Base description which applies to whole site

Justitie en Veiligheid

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

14.416,3

14.175,9

13.911,0

13.722,3

13.585,2

13.694,4

totaal niet-belastingontvangsten

1.484,7

1.574,1

1.575,7

1.585,5

1.596,1

1.578,2

31

Politie

      
 

Uitgaven

6.474,7

6.357,0

6.366,5

6.260,6

6.247,4

6.253,2

 

Ontvangsten

15,1

9,2

0,5

0,5

0,5

0,5

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

      
 

Uitgaven

1.633,5

1.639,1

1.597,9

1.599,5

1.590,1

1.566,3

 

Ontvangsten

184,1

193,4

194,8

193,5

191,5

189,5

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

      
 

Uitgaven

933,4

1.025,8

997,9

939,4

925,8

928,3

 

Ontvangsten

1.099,8

1.261,4

1.272,2

1.283,2

1.295,9

1.279,9

34

Straffen en beschermen

      
 

Uitgaven

2.980,7

2.974,1

2.981,2

2.979,0

2.980,5

2.983,0

 

Ontvangsten

106,8

83,7

83,8

83,8

83,8

83,8

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

      
 

Uitgaven

269,2

273,2

273,2

273,2

273,2

273,2

 

Ontvangsten

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

37

Migratie

      
 

Uitgaven

1.567,2

1.403,9

1.211,7

1.171,4

1.135,0

1.144,6

 

Ontvangsten

56,3

5,0

3,0

3,0

3,0

3,0

91

Apparaat kerndepartement

      
 

Uitgaven

481,7

447,2

446,8

443,4

442,7

442,8

 

Ontvangsten

20,5

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

92

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

72,8

52,6

32,8

52,8

‒ 12,6

99,8

93

Geheim

      
 

Uitgaven

3,0

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Artikel 31 Politie

De Politie ontwikkelt zich in enkele jaren naar het met de vorming van de Nationale Politie beoogde pad. De vorming van de Nationale Politie voortvloeiend uit het regeerakkoord van kabinet Rutte I leidt tot een gering aflopende reeks voor de uitgaven aan de politie in de laatste jaren van deze periode. De relatief hoge uitgaven en ontvangsten in 2020 zijn het gevolg van een desaldering van de bijdrage voor de politie die geboekt is in 2019, verdeeld over de jaren 2019, 2020 en 2021.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

De uitgaven op artikel 32 zijn in 2020 en 2021 hoger dan in latere jaren, doordat bij Najaarsnota 2019 een tijdelijke toelage beschikbaar is gesteld voor de sociaal advocatuur. De overige uitgaven bewegen zich op een stabiel niveau.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Bij Najaarsnota 2019 is 110 miljoen euro incidenteel beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning, dat doorgeschoven is naar 2020 en 2021. Dit leidt ertoe dat de uitgaven in 2021 relatief hoog zijn, en vervolgens dalen naar een stabiel niveau. De ontvangsten in 2020 zijn relatief lager dan andere jaren, doordat er in verband met de coronacrisis minder ontvangsten uit verkeersboetes worden verwacht in 2020.

Artikel 34 Straffen en Beschermen 

Door de stijging van het Prognosemodel Justitiële Ketens nemen de uitgaven binnen artikel 34 niet meer af. De bijdrage aan deze stijgende kosten is vanaf 2022 op het niveau van 2022 doorgetrokken. Hierdoor blijven de uitgaven in de periode 2020 ‒ 2025 nagenoeg stabiel. De relatief hoge ontvangsten in 2020 zijn het gevolg van een desaldering voor JJI Teylingereind.

Artikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

De uitgaven op artikel 36 blijven nagenoeg stabiel.

Artikel 37 Migratie

De uitgaven voor migratie dalen vanaf 2021 als gevolg van lagere verwachte asielinstroom en bijbehorende lagere bezetting in het COA. Daarnaast is de verwachting dat de achterstanden bij de IND in 2021 zijn weggewerkt, waardoor de productie ten opzichte van 2020 afneemt.

Artikel 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

De uitgaven op artikel 91 zijn in 2020 eenmalig hoger onder andere als gevolg van een incidentele verhoging met 10,9 miljoen euro voor de hogere uitgaven die samenhangen met de overgang naar het systeem van het individueel keuzebudget (IKB) in de CAO-rijk en hogere kosten voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Artikel 92 Nominaal en Onvoorzien

Artikel 92 is een verdeelartikel. Dit niet-beleidsartikel wordt gebruikt voor het parkeren van nog te verdelen middelen, waaronder loon- en prijsbijstellingen. Voor de jaren 2020 en 2021 zijn middelen toegevoegd aan artikel 92 voor het opvangen van tegenvallers als gevolg van corona en het inhalen van achterstanden in de strafrechtketen. Deze worden bij tweede suppletoire begroting 2020 en eerste suppletoire begroting 2021 nader verdeeld. De negatieve stand in 2024 is onder andere het gevolg van een kasschuif ter dekking van frictiekosten voor DJI.

Artikel 93 Geheim

De uitgaven op artikel 93 blijven nagenoeg stabiel.

Licence