Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Infrastructuur en Waterstaat

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

8.884,5

9.293,9

9.413,0

9.938,8

9.849,3

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bijdrage noordzeeakkoord ienw

0,0

4,3

4,3

36,0

0,0

 

Eindejaarsmarge middelen laadinfra

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Eindejaarsmarge regeringsvliegtuig

16,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Eindejaarsmarge 2019

17,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Generale kasschuif deltafonds

‒ 94,9

86,5

‒ 23,2

199,6

141,7

 

Generale kasschuif infrastructuurfonds

‒ 166,4

‒ 433,4

‒ 425,0

‒ 146,2

‒ 189,1

 

Diversen

‒ 3,3

‒ 2,3

‒ 6,7

‒ 6,7

‒ 9,7

 
 

‒ 216,1

‒ 344,9

‒ 450,6

82,7

‒ 57,1

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Beschikbaarheidsvergoeding ov

1.321,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Bijdrage maatregelen scheepvaartveiligheid van ezk

5,8

14,2

16,4

24,0

32,7

 

Dbfm contract a9 baho

‒ 143,1

‒ 146,6

‒ 129,8

‒ 130,1

‒ 98,5

 

Klimaatakkoord: bestel en vracht

22,0

32,0

25,0

73,0

41,0

 

Klimaatakkoord: nieuwe elektrische auto's

5,0

16,0

20,0

28,0

39,0

 

Klimaatakkoord: 2e hands elektrische auto's

0,0

15,0

20,0

30,0

35,0

 

Loonbijstelling 2020

57,3

56,8

56,1

55,7

54,8

 

Omvorming prorail naar zbo

0,0

‒ 16,7

‒ 40,0

‒ 40,0

‒ 40,0

 

Prijsbijstelling 2020

128,9

135,4

135,0

144,2

143,7

 

Uitvoering noordzeeakkoord lnv

‒ 0,1

‒ 1,6

‒ 43,2

‒ 43,2

‒ 1,6

 

Versnelling beno rws wegen

0,0

0,0

84,8

84,8

84,8

 

Versnelling bov prorail

0,0

0,0

249,3

249,3

0,0

 

Versnelling bov prorail specifiek

0,0

39,3

21,2

146,8

0,0

 

Versnelling smart mobility

0,0

35,0

45,0

75,0

0,0

 

Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid

0,0

100,0

0,0

0,0

‒ 50,0

 

Diversen

35,6

71,9

122,9

74,4

43,8

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Omvorming prorail naar zbo

0,0

7.147,0

0,0

0,0

0,0

 
 

1.432,5

7.497,7

582,7

771,9

284,7

 

Extrapolatie

10.077,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

1.216,5

7.152,8

132,0

854,7

227,7

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

10.101,0

16.446,7

9.545,0

10.793,5

10.077,0

10.077,5

Totaal Internationale samenwerking

36,9

29,8

21,3

21,1

21,0

21,0

Stand Miljoenennota 2021

10.137,9

16.476,5

9.566,3

10.814,6

10.097,9

10.098,4

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

15,5

16,6

14,8

14,0

15,9

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

17,0

3,1

2,6

‒ 0,1

‒ 0,1

 
 

17,0

3,1

2,6

‒ 0,1

‒ 0,1

 

Extrapolatie

14,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

17,0

3,1

2,6

‒ 0,1

‒ 0,1

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

32,5

19,7

17,4

13,8

15,7

14,1

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

32,5

19,7

17,4

13,8

15,7

14,1

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Bijdrage Noordzeeakkoord IenW

Om de verschillende belangen op en rondom de Noordzee te behartigen, wordt eind 2021 het nieuwe Programma Noordzee 2022-2027 vastgesteld. Het Noordzeeakkoord dat de ministers van IenW, LNV en EZK in juni 2020 hebben gesloten met de meest betrokken stakeholderpartijen legt hieronder de bestuurlijke basis. Deze mutatie betreft de bijdrage van IenW aan dit akkoord, waarvoor budget van het Infrastructuurfonds is overgeheveld naar de begroting van IenW.

