Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Zorg

ZORG: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020

78.564,5

82.391,8

86.115,2

90.750,0

95.553,8

 

Mee- en tegenvallers

      

Zorg

      

Actualisatie overige zvw-sectoren o.b.v. realisatie 2019

56,1

‒ 143,9

‒ 143,9

‒ 143,9

‒ 143,9

 

Actualisatie wijkverpleging o.b.v. realisatie 2019

‒ 341,1

‒ 341,1

‒ 341,1

‒ 341,1

‒ 341,1

 

Actualisatie zvw o.b.v. q2 2020

‒ 79,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Tegenvaller wlz-kader

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

 

Diversen

14,4

‒ 0,6

‒ 0,6

‒ 0,6

‒ 0,1

 
 

130,2

‒ 5,6

‒ 5,6

‒ 5,6

‒ 5,1

 

Beleidsmatige mutaties

      

Zorg

      

Aanzuigende werking kwaliteitskader verpleeghuiszorg

0,0

‒ 110,0

‒ 110,0

‒ 110,0

‒ 110,0

 

Besparingsverlies uitstel gvs modernisering

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 

Besparingsverlies vertraging wgp

87,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Dak- en thuislozen

75,0

125,0

0,0

0,0

0,0

 

Herijking door wisselkoers noorse kroon

‒ 10,0

‒ 40,0

‒ 10,0

‒ 10,0

‒ 10,0

 

Kasschuif sectorplanplus

‒ 62,2

20,0

42,2

0,0

0,0

 

Nominaal en onverdeeld wlz

‒ 60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Overheveling extra eigen bijdragen vanwege uitbreiding wlz voor ggz

0,0

36,0

36,0

36,0

36,0

 

Ramingsbijstelling apotheekzorg en hulpmiddelen

‒ 167,5

‒ 100,0

‒ 100,0

‒ 100,0

‒ 100,0

 

Standaardisatie inkoop- en verantwoordingseisen in aantal zvw-sectoren

0,0

7,0

7,0

‒ 100,0

‒ 100,0

 

Vrouwenopvang

59,1

59,1

54,1

54,1

54,1

 

Diversen

22,9

82,2

1,9

‒ 4,0

‒ 3,7

 
 

‒ 55,2

119,3

‒ 78,8

‒ 233,9

‒ 233,6

 

Technische mutaties

      

Zorg

      

Dak- en thuislozen

‒ 75,0

‒ 125,0

0,0

0,0

0,0

 

Loon- en prijsbijstelling

0,0

‒ 118,2

‒ 118,2

‒ 118,2

‒ 118,2

 

Loon- en prijsontwikkeling

‒ 17,1

‒ 326,3

‒ 165,5

‒ 130,9

‒ 311,6

 

Meerkosten corona wlz - zorg in natura

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Schadelastdip ggz

0,0

‒ 1.247,5

0,0

0,0

0,0

 

Subsidie wijkverpleging en stimuleringsmaatregel e-health thuis (set)

‒ 60,0

‒ 60,0

‒ 60,0

0,0

0,0

 

Verwerking mlt 2022-2025

0,0

0,0

‒ 1.086,4

‒ 2.755,2

‒ 4.106,1

 

Diversen

16,1

‒ 22,0

‒ 80,0

‒ 61,3

‒ 75,7

 
 

14,0

‒ 1.899,0

‒ 1.510,1

‒ 3.065,6

‒ 4.611,6

 

Extrapolatie

94.299,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

89,0

‒ 1.785,3

‒ 1.594,4

‒ 3.305,2

‒ 4.850,3

 

Stand Miljoenennota 2021

78.653,5

80.606,5

84.520,8

87.444,8

90.703,6

94.299,6

ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020

5.121,1

5.237,5

5.423,5

5.702,8

5.987,7

 

Mee- en tegenvallers

      

Zorg

      

Diversen

0,0

11,8

0,5

0,0

‒ 1,2

 
 

0,0

11,8

0,5

0,0

‒ 1,2

 

Beleidsmatige mutaties

      

Zorg

      

Extra eigen bijdragen agv uitbreiding wlz voor ggz

0,0

39,0

39,0

39,0

39,0

 

Diversen

0,0

‒ 3,0

‒ 3,0

‒ 3,0

‒ 3,0

 
 

0,0

36,0

36,0

36,0

36,0

 

