Base description which applies to whole site

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

6.790,0

6.642,4

6.158,1

6.055,6

6.096,4

6.230,1

totaal niet-belastingontvangsten

763,2

666,4

608,5

607,6

571,1

560,7

1

Openbaar bestuur en democratie

      
 

Uitgaven

77,9

66,2

66,9

64,9

65,3

61,0

 

Ontvangsten

24,8

24,8

24,8

24,8

24,8

24,8

2

Nationale veiligheid

      
 

Uitgaven

316,3

316,5

317,9

317,9

317,9

317,9

 

Ontvangsten

14,7

14,7

14,7

14,7

14,7

14,7

3

Woningmarkt

      
 

Uitgaven

4.570,5

4.828,4

4.560,5

4.608,2

4.763,5

4.909,2

 

Ontvangsten

447,9

406,4

400,4

399,6

380,4

370,1

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

      
 

Uitgaven

607,2

437,3

324,3

256,8

161,8

162,3

 

Ontvangsten

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

      
 

Uitgaven

110,8

98,8

80,5

78,3

75,8

75,1

 

Ontvangsten

8,3

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

      
 

Uitgaven

185,6

170,3

171,4

113,2

107,6

109,7

 

Ontvangsten

1,3

1,0

0,4

0,4

0,4

0,4

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

      
 

Uitgaven

39,2

34,3

28,4

28,4

28,2

28,0

 

Ontvangsten

0,7

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

      
 

Uitgaven

123,7

141,8

134,0

133,4

133,4

143,9

 

Ontvangsten

113,1

121,6

120,3

120,3

103,0

103,0

10

Groningen versterken en perspectief

      
 

Uitgaven

223,8

114,3

53,6

42,0

31,7

25,3

 

Ontvangsten

75,0

75,0

25,0

25,0

25,0

25,0

11

Centraal apparaat

      
 

Uitgaven

492,5

421,9

409,1

401,5

400,3

386,8

 

Ontvangsten

64,2

19,0

18,9

18,9

18,9

18,8

12

Algemeen

      
 

Uitgaven

42,4

12,7

11,3

10,9

11,0

10,9

 

Ontvangsten

13,2

     

13

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

      

Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Het budget in 2020 is hoger t.o.v. latere jaren vanwege de in 2020 beschikbare middelen voor het interbestuurlijk programma.

Artikel 2 Nationale veiligheid

De capaciteitsuitbreiding van de AIVD voor het uitvoeren van de Geïntegreerde Aanwijzing leidt tot een oplopend budget naar 2022.

Artikel 3 Woningmarkt

Dit artikel bestaat grotendeels uit het budget voor de huurtoeslag. Dit budget neemt toe doordat de huurtoeslag in nominale prijzen wordt gepresenteerd. Als gevolg van versnelling en intensivering van de woningbouwimpuls, liggen de uitgaven in 2021 hoger. De ontvangsten betreffen voornamelijk de ontvangsten van de huurtoeslag. Daarnaast heeft het kabinet in 2019 besloten om 1 miljard euro vrij te maken om de verschillende aspecten van het woningtekort aan te pakken. Deze middelen zijn op de aanvullende post bij het Ministerie van Financiën geplaatst. Voor de periode 2020-2022 zijn de middelen inmiddels naar de begroting van BZK overgeheveld.

Artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Dit artikel bestaat grotendeels uit Klimaatmiddelen. De afloop in het budget komt doordat een deel van de klimaatmiddelen naar voren is geschoven en een aantal regelingen zoals de regionale energiestrategie (RES) en stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) enkele jaren beschikbaar zijn. Voor de verduurzaming van woningen is van 2021 tot en 2023 extra geld beschikbaar gesteld om de komende jaren extra ondersteuning te bieden aan woningeigenaren die hun woning verduurzamen, Daarnaast zijn voor de jaren 2021 tot 2024 middelen vanaf de aanvullende post naar voren gehaald voor 4 voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI).

Artikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Het budget voor Ruimtelijke ordening loopt over de jaren heen af. Dit komt met name doordat de beschikbare middelen voor o.a. de Basisregistratie Ondergrond (BRO), geo-informatie en de projecten ruimtelijke kwaliteit in 2020 hoger zijn dan in de jaren daarna. Voor de BRO zijn de beschikbare middelen ook in 2021 hoger dan in de jaren 2022 en verder. Voor de omgevingswet neemt het budget eveneens af tot 2023. Voor de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn met name in 2020 en 2021 middelen beschikbaar. Voor de uitwerking van gebiedsontwikkelingen wordt in 2021 een ontwikkelbudget beschikbaar gesteld.

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

De middelen voor de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid) die gereserveerd stonden op de aanvullende post zijn voor 2022 toegevoegd aan de begroting van BZK. Overeenkomstig besluitvorming in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid worden deze middelen ingezet voor innovaties binnen de digitale overheid, het Programmaplan Basisinfrastructuur en doorontwikkeling en innovatie van GDI-voorzieningen. Voor de jaren 2023 en verder staan de middelen op de aanvullende post en deze kunnen worden overgeheveld naar de begroting van BZK na een evaluatie van de Investeringspost.

Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Het budget op dit artikel neemt af door lagere uitgaven aan agentschappen in het kader van werkgeversbeleid en bedrijfsvoeringsbeleid. Deze uitgaven stabiliseren op het lagere niveau de komende jaren. Daarnaast neemt het beroep op de pensioenregelingen van (voormalige) Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen in de komende jaren af.

Artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

De uitgaven nemen toe t.o.v. 2020 door de bijdrage aan het RVB voor de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat. De ontvangsten bestaan uit ingebruikgeving en vervreemding van onroerende zaken van de Staat, zakelijke lasten, de verkoop van bodemmaterialen en de veiling van huurrechten van benzinestations langs rijkswegen.

Artikel 10 Groningen Versterken en Perspectief

De uitgaven op dit artikel hebben betrekking op de versterkingsoperatie Groningen en het Nationaal Programma Groningen (NPG). De hogere uitgaven in de eerste jaren komen met name voort uit de bijdrage van NAM aan het NPG, de subsidieregeling voor verduurzaming van woningen die versterkt worden en de compensatie aan gemeenten en provincie voor aardbevingsgerelateerde kosten waaronder de rijksbijdrage voor het uitvoeren van sloop/nieuwbouw bij Appingedam en de Zandplaten Zuid in Delfzijl. De ontvangsten betreffen de bijdrage van de NAM aan het NPG.

Artikel 11 Centraal apparaat

In 2020 zijn de uitgaven en ontvangsten hoger vanwege de jaarlijkse desalderingen voor de dienstverleningsafspraken tussen Shared Service organisaties (SSO’s) onderling en de inkomsten van overige departementen en derden voor het gebruik van diensten van Doc Direct. Daarnaast zijn er voor de invoering van de Omgevingswet middelen beschikbaar in 2020 en 2021. Verder zijn er tot en met 2024 middelen beschikbaar voor de versterkingsoperatie Groningen.

Artikel 12 Algemeen

De uitgaven op dit artikel zijn voornamelijk de uitgaven voor vennootschapsbelasting (VPB). Over een deel van de generale en specifieke ontvangsten op artikel 9 moet vennootschapsbelasting worden betaald. De ramingen voor de VPB-uitgaven over de generale ontvangsten zijn geactualiseerd. In 2020 worden nabetalingen over 2019 verwacht. Dit verklaart grotendeels de aflopende reeks.

Licence