Eindejaarsmarge middelen laadinfra

Middelen uit het Klimaatakkoord (15 miljoen) voor laadinfrastructuur, bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de plaatsing hiervan, zijn in 2019 niet tot besteding gekomen en zijn daarom bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de begroting van IenW.

Eindejaarsmarge regeringsvliegtuig

Een deel van de reservering voor het regeringsvliegtuig (16,2 miljoen) is bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de IenW-begroting. De middelen zijn in 2019 niet uitgegeven doordat kosten voor de inklaring van het regeringsvliegtuig in 2019 niet meer tot betaling zijn gekomen.

Eindejaarsmarge 2019

De eindejaarsmarge 2019 is bij Voorjaarsnota 2020 toegevoegd aan de IenW-begroting.

Generale kasschuif Infrastructuurfonds en Deltafonds

Nieuwe uitvoeringsinformatie op zowel het Infrastructuurfonds als het Deltafonds en behoefte tot extra overprogrammering op het Infrastructuurfonds enerzijds, en een versnelling op het programma instandhouding en de opbouw van capaciteit bij RWS anderzijds, hebben bij Voorjaarsnota geleid tot een kasschuif over de gehele looptijd op beide fondsen. Per saldo is circa 0,5 miljard op het IF en het DF uit de meerjarenperiode naar latere jaren verschoven.

Diversen beleidsmatige mutaties

Deze post bestaat uit verschillende beleidsmatige mutaties, waaronder de generale kasschuif Aardobservatie (waarbij uit respectievelijk 2020 (1,5 miljoen) en 2024 (3 miljoen) in totaal 4,5 miljoen budget naar 2021 wordt geschoven) die bij Voorjaarsnota is doorgevoerd. Daarnaast valt een budgetschuif van het Infrastructuurfonds naar H12 van jaarlijks 4,3 miljoen t/m 2030 t.b.v. de bijdrage aan LNV voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord onder deze post.

Technische mutaties

Beschikbaarheidsvergoeding OV

In 2020 heeft het kabinet besloten tot een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer onder concessie. De vergoeding past bij het verzoek van het kabinet aan vervoerders om een volwaardige dienstregeling aan te bieden, terwijl de reizigersaantallen en de inkomsten nog beperkt zijn door toedoen van Corona.

Bijdrage maatregelen scheepvaartveiligheid van EZK

Bij de aanleg van windparken a.g.v. uitrol Windenergie op Zee zoals vastgelegd in de routekaarten 2023 en 2030 zijn ten behoeve van de scheepvaartveiligheid extra investeringen benodigd in personeel en materieel. Als onderdeel van de afspraken tussen IenW en EZK over scheepvaartveiligheid op de Noordzee maakt EZK hiervoor in de periode 2020 t/m 2029 in totaal 241 miljoen over naar de begroting van IenW.

DBFM contract a9 Baho

De aanleg- en beheer en onderhoudbudgetten voor het DBFM-project A9 Badhoevedorp Holendrecht zijn omgezet in begrotingsreeksen voor betaling van de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding

Klimaatakkoord: bestel en vracht

In het kader van het klimaatakkoord is bij Voorjaarsnota budget overgeboekt van de aanvullende post naar de begroting van IenW ten behoeve van een stimuleringsprogramma voor zero-emissie (ZE) bestel- en vrachtauto’s. In totaal is 94 miljoen euro beschikbaar voor vrachtwagens en 185 miljoen euro voor bestelauto’s, waarmee beoogd wordt dat er 50.000 ZE bestelauto’s en 5.000 ZE vrachtauto’s bij komen.

Klimaatakkoord: nieuwe en 2e hands elektrische auto's

In het kader van het klimaatakkoord is bij Voorjaarsnota budget overgeboekt van de aanvullende post naar de begroting van IenW. De middelen worden ingezet ter stimulering van het elektrificerenvan het wagenpark via een subsidie voor nieuwe en tweedehands elektronische vervoersmiddelen (EV’s) uit het middensegment (aanschafprijs 12.000-45.000 euro).

