Base description which applies to whole site

2 UITGAVEN EN NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

Deze bijlage biedt een overzicht van de verschillende manieren waarop de uitgaven en de niet-belastingontvangsten van de overheid worden weergegeven. De overheidsuitgaven kunnen op kasbasis, maar ook op transactiebasis worden geregistreerd. In het eerste geval worden betalingen geboekt in de periode waarin betaling plaatsvindt, in het tweede geval de periode waarin rechten en verplichtingen zijn ontstaan. Op de departementale begrotingen worden de uitgaven op kasbasis geregistreerd: welke bedragen worden van de bankrekeningen van het Rijk afgeschreven. Bij het saldo van de overheid (EMU-saldo) wordt niet uitgegaan van de uitgaven op kasbasis, maar op transactiebasis: de uitgaven worden geboekt in de periode waarin rechten en verplichtingen zijn ontstaan. Bij de tabellen hieronder worden de gebruikte begrippen verder toegelicht.

Tabel 2.1. bevat alle netto-uitgaven van de Rijksoverheid: de optelsom van de uitgaven minus de niet-belastingontvangsten. Om de uitgaven te beheersen is er een uitgavenplafond. De uitgaven mogen het uitgavenplafond niet overschrijden. Het uitgavenplafond is gesplitst in drie deelplafonds: het plafond Rijksbegroting, het plafond Sociale Zekerheid en het plafond Zorg. De meeste netto-uitgaven vallen onder een van de drie plafonds. Er zijn echter ook uitgaven en ontvangsten die niet onder een plafond vallen, deze worden de niet-plafondrelevante uitgaven genoemd.

In het bovenste deel van de tabel zijn de uitgaven uitgesplitst in de begrotingsgefinancierde en de premiegefinancierde uitgaven. De begrotingsgefinancierde uitgaven worden betaald uit belastingen en zijn de optelling van alle uitgaven en niet-belastingontvangsten op de departementale begrotingen. Dit zijn de uitgaven waarvoor het parlement autorisatie verleent door de begrotingen aan te nemen. Naast de begrotingsgefinancierde uitgaven zijn er ook premiegefinancierde uitgaven. De uitgaven aan zorg en sociale zekerheid worden voor een groot deel gefinancierd uit sociale premies. In het onderste deel van de tabel zijn de begrotings- en premiegefinancierde uitgaven per plafond opgeteld.

Tabel 2.1 Netto-uitgaven naar type en plafond

(in miljoenen euro)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

bron

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

        

Plafond Rijksbegroting

138.995

156.573

155.096

152.317

153.241

154.400

156.968

Tabel 2.5

Plafond Sociale Zekerheid

22.553

41.855

30.104

25.399

25.210

25.508

25.854

Tabel 2.6

Plafond Zorg

2.271

2.483

2.094

2.104

1.994

1.991

2.004

Tabel 2.7

Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

18.032

33.677

38.894

40.459

44.831

47.399

49.051

Tabel 2.8

Totaal begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

181.852

234.588

226.188

220.279

225.276

229.298

233.877

Tabel 2.4

Premiegefinancierde netto-uitgaven

        

Plafond Sociale Zekerheid

58.207

62.212

66.281

68.067

69.257

70.634

72.834

Tabel 2.6

Plafond Zorg

67.462

71.049

73.230

77.059

79.953

83.067

86.459

Tabel 2.7

Totaal premiegefinancierde netto-uitgaven

125.669

133.261

139.511

145.127

149.210

153.701

159.292

 

Totaal netto-uitgaven

307.521

367.849

365.699

365.406

374.486

382.999

393.169

 
         

Plafond Rijksbegroting

138.995

156.573

155.096

152.317

153.241

154.400

156.968

Tabel 2.5

Plafond Sociale Zekerheid

80.760

104.067

96.385

93.466

94.467

96.142

98.687

Tabel 2.6

Plafond Zorg

69.733

73.532

75.324

79.164

81.947

85.058

88.463

Tabel 2.7

Totaal netto-uitgaven onder het uitgavenplafond

289.488

334.172

326.805

324.947

329.655

335.600

344.118

 

Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

18.032

33.677

38.894

40.459

44.831

47.399

49.051

Tabel 2.8

Totaal netto-uitgaven

307.521

367.849

365.699

365.406

374.486

382.999

393.169

 

