Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

10.825,1

11.243,3

11.579,0

11.385,0

11.431,6

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Compensatie zeeland

‒ 40,9

‒ 52,5

‒ 2,5

‒ 2,5

0,0

 

Convenant brigade speciale beveiligingsopdrachten (bsb)

25,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Eindejaarsmarge 2019

136,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuif chroom 6

‒ 17,0

0,0

8,0

4,5

4,5

 

Medegebruik (infra) naar dmf

0,0

‒ 17,9

‒ 17,9

‒ 17,9

‒ 17,9

 

Diversen

‒ 2,2

0,8

9,5

0,8

0,0

 
 

101,5

‒ 69,6

‒ 2,9

‒ 15,1

‒ 13,4

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bijstellen valuta

7,6

35,3

51,1

50,5

31,4

 

Covid middelen

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Defensiematerieelbegrotingsfonds

0,0

‒ 81,1

‒ 74,2

‒ 111,9

‒ 111,9

 

Loonbijstelling tranche 2020

170,3

172,9

172,7

172,1

171,5

 

Prijsbijstelling tranche 2020

92,3

97,5

103,2

100,4

101,5

 

Diversen

27,6

4,5

2,7

3,5

4,5

 
 

357,8

229,1

255,5

214,6

197,0

 

Extrapolatie

11.190,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

459,2

159,5

252,6

199,5

183,7

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

11.284,3

11.402,8

11.831,6

11.584,5

11.615,2

11.190,6

Totaal Internationale samenwerking

195,7

225,9

225,9

211,7

210,2

210,2

Stand Miljoenennota 2021

11.480,1

11.628,7

12.057,4

11.796,2

11.825,4

11.400,8

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

263,2

252,9

246,1

283,8

284,1

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Medegebruik (infra) naar dmf

0,0

‒ 17,9

‒ 17,9

‒ 17,9

‒ 17,9

 

Diversen

0,1

0,1

0,1

0,1

‒ 0,3

 
 

0,1

‒ 17,8

‒ 17,8

‒ 17,8

‒ 18,2

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Defensiematerieelbegrotingsfonds

0,0

‒ 81,1

‒ 74,2

‒ 111,9

‒ 111,9

 

Diversen

20,2

4,7

4,8

4,8

4,8

 
 

20,2

‒ 76,4

‒ 69,4

‒ 107,1

‒ 107,1

 

Extrapolatie

158,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

20,2

‒ 94,2

‒ 87,3

‒ 125,0

‒ 125,3

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

283,4

158,7

158,8

158,8

158,8

158,8

Totaal Internationale samenwerking

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Stand Miljoenennota 2021

284,8

160,1

160,2

160,2

160,2

160,2

*Om de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de materieelbegroting te verbeteren heeft Defensie per 2021 een nieuw begrotingshoofdstuk (hoofdstuk K), het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF). De middelen van het investeringsartikel (Artikel 6 op hoofdstuk X) en de instandhoudingsuitgaven van de overige artikelen zijn naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds verplaatst. Een aantal van onderstaande mutaties hebben betrekking op de omsleuteling van de huidige begroting naar het DMF.

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Compensatie Zeeland

Vanwege het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Zeeland heeft het kabinet gewerkt aan een compensatiepakket voor Zeeland. Dit is erop gericht de sociaaleconomische structuur van Zeeland te versterken en het vestigingsklimaat te bevorderen. Defensie heeft voor 151,3 miljoen bijgedragen aan de compensatie van de marinierskazerne Vlissingen. De compensatie is gedekt uit o.a. een meevaller uit de LPO, een onderrealisatie van de bestuursstaf en middelen vanuit het fonds. Daarnaast is er vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) 25 miljoen overgemaakt voor de compensatie van de marinierskazerne Vlissingen.

Defensie draagt hieraan bij met een overboeking van 123,4 miljoen naar de Aanvullende Post.

Conventant brigade speciale beveiligingsopdachten (BSB)

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken hevelt 25,2 miljoen over naar het Ministerie van Defensie ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).

Eindejaarsmarge 2019

De eindejaarsmarge van 136,4 miljoen euro is toegevoegd aan de begroting van Defensie.

Kasschuif chroom-6

De verwerking van de Chroom-6 claims resulteert in een aangepast kasritme. Hierdoor zullen de betalingen naar verwachting in latere jaren plaatsvinden en is er besloten tot een kasschuif van 17 miljoen.

