Base description which applies to whole site

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.374,5

1.097,9

929,7

911,2

903,0

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 5,6

‒ 0,4

3,1

2,8

2,9

 
 

‒ 5,6

‒ 0,4

3,1

2,8

2,9

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

nvwa bijstelling brexit middelen. bvm

0,0

0,0

‒ 10,8

‒ 15,0

‒ 15,0

 

Desaldering begrotingsreserve gerichte opkoop

‒ 80,0

‒ 60,0

0,0

0,0

0,0

 

Desaldering begrotingsreserve gerichte opkoop

80,0

60,0

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuif noordzeeakkoord

‒ 0,5

‒ 2,1

22,0

‒ 2,4

‒ 2,4

 

Kasschuif nvwa iv en ict actieplan bvm

‒ 22,4

‒ 0,5

7,4

6,5

3,8

 

Kasschuif subsidiebudget srv

‒ 118,2

118,2

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuif subsidiemodules brongerichte verduurzaming (sbv) bvm2020

‒ 19,8

‒ 14,4

‒ 6,1

‒ 0,3

2,6

 

Diversen

‒ 28,2

20,4

12,0

10,0

14,7

 
 

‒ 189,1

121,6

24,5

‒ 1,2

3,7

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Desaldering begrotingsreserve gerichte opkoop

80,0

60,0

0,0

0,0

0,0

 

Gerichte opkoop

20,0

40,0

40,0

0,0

0,0

 

Interbestuurlijk programma, naar een vitaal platt

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Middelen noordzeeakkoord op lnv begroting

0,1

1,6

43,2

43,2

1,6

 

Onttrekking reserve stikstof tbv natuurmaatregelen

60,0

65,0

0,0

0,0

0,0

 

Ruimingskosten nertsen

37,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Steunmaatregel corona (fritesaardappelsector)

49,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Steunmaatregel corona: tuinbouwsector

‒ 350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Steunmaatregel corona (tuinbouwsector)

595,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Stikstof - natuurpakket herstelmaatregelen van ap

0,0

200,0

250,0

300,0

300,0

 

Stikstof - regeling waterbassins mest van ap

0,0

21,0

42,0

42,0

0,0

 

Stikstof - warme sanering varkenshouderijen van ap

75,0

200,0

0,0

0,0

0,0

 

Veenweide impuls

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

 

3e termijn regio deal brainport eindhoven

‒ 30,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3e tranche regio deal

89,8

89,8

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

101,3

86,5

58,4

76,6

51,1

 
 

818,1

813,9

433,6

461,8

352,7

 

Extrapolatie

1.304,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

623,4

935,1

461,3

463,3

359,1

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

1.997,9

2.033,1

1.391,0

1.374,6

1.262,1

1.304,2

Totaal Internationale samenwerking

35,1

32,4

32,4

32,4

32,4

32,4

Stand Miljoenennota 2021

2.033,0

2.065,5

1.423,5

1.407,0

1.294,6

1.336,7

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

90,1

97,0

80,0

67,8

65,3

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Diversen

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Desaldering begrotingsreserve gerichte opkoop

80,0

60,0

0,0

0,0

0,0

 

Onttrekking reserve stikstof tbv natuurmaatregelen

60,0

65,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

46,1

15,2

8,6

8,6

8,4

 
 

186,1

140,2

8,6

8,6

8,4

 

Extrapolatie

69,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

191,1

140,2

8,6

8,6

8,4

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

281,3

237,1

88,6

76,4

73,7

69,8

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

281,3

237,1

88,6

76,4

73,7

69,8

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit betreft het saldo van verschillende autonome ramingsbijstellingen op de LNV-begroting. De tegenvallers bestaan o.a. uit hogere uitvoeringskosten RVO voor het fosfaatrechtenstelsel en de meerkosten van het vangstregistratiesysteem. Meevallers bestaan o.a. uit een afrekening van het fosfaatreductieplan en een bijstelling van de bijdrage aan de NVWA. Het saldo van de mee- en tegenvallers wordt ingezet als dekking voor diverse knelpunten bij de NVWA.

Beleidsmatige mutaties

NVWA bijstelling brexit middelen

Bij BVM 2018 heeft LNV middelen ontvangen voor de structurele kosten die volgen uit de Brexit. Een deel van deze kosten kan geretribueerd worden. De vrijvallende middelen worden ingezet als dekking voor diverse knelpunten bij de NVWA.

Kasschuif Noordzeeakkoord

Dit betreft een kasschuif om de dekkingsreeks voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord in het juiste ritme te zetten. Deze kasschuif zorgt voor een nieuwe en juist verdeling van de middelen in de jaren 2020 tot en met 2030. Deze kasschuif vormt onderdeel van de kasschuiven bij de ministeries van IenW, EZK en op de aanvullende post ten behoeve van het Noordzeeakkoord.