Tabel 2.2 geeft alle uitgaven zoals die vermeld zijn in de individuele begrotingshoofdstukken van de Rijksbegroting. In die hoofdstukken zelf zijn de uitgaven verdeeld over verschillende beleids- en niet-beleidsartikelen, maar in de tabel wordt alleen het totaal per hoofdstuk weergegeven. Deze tabel bevat dus alle geraamde uitgaven waarvoor het parlement goedkeuring geeft door het betreffende begrotingswetvoorstel aan te nemen. Deze uitgaven worden daarom ook wel de begrotingsgefinancierde uitgaven genoemd. Voor vrijwel alle begrotingshoofdstukken geldt dat de genoemde bedragen ook de raming is van wat de rijksoverheid op kasbasis denkt te gaan uitgeven. Alleen voor het begrotingshoofdstuk van Nationale Schuld geldt dat die begroting deels op transactiebasis wordt opgesteld. Omdat inzicht wordt gegeven in de uitgaven en verderop in bijlage 6 het saldo van de overheid, zijn de uitgaven aan het aflossen van de staatsschuld niet in deze tabel opgenomen.

Tabel 2.2 Uitgaven begrotingen
 

(in miljoenen euro)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

De Koning

44

45

46

47

47

47

47

2A

Staten-Generaal

173

191

191

173

171

171

175

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

134

149

137

132

132

132

131

3

Algemene Zaken

66

75

82

75

76

77

78

4

Koninkrijksrelaties

196

506

86

90

90

107

107

5

Buitenlandse Zaken

10552

10.183

11.393

11.232

11.267

11.660

11.971

6

Justitie en Veiligheid

13662

14.451

14.211

13.946

13.757

13.620

13.729

7

Binnenlandse Zaken

5617

6.791

6.643

6.159

6.056

6.097

6.230

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

43075

44.624

43.684

44.121

44.562

44.439

44.509

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

7023

6.561

5.914

5.464

4.272

3.875

3.664

9B

Financiën

9434

11.099

9.265

8.838

8.656

8.613

8.289

10

Defensie

10719

11.480

11.629

12.057

11.796

11.825

11.401

12

Infrastructuur en Waterstaat

8005

10.138

16.476

9.566

10.815

10.098

10.098

13

Economische Zaken en Klimaat

5337

9.669

7.837

5.984

6.447

6.364

6.145

14

Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid

1534

2.033

2.065

1.423

1.407

1.295

1.337

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

39076

61.821

52.494

47.930

47.863

48.351

49.115

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18014

26.632

25.887

26.359

27.621

29.157

30.417

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3047

3.141

3.064

3.046

3.026

3.022

3.107

19

Nationaal Groeifonds

0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

4.000

50

Gemeentefonds

31298

33.444

32.819

32.419

31.864

31.672

31.466

51

Provinciefonds

2467

2.608

2.483

2.432

2.422

2.412

2.402

55

Infrastructuurfonds

5761

6.237

13.804

6.714

7.694

7.258

7.110

58

Diergezondheidsfonds

63

72

34

34

34

34

34

64

BES-fonds

44

55

47

35

35

35

35

65

Deltafonds

1076

1.068

1.219

1.272

1.511

1.430

1.571

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

0

0

4.610

4.947

4.774

4.828

4.417

AP

Aanvullende posten

0

‒ 362

4.206

6.976

9.219

12.041

15.579

90

Consolidatie1

‒ 6010

‒ 6.432

‒ 7.062

‒ 7.105

‒ 8.191

(7.990)

(8.048)

HGIS

Internationale Samenwerking2

(5.289)

(5.395)

(5.114)

(5.313)

(5.259)

(5.320)

(5.438)

1

Dit betreft een correctie voor dubbeltellingen die ontstaan door het <<bruto>> boeken van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt.

2

In deze en volgende tabellen zijn de uitgaven voor Internationale Samenwerking (HGIS) toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven HGIS zijn tussen haken vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Tabel 2.3 bevat alle niet-belastingontvangsten op de verschillende begrotingshoofdstukken van de Rijksbegroting. Dit betreft alle ontvangsten die geen belasting- of premie-ontvangst zijn. Denk bijvoorbeeld aan het dividend dat uitgekeerd wordt door staatsdeelnemingen, terugbetaalde studieschulden of de opbrengst van boetes en schikkingen. Ook hier geldt dat alle bedragen op kasbasis zijn, behalve de begroting van Nationale Schuld, die deels op transactiebasis is opgesteld. Omdat inzicht wordt gegeven in de niet-belastingontvangsten en verderop in bijlage 6 het saldo van de overheid, worden de ontvangsten vanuit het uitgeven van nieuwe staatschuld niet meegeteld.