Technische mutaties

      

Zorg

      

Verwerking mlt 2022-2025

0,0

0,0

‒ 99,9

‒ 230,1

‒ 366,1

 

Diversen

0,0

‒ 3,0

‒ 3,0

‒ 11,0

‒ 11,0

 
 

0,0

‒ 3,0

‒ 102,9

‒ 241,1

‒ 377,1

 

Extrapolatie

5.836,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0,0

44,8

‒ 66,4

‒ 205,1

‒ 342,3

 

Stand Miljoenennota 2021

5.121,1

5.282,3

5.357,1

5.497,7

5.645,4

5.836,7

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Actualisatie overige Zvw-sectoren o.b.v. realisatie 2019

Op basis van de realisatiecijfers over 2019 van het Zorginstituut Nederland zijn de uitgaven van de overige Zvw-sectoren (niet zijnde hoofdlijnenakkoordsectoren) geactualiseerd bij de Voorjaarsnota 2020. Vanaf 2020 wordt een deel van deze lagere uitgaven structureel verwerkt in de begroting. Het gaat onder meer om aanpassingen van 58 miljoen euro bij apotheekzorg en hulpmiddelen, 53 miljoen euro bij tweedelijnszorg en 30 miljoen euro bij ziekenvervoer. Bij de Miljoenennota 2020 is voor 2020 eerder ‒ 200 miljoen euro actualisatie verwerkt op nominaal en onverdeeld Zvw, per saldo resteert nu een overschrijding van 56 miljoen euro in 2020 (-144 miljoen euro + 200 miljoen euro).

Actualisatie wijkverpleging o.b.v. realisatie 2019

Op basis van de realisatiecijfers over 2019 van het Zorginstituut Nederland zijn de uitgaven van de wijkverpleging geactualiseerd bij de Voorjaarsnota 2020. De uitgaven aan wijkverpleging zijn in 2019 441 miljoen euro lager uitgevallen dan geraamd. Vanaf 2020 wordt een neerwaartse bijstelling van 341 miljoen euro structureel verwerkt in de begroting. De budgettaire afspraken uit het hoofdlijnenakkoord worden in stand gehouden.

Actualisatie Zvw o.b.v. Q2 2020

Op basis van de meest recente inschatting van zorgverzekeraars van de verwachte uitgaven inclusief de effecten van COVID-19 zijn de Zvw-uitgaven geactualiseerd. De ramingen van zorgverzekeraars zijn voor een deel gebaseerd op daadwerkelijke declaraties van de eerste twee kwartalen, maar voor een groter deel op bijschattingen op basis van trends en contracten tussen verzekeraars en aanbieders.

Tegenvaller Wlz-kader

De NZa heeft in de Maartbrief een tekort van 550 miljoen euro geraamd voor de Wlz als gevolg van extra volumegroei en de groei van wachtlijsten. Na inzet van de resterende herverdeelmiddelen in het Wlz-kader resteert een knelpunt van 480 miljoen euro.

Diversen

Deze post betreft voornamelijk de structurele doorwerking op de Zvw-uitgaven van de Jaarstaat 2019 (14 miljoen).

Beleidsmatige mutaties

Aanzuigende werking kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het CPB heeft voor het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg in totaal 300 miljoen euro geraamd voor de aanzuigende werking. Per 2021 komt de laatste plak van 110 miljoen euro van de aanzuigende werking beschikbaar en wordt deze overgeheveld naar het Wlz-kader.

Besparingsverlies uitstel GVS modernisering

Dit betreft een besparingsverlies van 40 miljoen euro in 2021 door het uitstellen van de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem met een half jaar.

Besparingsverlies vertraging Wgp

Door uitstel van de aanpassing van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) ontstaat een besparingsverlies. De kosten van het uitstel bedragen 88 miljoen euro in 2020. Een deel van de kosten (48 miljoen euro) kan naar verwachting binnen het bestaande financiële kader voor extramurale hulpmiddelen worden opgevangen. Het overige deel wordt gedekt uit de apotheekzorg (zie ramingsbijstelling apotheekzorg en hulpmiddelen).

Dak- en thuislozen

Er worden middelen voor dak- en thuislozen beschikbaar gesteld voor preventie, vernieuwing van de opvang en het wonen met begeleiding (75 miljoen euro in 2020 en 125 miljoen euro in 2021). Volgens schattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telt ons land namelijk bijna 40.000 dak- en thuislozen.