Kasschuif NVWA iv en ict actieplan

Op aanwijzing van de Algemene Rekenkamer mogen bedrijfsvoering kosten niet meer op de balans van de NVWA staan. Met deze kasschuif worden de gereserveerde middelen voor het IV/ICT actieplan van de NVWA geschoven naar de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025.

Kasschuif subsidiebudget srv

Begin 2020 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) gesloten. Het grote aantal aanvragen voor de regeling en ook de complexiteit van de controles bij de varkenshouderijen heeft geleid tot vertraging in de uitvoering van de regeling. Hierdoor zullen de betalingen van de subsidievoorschotten grotendeels in 2021 plaatsvinden. Met deze kasschuif wordt een deel van het subsidiebudget doorgeschoven naar 2021.

Kasschuif subsidiemodules brongerichte verduurzaming (sbv)

In het Regeerakkoord en in het Klimaatakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stallen en managementafspraken (Sbv). Door de systematiek van bevoorschotten, vindt de uitfinanciering van de subsidies plaats in 2025. Deze kasschuif zorgt ervoor dat het kasritme en het verwachte uitfinancieringsritme gelijk lopen.

Diversen

Deze post bestaat uit verschillende mutaties, waaronder de middelen die ingezet worden bij de NVWA voor het verbeteren van de uniformiteit van het toezicht in de slachthuizen en voor meerkosten die nieuwe EU-verordeningen met zich meebrengen.. Daarnaast bevat deze post de inzet van de eindejaarsmarge als dekking en enkele kasschuiven zoals voor de gereserveerde middelen voor de nieuwe GLB-periode, voor het Noordzeeakkoord en voor herstructurering IJsselmeer.

Technische mutaties

Desaldering begrotingsreserve gerichte opkoop

De desaldering betreft middelen uit de begrotingsreserve Stikstof die gereserveerd zijn voor de Gerichte opkoop van veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden.

Gerichte opkoop

Dit betreft middelen die in het Klimaatakkoord beschikbaar zijn gesteld voor het realiseren van emissiereductie door veehouderijen nabij Natura 2000-gebieden op te kopen. Daarnaast draagt de maatregel bij aan stikstofreductie.

Interbestuurlijk programma, naar een vitaal platteland

Dit betreft een overboeking van middelen van de aanvullende post uit de Natuur & Waterkwaliteit enveloppe in het kader van het Interbestuurlijk Programma Naar een vitaal platteland (IBP). Het programma beoogt om de samenwerking tussen de vier overheden te verbeteren op vraagstukken als stikstof aanpak en klimaatreductie-opgaven.

Middelen noordzeeakkoord op LNV begroting

Het kabinet stelt voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord een transitiebedrag van 200 miljoen euro beschikbaar dat loopt tot en met 2030. De middelen zijn bedoeld voor sanering en verduurzaming van de visserij, natuurherstel, monitoring en onderzoek, een veilige doorvaart van de aan te leggen windparken, en extra handhaving door de NVWA. Ten behoeve van de uitvoering van het Noordzeeakkoord is er budget overgeboekt van de begroting van IenW naar de begroting van LNV.

Onttrekking reserve stikstof tbv natuurmaatregelen

Dit betreft een onttrekking van middelen voor natuurherstelmaatregelen van de begrotingsreserve stikstof naar de begroting van LNV. Deze natuurherstelmaatregelen dienen als impuls voor het versnellen van natuurherstel. De maatregelen sluiten aan op het natuurpakket van 3 miljard euro uit de structurele aanpak stikstof.

Ruimingskosten nertsen

Er is 37 miljoen euro toegevoegd aan de begroting van LNV voor de kosten die samenhangen met de ruiming van de met COVID-19 besmette nertsenfokkerijen. Het gaat om 35,6 miljoen euro voor de ruiming van besmette nertsenfokkerijen en 1,4 miljoen euro voor aanvullend onderzoek. 

Steunmaatregel corona (fritesaardappelsector)

Deze overboeking betreft middelen voor de compensatieregeling omtrent de fritesaardappelsector naar aanleiding van de coronacrisis. De regeling kent een kasplafond van 50 miljoen euro inclusief uitvoeringskosten. Alle gerechtigde aanmeldingen zullen onder dit kasplafond gebracht worden. Indien het totaalbedrag van het beroep op de regeling het kasplafond overstijgt zal er evenredig gekort worden op de subsidievergoeding per aanvrager.

Steunmaatregel corona: (tuinbouwsector)

Deze overboeking betreft middelen voor de compensatieregeling omtrent de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw naar aanleiding van de coronacrisis. De regeling heeft een kasplafond van 600 miljoen euro.