Medegebruik (infra) naar DMF

Dit betreft ontvangsten van vergoedingen van derden voor gebruik van defensielocaties en voor infrastructuur die zijn overgegaan naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds. De ontvangsten zijn via de bijdrage aan het fonds in mindering gebracht, hierdoor daalt de totale begrotingsomvang van het kerndepartement. Deze ontvangsten zijn na de omsleuteling van het fonds aan de Defensiematerieelbegrotingsfonds toegevoegd.

Diversen

Deze post betreft diverse mutaties, waaronder 10 miljoen euro vanuit de Homogene Groep Internationale Samenwerking ten behoeve van de NATO Communications and Information Agency (NCIA) doordat door onvoorziene omstandigheden het beschikbaar gestelde bedrag voor de NCIA onvoldoende is gebleken om het project conform het aangegane commitment uit te voeren. Daarnaast betreft het een overheveling van 4 miljoen euro eindejaarsmarge naar de Homogene Groep Internationale Samenwerking. Hieronder valt ook een kasschuif voor het Nationaal Fonds Ereschuld. Op basis van de huidige inzichten verschuift de afhandeling van enkele schadeclaims naar latere jaren.

Technische mutaties

Bijstellen valuta

De nieuwe raming van de euro/dollarkoers uit het CEP van het Centraal Planbureau leidt tot een budgettaire tegenvaller op de uitgaven in dollars op het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Conform kabinetsafspraak komen budgettaire mee- en tegenvallers als gevolg van valutaschommelingen direct ten gunste of ten laste van het EMU-saldo. De verwerking vindt plaats via een correctie van het uitgavenplafond.

Covid middelen

Defensie heeft 60 miljoen t.b.v. Covid maatregelen ontvangen welke vanuit de Aanvullende Post zijn overgeboekt. Deze middelen zijn gebruikt voor o.a. de dekking van de Karel Doorman, het Nationaal Crisis Centrum, lagere ontvangsten van zorgkosten en het aanschaffen van beschermingsmiddelen.

Defensiematerieelbegrotingsfonds

De verkoopopbrengsten van materieel en vastgoed en de overige ontvangsten voor gebruikersvergoeding voor gebruik van defensielocaties en voor het leveren van diensten voor instandhouding zijn overgegaan naar het defensiematerieelbegrotingsfonds. De ontvangsten zijn via de bijdrage aan het fonds in mindering gebracht, hierdoor daalt de totale begrotingsomvang van het kerndepartement.

Loonbijstelling tranche 2020

De tranche 2020 van de loonbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Prijsbijstelling tranche 2020

De tranche 2020 van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Diversen

Dit is het saldo van verschillende mutaties, waaronder een bijdrage van 3,2 mln. van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de ontwikkeling van het Maritiem Operations Centre (MOC) en een doorwerking van 6 mln. aan ontvangsten voor het medegebruik van Rijksvastgoed, zoals het gebruik van kazernes door gemeenten voor het opvangen van asielzoekers.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Medegebruik (infra) naar DMF

Dit betreft ontvangsten voor gebruikersvergoeding van derden voor gebruik van defensielocaties en voor infra die zijn overgegaan naar het defensiematerieelbegrotingsfonds. De ontvangsten zijn via de bijdrage aan het fonds in mindering gebracht, hierdoor daalt de totale begrotingsomvang van het kerndepartement.

Diversen

Dit betreft de loon- en prijsbijstelling voor de doorbelasting van het Militaire Huis voor 2020 van het Ministerie van Defensie naar het Ministerie van Algemene Zaken.

Technische mutaties

Defensiematerieelbegrotingsfonds

De verkoopopbrengsten van materieel en vastgoed en de overige ontvangsten voor gebruikersvergoeding voor gebruik van defensielocaties en voor het leveren van diensten voor instandhouding zijn overgegaan naar het defensiematerieelbegrotingsfonds. Deze ontvangsten zijn via de bijdrage aan het fonds in mindering gebracht, hierdoor daalt de totale begrotingsomvang van het kerndepartement.

Diversen

De technische mutaties bij de niet-belastingontvangsten betreffen een btw teruggave over het jaar 2019 van de Marine (7,9 miljoen euro) en een vordering op de Nederlands Bank (DNB) voor het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden van de KMar (3,8 miljoen euro). Daarnaast betreft het hogere ontvangsten voor medegebruik van (delen) van kazernecomplexen door met name (lagere) overheden. De inkomsten komen via het Rijksvastgoedberijf ten gunste van de Defensiebegroting.

Licence