartse bijstelling van de ODA-toerekening. Daarnaast heeft de nacalculatie over 2018 plaatsgevonden. Dit leidt tot een overheveling tussen de begroting van BHOS en JenV.

Budget convenant brigade spec. beveiligingsopdrachten (BSB)

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken hevelt 15,3 mln. over naar het Ministerie van Defensie ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).

Dekking intesiveringen OS/ODA

Dit betreft de dekking van verschillende intensiveringen van budgetten binnen de BHOS-begroting vanaf artikel 5.4. «Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen», waarvan de grootste multilaterale samenwerking (27 mln.), onderwijs (15 mln.) en private sector ontwikkeling (29,5 mln.) zijn. Vanaf 2021 is dit bedrag structureel voor UNICEF (10 mln.) en speciale multilaterale activiteiten (3 mln.).

Eindejaarsmarge apparaat, BZ en non-ODA

Dit betreft een deel van de doorverdeling van de HGIS-eindejaarsmarge naar de begroting van BZ

Eindejaarsmarge (IDA)

Deze mutatie betreft de verrekening van de bij het jaarverslag 2018 gemelde betaling door Financiën aan de Wereldbank, die gepland was voor 2019. Door deze mutatie viel de HGIS-eindejaarsmarge lager uit dan verwacht. Het voor 2019 geplande budget is door Financiën teruggeboekt naar BZ en binnen de HGIS doorverdeeld ter compensatie van de eindejaarsmarge.

Herijking asiel

De toerekening aan ODA van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers is met ingang van 2019 conform de verduidelijkte richtlijn van OESO-DAC herijkt. Daarnaast is een verbetering van de toerekeningsystematiek doorgevoerd. Dit leidt tot een transparantere, schokbestendigere en doelmatigere toerekening. De per saldo lagere toerekening die uit de herijking volgt is éénmalig structureel generaal gedekt en toegevoegd aan de begroting van BHOS.

HGIS-bijstelling

Conform de reguliere systematiek is het ODA-budget van de HGIS neerwaarts bijgesteld op basis van de verlaagde groeiverwachting van het BNI van het Centraal Planbureau. 

IDA

Deze mutatie betreft de verrekening van de bij het jaarverslag 2018 gemelde betaling door Financiën aan de Wereldbank, die gepland was voor 2019. Het budget voor 2019 is teruggeboekt naar BZ.

Kasschuif IDA (wereldbank)

Ter optimalisatie van het kasritme van de staat wordt de contributiebijdrage voor de Wereldbank die in 2020 stond gepland vooruitbetaald in 2019. Er wordt 156,4 mln. uit 2020 en 23,5 mln. uit 2024 betaald in 2019.

Kasschuif Vredespaleis

De middelen die bij Voorjaarsnota zijn toegevoegd aan de aanvullende post ten behoeve van de renovatie van het Vredespaleis worden doorgeschoven naar 2022, omdat deze naar verwachting niet eerder tot besteding komen. Ook de resterende 3 mln. van de RA-middelen van OCW (reeks G43) bestemd voor de renovatie worden doorgeschoven naar dit jaar.

Multilaterale samenwerking

Het budget voor multilaterale samenwerking wordt meerjarig verhoogd. Dit komt door de verhoging van de jaarlijkse bijdrages aan UNICEF, UNDP, speciale multilaterale activiteiten en een verwachte kapitaalverhoging bij de African Development Bank in 2020.

Onderwijs

Het budget voor onderwijs wordt conform de prioriteiten uit de BHOS-nota verhoogd met 15 mln., waaronder met 5 mln. voor het Orange Knowledge Programme (OKP).

Reservering Vredespaleis

Voor de renovatie van het Vredespaleis wordt 50 mln. gereserveerd op de aanvullende post uit de generale middelen.

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

De incidentele verhoging op het artikel voor versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden wordt ingezet voor onder andere ondernemingsklimaat, financiële sectorontwikkeling en duurzame productie en handel.

Diversen - rijksbegroting in enge zin, beleidsmatige- en technische mutaties

Dit betreft een som van mutaties en overboekingen die tussen HGIS-begrotingen plaatsvinden. De belangrijkste posten betreft de uitkering van de eindejaarsmarges aan diverse begrotingen, loon- en prijsbijstelling en uitvoeringsmutaties. Daarnaast bevat de post diversen een niet plafondrelevante wisselkoersmutatie van 2,4 mln. voor de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

HGIS-bijstelling

Conform de reguliere systematiek is het ODA-budget van de HGIS neerwaarts bijgesteld op basis van de verlaagde groeiverwachting van het BNI van het Centraal Planbureau. De HGIS non-ODA is eveneens naar beneden bijgesteld vanwege de verlaagde groeiverwachting van de prijs bbp.

Niet-Belastingontvangsten: diversen – rijksbegroting in enge zin, beleidsmatige en technische mutaties, ontvangsten

Een klein deel van de ontvangsten van de Internationale Financiële Instellingen waren geen onderdeel van de HGIS. Deze zijn nu volledig binnen de HGIS ondergebracht. De technische mutaties bestaan verder hoofdzakelijk uit enkele desalderingen, waarvan de grootste (20 mln. in 2019 en 15 mln. in 2020) wordt veroorzaakt door hogere ontvangsten uit de verkoop van vastgoed door BZ.

Licence