Steunmaatregel corona (tuinbouwsector)

Dit betreft een afboeking uitgevoerd op de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 naar aanleiding van een ramingsbijstelling. Naar verwachting is het budgettaire beslag op de Corona compensatieregeling lager, waardoor het budget naar beneden is bijgesteld ten behoeve van het generale beeld.

Stikstof - warme sanering varkenshouderijen van ap

Dit betreft een overboeking van extra middelen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen van de aavullende post naar de begroting van LNV ten behoeve van de structurele aanpak stikstof. Met de extra middelen kunnen alle subsidieaanvragen worden gehonoreerd, mits aan de gestelde vereisten wordt voldaan. Daarnaast worden hiermee de bijkomende uitvoeringskosten gedekt.

Stikstof - natuurpakket herstelmaatregelen van ap

Dit betreft de overheveling van de middelen voor natuurherstel van de Aanvullende Post (AP) naar de LNV-begroting. In de structurele aanpak stikstof is besloten dat naast bronmaatregelen voor het realiseren van stikstofreductie natuurherstel essentieel is voor het VHR-doelbereik. Dit pakket omvat een reeks maatregelen die bijdragen aan natuurverbetering en natuurherstel. Het Programma Natuur werkt de maatregelen verder uit zodat er een doelmatige maatregelenmix wordt gerealiseerd. Dit pakket sluit aan op de eenmalige natuurimpuls van 125 miljoen euro.

Stikstof – regeling waterbassins mest van ap

Dit betreft de overboeking van middelen naar de LNV-begroting voor de regeling voor waterbassins. Deze maatregel komt voort uit de structurele aanpak stikstof en richt zich op de reductie van ammoniakemissie door drijfmest. De subsidieregeling voor waterbassins dient ertoe bedrijven de gelegenheid te geven over voldoende water te beschikken om mest te verdunnen, een techniek die bijdraagt aan de vermindering van stikstofuitstoot.

Veenweide impuls

In het klimaatakkoord is 276 miljoen euro beschikbaar gesteld voor emissie reductie in veenweidegebieden. Het doel is om een transitie in de veenweiden te realiseren die leidt tot een CO2-reductie van 1 Megaton in 2030. Deze mutatie betreft de middelen voor de impuls. De middelen worden besteed aan de opkoop van bedrijven en gronden, inzet van het landinrichtingsinstrument kavelruil, het vergoeden van af te waarderen gronden, inzet van opgekochte gronden voor extensivering van de landbouw en natuur, en uitvoering met een mix van peil verhogende maatregelen.

3e termijn regio deal brainport eindhoven

Het Regeerakkoord stelt een budget van 130 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven. Met deze overboeking wordt de 3e termijn van de middelen van de regio-enveloppe via de begroting van LNV doorgezet naar het Gemeentefonds.

Diversen

Onder de diversenpost vallen onder andere mutaties voor de structurele aanpak stikstof en middelen ten behoeve van de klimaatenveloppe. Daarnaast zijn middelen overgeboekt voor de vervolgtermijnen van de 2e tranche regio deals en de eerste termijnen van de 3e tranche. Verder vallen de toekenning van de loon- en prijsbijstelling en de corona-gerelateerde uitgaven, zoals extra kosten door een verhoging in het aantal verliesdeclaraties op garantieregelingen, onder deze verzamelpost.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Deze post bestaat uit een vertraging van de ontvangsten voor de mest derogatie en de afrekening van het fosfaatreductieplan. Deze ontvangstenmeevallers worden ingezet als dekking voor enkele tegenvallers.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit verschillende mutaties waaronder de ramingsbijstelling op de ontvangsten uit de verhuur van mossel- en oesterpercelen in verband met de coronacrisis en hogere ontvangsten op de landinrichtingsrente.

Technische mutaties

Desaldering begrotingsreserve gerichte opkoop

De desaldering betreft middelen uit de begrotingsreserve Stikstof voor de Gerichte opkoop van veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden.

Onttrekking reserve stikstof tbv natuurmaatregelen

Dit betreft een onttrekking van middelen voor natuurherstelmaatregelen van de begrotingsreserve stikstof naar de begroting van LNV. Deze natuurherstelmaatregelen dienen als impuls voor het versnellen van natuurherstel. De maatregelen sluiten aan op het natuurpakket van 3 miljard euro uit de structurele aanpak stikstof.

Diversen

Deze post bestaat voornamelijk uit desalderingen. Een desaldering ter waarde van 17,7 miljoen euro houdt verband met het afromen van eigen vermogen van de NVWA. Dit is als gevolg van de zienswijze van de Algemene Rekenkamer. Daarnaast bevat deze post de onttrekking van middelen uit de begrotingsreserve Stikstof ten behoeve van de natuurbank.

Licence