Tabel 2.3 Niet-belastingontvangsten begrotingen
 

(in miljoenen euro)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

De Koning

0

0

0

0

0

0

0

2A

Staten-Generaal

4

4

4

4

4

4

4

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

6

6

6

6

6

6

6

3

Algemene Zaken

6

7

7

7

7

7

7

4

Koninkrijksrelaties

56

40

38

31

31

31

31

5

Buitenlandse Zaken

805

750

921

938

954

974

991

6

Justitie en Veiligheid

1.646

1.485

1.574

1.576

1.585

1.596

1.578

7

Binnenlandse Zaken

753

763

666

608

608

571

561

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.398

1.405

1.445

1.513

1.563

1.629

1.688

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

12.155

5.215

11.187

6.534

4.710

4.889

4.801

9B

Financiën

4.254

2.811

2.231

3.063

3.192

3.218

3.504

10

Defensie

406

285

160

160

160

160

160

12

Infrastructuur en Waterstaat

52

33

20

17

14

16

14

13

Economische Zaken en Klimaat

3.455

5.683

4.816

3.557

4.179

4.331

4.417

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

124

281

237

89

76

74

70

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.896

1.830

1.837

1.865

1.986

2.059

2.076

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

749

173

205

113

113

113

113

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

59

69

57

52

47

42

42

50

Gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0

51

Provinciefonds

       

55

Infrastructuurfonds

5.614

6.188

13.804

6.714

7.694

7.258

7.110

58

Diergezondheidsfonds

40

72

34

34

34

34

34

64

BES-fonds

       

65

Deltafonds

1.090

1.024

1.219

1.272

1.511

1.430

1.571

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

0

0

4.610

4.947

4.774

4.828

4.417

AP

Aanvullende posten

0

0

60

92

91

91

91

90

Consolidatie

‒ 6.010

‒ 6.432

‒ 7.062

‒ 7.105

‒ 8.191

‒ 7.990

‒ 8.048

HGIS

Internationale Samenwerking

(181)

(186)

(165)

(160)

(155)

(153)

(152)

 

Totaal

28.558

21.691

38.077

26.089

25.149

25.372

25.238

Tabel 2.4 geeft per begrotingshoofdstuk de netto-uitgaven weer, oftewel de uitgaven (tabel 2.2) minus de niet-belastingontvangsten (tabel 2.3).

Tabel 2.4 Netto-uitgaven begrotingen
 

(in miljoenen euro)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

De Koning

44

45

46

47

47

47

47

2A

Staten-Generaal

169

187

187

169

167

167

171

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

128

143

131

126

125

125

125

3

Algemene Zaken

60

68

75

68

68

70

70

4

Koninkrijksrelaties

141

467

48

59

59

76

76

5

Buitenlandse Zaken

9.747

9.433

10.472

10.294

10.313

10.686

10.980

6

Justitie en Veiligheid

12.017

12.966

12.637

12.370

12.172

12.023

12.150

7

Binnenlandse Zaken

4.864

6.027

5.977

5.550

5.449

5.525

5.670

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

41.678

43.220

42.239

42.608

42.999

42.810

42.821

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

‒ 5.132

1.346

‒ 5.274

‒ 1.071

‒ 438

‒ 1.014

‒ 1.136

9B

Financiën

5.181

8.288

7.033

5.775

5.464

5.395

4.785

10

Defensie

10.313

11.195

11.469

11.897

11.636

11.665

11.241

12

Infrastructuur en Waterstaat

7.953

10.105

16.457

9.549

10.801

10.082

10.084

13

Economische Zaken en Klimaat

1.883

3.986

3.021

2.427

2.268

2.033

1.728

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1.410

1.752

1.828

1.335

1.331

1.221

1.267

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

37.179

59.990

50.657

46.065

45.877

46.292

47.039

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17.265

26.459

25.682

26.246

27.508

29.044

30.303

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

2.988

3.072

3.007

2.994

2.979

2.979

3.064

19

Nationaal Groeifonds

0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

4.000

50

Gemeentefonds

31.298

33.444

32.819

32.419

31.864

31.672

31.466

51

Provinciefonds

2.467

2.608

2.483

2.432

2.422

2.412

2.402

55

Infrastructuurfonds

147

49

0

0

0

0

0

58

Diergezondheidsfonds

23

0

0

0

0

0

0

64

BES-fonds

44

55

47

35

35

35

35

65

Deltafonds

‒ 14

44

0

0

0

0

0

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

0

0

0

0

0

0

0

AP

Aanvullende posten

0

‒ 362

4.147

6.884

9.128

11.949

15.488

HGIS

Internationale Samenwerking

(5.108)

(5.209)

(4.950)

(5.154)

(5.104)

(5.167)

(5.286)

De volgende tabellen (2.5 tot en met 2.7) geven per deelplafond aan welke uitgaven er onder vallen, op welk begrotingshoofdstuk deze staan, en of de uitgaven begrotings- of premiegefinancierd zijn.

