Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Economische Zaken en Klimaat

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

9.639,6

7.809,5

5.956,7

6.420,6

6.337,4

6.117,9

totaal niet-belastingontvangsten

5.682,5

4.816,0

3.556,9

4.178,9

4.331,2

4.417,0

1

Goed functionerende economie en markten

      
 

Uitgaven

228,7

236,2

241,1

241,2

235,6

220,1

 

Ontvangsten

854,5

439,9

31,9

31,9

31,9

31,9

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

      
 

Uitgaven

3.967,0

2.928,5

1.294,6

1.297,1

1.172,0

1.145,8

 

Ontvangsten

152,7

153,7

139,5

141,0

139,5

137,5

3

Toekomstfonds

      
 

Uitgaven

639,4

265,3

192,0

173,6

159,4

157,6

 

Ontvangsten

62,3

44,0

75,3

80,2

80,3

262,1

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

      
 

Uitgaven

3.737,3

3.371,2

3.925,6

4.423,3

4.487,2

4.317,9

 

Ontvangsten

3.556,9

3.379,4

3.226,1

3.862,4

4.016,1

3.922,1

5

Een veilig Groningen met perspectief

      
 

Uitgaven

760,4

722,0

16,6

0,0

0,0

0,0

 

Ontvangsten

1.031,1

774,0

59,0

39,0

39,0

39,0

40

Apparaat

      
 

Uitgaven

306,7

286,3

286,8

285,5

283,3

276,5

 

Ontvangsten

25,0

25,0

25,0

24,3

24,3

24,3

41

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

      

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

De uitgaven op dit artikel hebben met name betrekking op de bijdragen aan agentschappen (Agentschap Telecom, RVO) en bijdragen aan ZBO’s/RWT’S (Metrologie en CBS). Het licht dalende verloop van de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgavenramingen voor Agentschap Telecom en RVO. De ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op boetes die toezichthouders van EZK opleggen en waar – in het kader van het zogenaamde High Trust-beleid – een meerjarige raming voor wordt aangehouden. De ontvangsten zijn hoger in 2020 en 2021 in verband met de veilingen van de zogenoemde frequentiebanden voor 700, 1400 en 2100 Megahertz. De opbrengst van deze 5G-veiling bedraagt 1,23 miljard euro. Dit bedrag zal in twee termijnen door de telecomproviders worden betaald. In 2020 zal naar verwachting 822,6 miljoen euro worden betaald.

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

De uitgaven op dit artikel zijn met name bestemd voor bijdragen aan (inter)nationale organisaties, bijdragen aan TNO en de Kamer van Koophandel en subsidies ter stimulering van innovatie en (duurzaam) ondernemen. In verband met de Coronamaatregelen zijn de geraamde uitgaven in 2020 en 2021 hoger dan in andere jaren; overige schommelingen worden veroorzaakt door fluctuerende subsidie-uitgaven en door aflopende uitgaven ten behoeve van de Urgendamaatregelen. De ontvangsten zijn grotendeels afkomstig uit de BMKB en Garantie Ondernemingsfinanciering, de Rijksoctrooiwet en de luchtvaartkredietregeling. De afloop in de ontvangstenreeks wordt met name veroorzaakt door enkele eenmalige ontvangsten in 2020 en daarnaast door een afnemende raming van de octrooiontvangsten.

Artikel 3 Toekomstfonds

Het Toekomstfonds kent een 100 procent eindejaarsmarge, waardoor overtollige middelen in enig jaar volledig meegenomen kunnen worden naar het volgende jaar. In verband met de Coronamaatregelen zijn de geraamde uitgaven in 2020 hoger dan in andere jaren. De dalende reeks wordt onder andere veroorzaakt doordat de uitgaven voor Fund of funds (in de eerste jaren) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen over de jaren heen afnemen. Ditzelfde geldt voor de Seed Capital regeling, de TTT-regeling en de regeling Vroegefasefinanciering. De verschillende instrumenten binnen het Toekomstfonds zijn geheel of gedeeltelijk revolverend. De ontvangsten komen voornamelijk uit Fund of funds, Innovatiekredieten en Seed en stijgen door hogere ontvangsten voor Fund of funds en de Innovatiekredieten. Na 2020 dalen de ontvangsten, omdat er in 2020 ontvangsten op co-investment venture capital begroot zijn. De Coronaoverbruggingsleningen die door de ROM’s zijn verstrekt worden deels lineair in tranches afgelost en deels aan het einde van de looptijd. Dit verklaart de fors hoger geraamde ontvangsten in 2025 op dit artikel.

Artikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

De uitgaven op dit artikel stijgen door de oplopende uitgaven aan de SDE++-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie+). Het uitgavenbudget voor de SDE-uitgaven daalt eenmalig in 2021 vanwege een bijdrage van EZK van 680 miljoen euro aan het generale beeld voor Rijksbrede problematiek. Voor zover dit leidt tot een tekort in de raming voor uitgaven SDE+ zal dit tekort aangevuld worden door een onttrekking uit de begrotingsreserve duurzame energie. De ontvangsten op artikel 4 bestaan voornamelijk uit de Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE), ETS-inkomsten en onttrekkingen aan de reserve duurzame energie ten behoeve van de SDE en de reserve CO2-maatregelen. De inkomsten uit de ODE nemen in de meerjarenperiode conform het basispad jaarlijks toe. In 2022 is er, anders dan in de andere jaren, geen onttrekking begroot aan de reserve duurzame energie en er zijn alleen in 2019 en 2020 onttrekkingen aan de reserve CO2-maatregelen. De combinatie hiervan leidt ertoe dat de ontvangsten tot en met 2022 dalen en vanaf 2023 weer toenemen.

Artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

De uitgaven op artikel 5 bestaan voornamelijk uit de betalingen van schadevergoedingen voor gedupeerden van aardbevingen door gaswinning, subsidies voor de verduurzamingsopgave en de bijdragen aan RVO en het IMG voor de uitvoering van de schadeafhandeling en de kosten voor het bestuur van het IMG. De schadevergoedingen en daarbij behorende uitvoeringskosten worden betaald door EZK en daarna verhaald op de NAM. Deze posten zijn daarom ook aan de ontvangstenkant van de EZK-begroting opgenomen. De hogere uitgaven en ontvangsten in de jaren 2020 en 2021 komen voort uit deze schadevergoedingen en uitvoeringskosten. De minister van BZK heeft de coördinatie van de versterkingsoperatie vanuit het Rijk overgenomen van EZK, waardoor de uitgaven op dit artikel sterk afnemen. De uitgaven voor versterking en het Nationaal Programma Groningen worden verantwoord op de begroting van BZK. Ook de ontvangsten nemen af in verband met het beëindigen van de gaswinning in Groningen en de lagere gasprijs. Door de genomen maatregelen is het mogelijk om vanaf medio 2022 de gaswinning in Groningen naar nul te brengen in een gemiddeld jaar.

Artikel 40 Apparaat

De uitgaven voor artikel 40 hebben betrekking op personele en materiële uitgaven. De personele uitgaven zijn in 2020 hoger dan in de daaropvolgende jaren. Dit komt voornamelijk door een eenmalige ophoging van het budget in verband met de overgang naar het Individueel Keuzebudget (IKB).

Licence