Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Deltafonds

J DELTAFONDS
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

1.068,2

1.218,7

1.271,8

1.511,5

1.429,8

1.570,6

totaal niet-belastingontvangsten

1.024,2

1.218,7

1.271,8

1.511,5

1.429,8

1.570,6

1

Investeren in waterveiligheid

      
 

Uitgaven

439,3

519,2

551,8

637,4

571,3

645,1

 

Ontvangsten

187,5

164,9

154,5

152,9

150,8

142,5

2

Investeren in zoetwatervoorziening

      
 

Uitgaven

28,1

19,3

28,1

13,1

6,4

5,9

 

Ontvangsten

1,5

     

3

Beheer, Onderhoud en vervanging

      
 

Uitgaven

150,4

154,5

145,7

168,0

195,1

253,2

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

      
 

Uitgaven

20,6

42,7

42,6

227,9

60,9

58,7

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

      
 

Uitgaven

351,1

352,2

371,3

368,4

441,6

491,0

 

Ontvangsten

      

6

Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII

      
 

Ontvangsten

834,4

1.053,7

1.117,3

1.358,6

1.279,0

1.428,1

7

Investeren in Waterkwaliteit

      
 

Uitgaven

78,7

130,8

132,3

96,8

154,5

116,7

 

Ontvangsten

0,7

0,1

    

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Het verloop van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten hangt samen met de planning van de diverse aanlegprojecten (zowel realisatie als verkenningen en planuitwerkingen). De hogere uitgaven in 2023 en 2025 worden verklaard door een piek in de overige aanlegprojecten waterveiligheid, met name het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De daling in ontvangsten in de periode 2020-2025 is gekoppeld aan de bijdrage van waterschappen in relatie tot het HWBP en het HWBP-2.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Op dit artikel worden de producten op het gebied van zoetwatervoorziening verantwoord. De fluctuaties in de hogere budgetten in 2020, 2021 en 2022 hangen samen met het realisatieprogramma zoetwatervoorziening waar verschillende uitgaven via subsidies, waterschappen en het Provinciefonds onder vallen. De daling van budgetten na 2022 hangt samen met de afloop van het Deltaplan Zoetwater waarbij maatregelen worden genomen in de periode 2015–2021.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

De budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging van zowel waterveiligheid (bescherming tegen overstromen door hoogwater) als de zoetwatervoorziening tonen een hogere stand in 2024 en 2025. Dit wordt met name verklaard door het verloop van de uitgaven aan beheer en onderhoud van het artikelonderdeel waterveiligheid in combinatie met extra werkzaamheden voor instandhouding.

Artikel 4 Experimenteren cf. artikel III Deltawet

Op dit artikel worden de uitgaven voortvloeiend uit het DBFM-contract voor het project Afsluitdijk verantwoord. De piek in 2023 valt samen met de verwachte afronding van dit project.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Deltacommissaris geraamd en de investeringsruimte. Ook worden op dit artikel de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris geraamd. Dit zijn uitgaven die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit het Deltafonds zijn toe te wijzen, zoals kosten voor de landelijke taken basisinformatie, ICT en kennisontwikkeling & innovatie. De hogere uitgaven in 2023, 2024 en 2025 worden veroorzaakt door een oploop in de reserveringen.

Artikel 6 Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Dit artikel betreft de voeding van het Deltafonds vanuit de begroting van IenW (XII).

Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

Op dit artikel worden maatregelen op gebied van waterkwaliteit ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verantwoord. De pieken in 2021 en 2022 hangen samen met de uitgaven voor de 2e en 3e tranche van de KRW, de piek in 2024 wordt verklaard door samenhangende uitgaven aan de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en het project Getij Grevelingen.

Licence