Base description which applies to whole site

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

1.997,9

2.033,1

1.391,0

1.374,6

1.262,1

1.304,2

totaal niet-belastingontvangsten

281,3

237,1

88,6

76,4

73,7

69,8

11

Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserij-systeem

      
 

Uitgaven

1.286,6

     
 

Ontvangsten

91,3

     

12

Natuur en biodiversiteit en gebiedsgericht werken

      
 

Uitgaven

509,1

     
 

Ontvangsten

187,2

     

21

Land- en tuinbouw

      
 

Uitgaven

 

538,9

184,3

184,1

137,8

169,0

 

Ontvangsten

 

39,6

32,6

32,6

30,3

29,1

22

Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

      
 

Uitgaven

 

673,3

461,6

465,5

418,1

413,2

 

Ontvangsten

 

182,5

41,2

31,2

30,8

28,1

23

Kennis en innovatie

      
 

Uitgaven

 

230,2

222,4

219,5

206,3

206,2

 

Ontvangsten

 

12,3

12,1

9,3

9,3

9,3

24

Uitvoering en toezicht

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Uitgaven

 

398,0

377,0

368,6

365,3

366,0

 

Ontvangsten

      

50

Apparaat

      
 

Uitgaven

154,5

142,2

129,6

124,5

123,2

121,6

 

Ontvangsten

2,8

2,8

2,8

3,4

3,4

3,4

51

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

47,8

51,0

16,2

12,5

11,5

28,4

 

Ontvangsten

      

Artikel 11 en 12 

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 zijn de middelen op deze artikelen verdeeld over de nieuwe artikelen 21, 22, 23, en 24. De horizontale toelichting van deze middelen is terug te vinden bij de toelichting van de nieuwe artikelen.

Artikel 21 Land- en tuinbouw

Met ingang van begrotingsjaar 2021 kent de LNV-begroting een nieuwe artikelstructuur. De middelen op artikel 21 zijn afkomstig van artikel 11. In vergelijking tot artikel 11 zijn de lagere geraamde uitgaven vooral te wijten aan diverse afsplitsingen, zoals middelen voor kennis- en innovatie naar artikel 23 en de bijdragen van LNV aan de NVWA en RVO naar artikel 24. De uitgaven op artikel 21 bestaan voornamelijk uit opdrachten en subsidies op het gebied van duurzame veehouderij, glastuinbouw, mestbeleid en diergezondheid en dierenwelzijn. In 2021 vallen de geraamde uitgaven hoger uit door een ophoging van het subsidiebudget voor duurzame veehouderij. Voor deze regeling is in 2021 345 miljoen incidenteel beschikbaar De ontvangsten vallen ten opzichte van artikel 11 lager uit door onder andere de afsplitsing van de ontvangsten op het terrein van duurzame visserij naar artikel 22. De ontvangsten zien nu voornamelijk op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn, mestbeleid, en onttrekkingen uit begrotingsreserves. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor de dalende trend in ontvangsten.

Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Met ingang van begrotingsjaar 2021 kent de LNV-begroting een nieuwe artikelstructuur. De middelen op artikel 22 zijn grotendeels afkomstig van artikel 12. In vergelijking tot artikel 12 zijn de uitgaven significant hoger. Dit is vooral te wijten aan verhoogde subsidies en opdrachten voor natuur en biodiversiteit (impuls Natuurherstel, 61,5 mln.) en een bijkomende subsidie voor de Regio Deals (betaling tweede termijn van de derde tranche via specifieke uitkering, 90 mln). Daarnaast zijn er middelen voor duurzame visserij van artikel 11 naar artikel 22 overgeheveld en zijn de bijdragen aan NVWA en RVO.nl van artikel 12 naar een ander artikel verhuisd. De ontvangsten zien op onttrekkingen uit begrotingsreserves, landinrichtingsrente, en verkoop van gronden. De verhoogde ontvangsten in 2021 zijn hoofdzakelijk te wijten aan een onttrekking uit begrotingsreserve Stikstof.

Artikel 23 Kennis en innovatie

Met ingang van begrotingsjaar 2021 kent de LNV-begroting een nieuwe artikelstructuur. De middelen op artikel 23 zijn afkomstig van artikel 11. De uitgaven op artikel 23 zien op het kennis- en innovatiebeleid. Grote geraamde uitgaven op dit artikel zijn onder andere de subsidies voor het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en voor beleidsondersteunend onderzoek. De ontvangsten hebben ook betrekking op het kennis- en innovatiebeleid. De hoogte van de geraamde ontvangsten blijft ongewijzigd.

Artikel 24 Uitvoering en toezicht

Met ingang van begrotingsjaar 2021 kent de LNV-begroting een nieuwe artikelstructuur. De middelen op artikel 24 zijn afkomstig van artikel 11 en 12 en betreffen de geraamde uitgaven van LNV voor de agentschappen NVWA en RVO.nl. Ten opzichte van 2020 is de bijdrage aan RVO.nl verhoogd.

Artikel 50 Appararaat

De uitgaven voor artikel 50 hebben betrekking op personele en materiële uitgaven van het Ministerie van LNV. De stijging van de uitgaven in 2021 ten opzichte van 2020 heeft te maken met de oprichting van het programma DG stikstof en verhoogde materiele uitgaven aan SSO’s.

Artikel 51 Nog onverdeeld

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 51 worden gedaan. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegevoegd op dit artikel geplaatst. De hogere uitgaven op dit artikel voor 2020 en 2021 komen voornamelijk door de gereserveerde middelen voor de Regio Deals en voor de implementatie van de nieuwe GLB-periode.

Licence