Tabel 2.5 Netto-uitgaven onder plafond Rijksbegroting
 

(in miljoenen euro)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

De Koning

44

45

46

47

47

47

47

2A

Staten-Generaal

169

187

187

169

167

167

171

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

128

143

131

126

125

125

125

3

Algemene Zaken

60

68

75

68

68

70

70

4

Koninkrijksrelaties

78

91

27

37

36

52

51

5

Buitenlandse Zaken

9.747

9.433

10.472

10.294

10.313

10.686

10.980

6

Justitie en Veiligheid

12.017

12.966

12.637

12.370

12.172

12.023

12.150

7

Binnenlandse Zaken

4.886

6.054

6.009

5.583

5.481

5.558

5.702

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

39.929

41.258

40.094

40.315

40.689

40.526

40.562

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

5.446

4.675

3.708

3.268

2.126

1.801

1.677

9B

Financiën

5.549

7.030

6.753

6.095

5.819

5.781

5.516

10

Defensie

10.308

11.191

11.463

11.896

11.633

11.664

11.241

12

Infrastructuur en Waterstaat

7.953

10.105

9.310

9.549

10.801

10.082

10.084

13

Economische Zaken en Klimaat

4.267

7.536

6.497

5.750

5.773

5.740

5.768

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1.410

1.752

1.828

1.335

1.331

1.221

1.267

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

452

724

1.391

1.159

1.121

1.135

932

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3.407

8.210

5.787

3.639

3.499

3.451

3.369

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3.001

3.109

3.037

3.018

2.999

2.994

3.079

50

Gemeentefonds

27.501

29.555

29.414

29.050

28.543

28.399

28.240

51

Provinciefonds

2.467

2.608

2.483

2.432

2.422

2.412

2.402

55

Infrastructuurfonds

147

49

0

0

0

0

0

58

Diergezondheidsfonds

0

0

0

0

0

0

0

60

Accres Gemeentefonds

0

0

209

1.370

2.268

3.174

4.240

61

Accres Provinciefonds

0

0

32

138

221

305

403

64

BES-fonds

44

55

47

35

35

35

35

65

Deltafonds

‒ 14

44

0

0

0

0

0

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

0

0

0

0

0

0

0

80

Prijsbijstelling

0

0

478

977

1.455

1.925

2.351

81

Arbeidsvoorwaarden

0

0

1.118

1.943

3.112

4.271

5.585

86

Algemeen

0

‒ 315

1.862

1.654

984

751

918

HGIS

Internationale Samenwerking

(5.071)

(5.245)

(4.979)

(5.178)

(5.124)

(5.182)

(5.300)

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

138.995

156.573

155.096

152.317

153.241

154.400

156.968

         
 

Totaal netto-uitgaven onder plafond Rijksbegroting

138.995

156.573

155.096

152.317

153.241

154.400

156.968

Tabel 2.6 Netto-uitgaven onder plafond Sociale Zekerheid
 

(in miljoenen euro)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

20.566

39.946

27.768

22.801

22.453

22.450

22.461

50

Gemeentefonds

1.987

1.957

1.903

1.855

1.808

1.760

1.712

AP

Aanvullende posten

0

‒ 47

432

742

949

1.298

1.680

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

22.553

41.855

30.104

25.399

25.210

25.508

25.854

40

Sociale verzekeringen

58.207

62.212

66.281

68.067

69.257

70.634

72.834

 

Premiegefinancierde netto-uitgaven

58.207

62.212

66.281

68.067

69.257

70.634

72.834

         
 

Totaal netto-uitgaven onder plafond Sociale zekerheid

80.760

104.067

96.385

93.466

94.467

96.142

98.687

Tabel 2.7 Netto-uitgaven onder plafond Zorg
 

(in miljoenen euro)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

461

550

584

573

456

444

447

50

Gemeentefonds

1.809

1.933

1.501

1.514

1.514

1.514

1.514

AP

Aanvullende posten

0

0

9

17

23

32

43

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

2.271

2.483

2.094

2.104

1.994

1.991

2.004

41

Zorg

67.462

71.049

73.230

77.059

79.953

83.067

86.459

 

