Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

506,2

85,9

90,3

90,3

106,9

106,9

totaal niet-belastingontvangsten

39,6

37,9

31,1

31,1

30,9

30,9

1

Versterken rechtsstaat

      
 

Uitgaven

12,7

14,0

23,1

23,1

40,8

40,8

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

      
 

Uitgaven

57,2

17,0

13,9

13,9

13,2

13,2

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

      
 

Uitgaven

383,4

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

 

Ontvangsten

39,6

37,9

31,1

31,1

30,9

30,9

6

Apparaat

      
 

Uitgaven

24,9

24,1

21,6

21,6

21,3

21,3

7

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

3,3

2,4

3,1

3,1

3,1

3,1

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

      
 

Uitgaven

24,7

     
        

Artikel 1 Versterken rechtsstaat

Het kabinet heeft besloten om de tijdelijke inzet van de Nationale Politie en rechtsketen in het kader van rechtshandhaving en de bestrijding van ondermijning in Sint Maarten, Curaçao en Aruba vanaf 2022 structureel te verlengen. Het budget voor de jaren 2024 en 2025 zal net als voorgaande jaren overgeboekt worden naar het Ministerie van JenV. Zo wordt ook recht gedaan aan de Politiewet 2012, die bepaalt dat er tussen de Nationale Politie en het Ministerie van JenV een gesloten systeem van financiering bestaat.

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

In 2020 liggen de uitgaven flink hoger doordat er noodhulp wordt verstrekt in de landen en de openbare lichamen in het kader van de Coronacrisis. Daarnaast ontvangt Bonaire International Airport compensatie voor inkomstenderving ten gevolge van de Coronacrisis. De afrekening van de subsidie aan het Rode Kruis voor verstrekking van de voedselpakketten vindt pas plaats in 2021, waardoor er nog geld is gereserveerd voor 10% van de uitgaven. Daarnaast heeft de ondersteuning van Nederland in Curaçao en Aruba vanwege de situatie in Venezuela, door de Coronacrisis vertraging opgelopen en is het budget middels een kasschuif deels doorgeschoven naar 2021.

Artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Uit hoofde van de beleidsmatige verantwoordelijkheid van de Minister van BZK voor de schuldsanering van de voormalige Nederlandse Antillen worden de meerjarige aflossings- en rentereeksen verantwoord op de begroting van Koninkrijksrelaties. Tot en met 2028 is dit een constant bedrag. De schuldsanering loopt door tot 2030. In 2020 zijn er daarnaast liquiditeitsleningen verstrekt aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De ontvangsten in 2020 en 2021 zijn hoger omdat rekening is gehouden met wisselkoersverschillen op de renteontvangsten.

Artikel 6 Apparaat

De uitgaven in 2020 en 2021 liggen hoger omdat rekening is gehouden met wisselkoersverschillen. Daarnaast zijn er vorig jaar extra middelen toegevoegd voor verbetering van de informatiebeveiliging bij de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN) in 2020 en 2021.

Artikel 7 Nog onverdeeld

Het saldo van de wisselkoersreserve 2019 is toegevoegd aan 2020 en na verwerking van de wisselkoerseffecten bedraagt de wisselkoersreserve nog 0,8 miljoen euro. Daarnaast zijn er meerjarig middelen gereserveerd voor het opvangen van valutaschommelingen (1 miljoen euro vanaf 2021). De resterende middelen (loon- en prijsbijstellingen) worden op een later moment toegekend aan de relevante beleidsartikelen.

Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse eilanden

Bij Tweede Suppletoire begroting 2017 is naar aanleiding van de orkanen Irma en Maria artikel 8 aangemaakt voor Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden. Afgesproken is dat niet-bestede middelen voor wederopbouw tot en met 2021 volledig buiten de eindejaarsmarge om doorschuiven naar het volgende jaar. De resterende middelen voor de wederopbouw staan op de Aanvullende Post bij Financiën (initieel 550 miljoen euro voor Sint Maarten en 67 miljoen euro voor Saba en Sint Eustatius). Een deel van deze middelen is in 2018 en 2019 overgeboekt naar de begroting Koninkrijksrelaties en het saldo van 2019 is aan 2020 toegevoegd.

Licence