Loon- en prijsbijstelling 2020

De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar de begroting van IenW.

Omvorming ProRail tot ZBO

In 2020 is het wetsvoorstel dat ProRail omvormt tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het streven is dat de wet in juli 2021 in werking treedt. In 2021 leidt dit incidenteel tot uitgaven voor de afrekening van de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Voor alle kostenverhogingen of verlagingen die als gevolg van deze genoemde fiscale effecten optreden, geldt dat even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten ontstaan, waarmee deze kosten niet relevant zijn voor het uitgavenplafond. De Omvorming zorgt vanaf 2021 voor lagere uitgaven die wel relevant zijn voor het uitgavenplafond.

Uitvoering Noordzeeakkoord LNV

Ten behoeve van de uitvoering van het Noordzeeakkoord is er budget overgeboekt van de begroting van IenW naar de begroting LNV.

Versnelling beno rws wegen 

Om een stimulans te geven aan de economische groei en de bouw worden investeringen naar voren gehaald. Dit betreft een versnelling op beheer en onderhoud van het hoofdwegennet, waarvoor het budget aanvankelijk in de periode na 2025 stond gereserveerd.

Versnelling bov prorail 

Om een stimulans te geven aan de economische groei en de bouw worden investeringen naar voren gehaald. Dit betreft een versnelling op beheer en onderhoud en vervanging op de hoofdspoorweginfrastructuur, waarvoor het budget aanvankelijk in de periode na 2025 stond gereserveerd.

Versnelling bov prorail specifiek

Om een stimulans te geven aan de economische groei en de bouw worden investeringen naar voren gehaald. Dit betreft een versnelling op beheer en onderhoud en vervanging van reeds geplande werkzaamheden van ProRail, zoals de engineering van perronkappen van Dordrecht, Zandvoort en Haarlem en groot onderhoud van fietsenstallingen, waarvoor het budget aanvankelijk in de periode na 2025 stond gereserveerd.

Versnelling smart mobility 

Om een stimulans te geven aan de economische groei en de bouw worden investeringen naar voren gehaald. Dit betreft een versnelling van Smart Mobility maatregelen, waarvoor het budget aanvankelijk in de periode na 2025 stond gereserveerd.

Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid

Om een stimulans te geven aan de economische groei en de bouw worden investeringen naar voren gehaald. Dit betreft een versnelling van maatregelen in het kader van het Strategisch plan verkeersveiligheid. Budget hiervoor stond aanvankelijk in de jaren 2024 en 2025.

Diversen technische mutaties

Deze post bestaat uit verschillende desalderingen en overboekingen. Onder andere de bijdragen van LNV, EZK, BZK en de Algemene Post aan het Noordzeeakkoord vallen hieronder, alsmede de overboeking naar EZK voor de uitvoering hiervan. Daarnaast zijn er nog twee grote overboekingen van de Algemene post naar de begroting van IenW i.h.k.v. het klimaatakkoord. Het gaat om een bedrag van in totaal 34 miljoen in de periode 2020-2025 t.b.v. de installatie van 1,8 miljoen laadpunten voor elektrisch vervoer, en een bedrag van in totaal 75 miljoen (3x 25 miljoen in 2021-2023) bestemd voor de uitbreiding van fietsparkeermogelijkheden bij stations. Als laatste valt de versnelling op beheer en onderhoud bij RWS voor hoofdvaarwegen onder deze post. Voor de periode van 2022 t/m 2025 is er 4x 23 miljoen euro uit latere jaren naar voren gehaald.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

Onder deze post vallen onder andere de bijdrage van het ministerie van Buitenlandse zaken (2,9 miljoen in 2020) en RWS (2,2 miljoen in 2020) aan het beheer van het SAP systeem en een lening van 4 miljoen in 2020 aan de Waddenveren.

Licence