Premiegefinancierde netto-uitgaven

67.462

71.049

73.230

77.059

79.953

83.067

86.459

         
 

Totaal netto-uitgaven onder plafond Zorg

69.733

73.532

75.324

79.164

81.947

85.058

88.463

Tabel 2.8 geeft per begrotingshoofdstuk de uitgaven weer die buiten het totale uitgavenplafond vallen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om uitgaven die niet meetellen in het overheidstekort (EMU-saldo), zoals het verstrekken van leningen, de bijdrage van het Rijk aan de sociale fondsen of de opbrengst van het verkopen van staatsdeelnemingen. Daarnaast zijn er uitgaven die wel EMU-saldorelevant zijn, maar buiten het uitgavenplafond zijn geplaatst, zoals de uitgaven aan de zorgtoeslag.

Tabel 2.8 Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond
 

(in miljoenen euro)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4

Koninkrijksrelaties

63

376

21

22

23

24

24

7

Binnenlandse Zaken

‒ 23

‒ 27

‒ 33

‒ 33

‒ 33

‒ 33

‒ 33

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.749

1.962

2.145

2.293

2.311

2.283

2.259

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

‒ 10.577

‒ 3.330

‒ 8.982

‒ 4.339

‒ 2.564

‒ 2.814

‒ 2.814

9B

Financiën

‒ 368

1.258

280

‒ 320

‒ 355

‒ 387

‒ 731

10

Defensie

5

4

5

1

3

2

0

12

Infrastructuur en Waterstaat

0

0

7.147

0

0

0

0

13

Economische Zaken en Klimaat

‒ 2.384

‒ 3.550

‒ 3.477

‒ 3.323

‒ 3.504

‒ 3.708

‒ 4.040

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16.161

19.321

21.498

22.105

22.303

22.707

23.646

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13.397

17.698

19.311

22.035

23.552

25.149

26.487

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

‒ 13

‒ 36

‒ 29

‒ 25

‒ 20

‒ 15

‒ 15

19

Nationaal Groeifonds

0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

4.000

58

Diergezondheidsfonds

23

0

0

0

0

0

0

AP

Aanvullende posten

0

0

6

42

115

191

266

HGIS

Internationale Samenwerking

(37)

(36)

(29)

(25)

(20)

(15)

(15)

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven buiten het plafond

18.032

33.677

38.894

40.459

44.831

47.399

49.051

         
 

Totaal netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

18.032

33.677

38.894

40.459

44.831

47.399

49.051

Tabel 2.9 geeft een overzicht van de uitgaven aan de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) per begrotingshoofdstuk. De HGIS-uitgaven staan op verschillende begrotingen maar worden gecoördineerd door de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze stelt ook de HGIS-nota op, die een gedetailleerder overzicht van de HGIS-uitgaven bevat en gelijktijdig met de Miljoenennota wordt gepubliceerd.

Tabel 2.9 Overzicht netto-uitgaven HGIS per begrotingshoofdstuk
 

(in miljoenen euro)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5

Buitenlandse Zaken

1.359

1.537

1.475

1.430

1.417

1.448

1.449

6

Justitie en Veiligheid

35

34

35

35

35

34

34

7

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1

1

1

1

1

0

0

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

62

63

63

63

63

63

63

9B

Financiën

327

190

47

267

313

347

379

10

Defensie

184

194

224

224

210

209

209

12

Infrastructuur en Waterstaat

26

37

30

21

21

21

21

13

Economische Zaken en Klimaat

25

29

27

27

27

27

27

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

30

35

32

32

32

32

32

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1

1

1

1

1

1

1

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22

15

7

5

5

5

5

17

Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

3.001

3.109

3.037

3.018

2.999

2.994

3.079

86

Algemeen

0

0

0

53

0

0

0

 

Totaal plafondrelevante netto-uitgaven HGIS

5.071

5.245

4.979

5.178

5.124

5.182

5.300

9B

Financiën

37

0

0

0

0

0

0

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

0

‒ 36

‒ 29

‒ 25

‒ 20

‒ 15

‒ 15

 

Totaal niet-plafondrelevante netto-uitgaven HGIS

37

‒ 36

‒ 29

‒ 25

‒ 20

‒ 15

‒ 15

Licence