Herijking door wisselkoers Noorse kroon

Noorwegen is een van de referentielanden waarop de maximumprijzen van geneesmiddelen worden gebaseerd. Door de devaluatie van de Noorse Kroon ontstaat er een financiële meevaller omdat de maximumprijzen lager uitkomen dan voorzien.

Kasschuif SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing. Op basis van de aanvragen voor het volgende tijdvak van SectorplanPlus worden de middelen in het juiste kasritme gezet.

Nominaal en onverdeeld Wlz

Dit betreft een eenmalige technische boeking op nominaal en onverdeeld. Deze post wordt bij de Najaarsnota definitief ingevuld.

Overheveling extra eigen bijdragen vanwege uitbreiding Wlz voor ggz

Dit betreft de toevoeging van 36 miljoen euro extra budget voor de Wlz als gevolg van het openstellen van de Wlz voor cliënten met een psychische stoornis per 2021. Hier staan extra eigen bijdrage ontvangsten tegenover (zie ook de toelichting bij extra eigen bijdragen als gevolg van uitbreiding Wlz voor ggz).

Ramingsbijstelling apotheekzorg en hulpmiddelen

Op basis van een raming van Zorginstituut Nederland zijn de uitgaven aan apotheekzorg in 2020 en verder naar verwachting lager dan eerder geraamd. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven aan apotheekzorg van 88 miljoen euro in 2020 oplopend tot 100 miljoen euro in 2021 en verder. Daarnaast ontstaat in 2020 door uitstel van de aanpassing van Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) een besparingsverlies. De kosten worden opgevangen binnen de raming voor apotheekzorg en hulpmiddelen (zie ook besparingsverlies vertraging Wgp).

Vrouwenopvang

Dit betreft extra middelen voor vrouwenopvang. Het gaat om structureel 38,6 miljoen euro voor Veilig Thuis, structureel 14 miljoen euro voor het creëren van benodigde extra opvangplekken voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang en voor het oplossen van door- en uitstroomproblematiek, structureel 1,5 miljoen euro voor de kosten die voortkomen uit de stijging van het aantal slachtoffers dat contact legt met de Centra Seksueel Geweld (CSG’s) en tot slot in de jaren 2020 en 2021 jaarlijks 5 miljoen euro voor de uitvoering van de actieagenda Schadelijke praktijken.

Diversen

Deze post betreft onder meer middelen voor voorraadverhoging van geneesmiddelen om tekorten tegen te gaan (25 miljoen euro structureel). Daarnaast worden middelen toegevoegd voor de bekostiging van ggz-opleidingen en voor de herijking van de tarieven voor de kraamzorg. Verder wordt het budget voor zorginfrastructuur gekort ter dekking van andere knelpunten.

Technische mutaties

Dak- en thuislozen

Er worden middelen voor dak- en thuislozen beschikbaar gesteld voor preventie, vernieuwing van de opvang en het wonen met begeleiding (75 miljoen euro in 2020 en 125 miljoen euro in 2021). Volgens schattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telt ons land namelijk bijna 40.000 dak- en thuislozen. Deze mutatie betreft de overboeking van deze middelen naar de VWS-begroting (plafond Rijksbegroting).

Loon- en prijsontwikkeling

Ten opzichte van de CPB-raming bij afgelopen Miljoenennota is de raming van de loon- en prijsontwikkeling in de zorg op basis van nieuwe CPB-ramingen naar beneden bijgesteld.

Meerkosten corona Wlz - zorg in natura

Zorgaanbieders maken extra personele en materiële kosten in verband met het COVID-19 virus. In de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa is geregeld dat deze kosten buiten de contracteerruimte vergoed worden. Het financiële effect hiervan wordt ingeschat op 150 miljoen euro.

Schadelastdip ggz

In de ggz wordt per 2022 een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd. Dit leidt eenmalig tot een boekhoudkundige verlaging van de uitgaven in 2021 en een even grote afname van het (norm)vermogen van het Zorgverzekeringfonds. Bij de invoering van het huidige bekostigingsmodel was er sprake van een spiegelbeeldige boekhoudkundige verwerking. In de praktijk verandert er niks voor zorgaanbieders, zij krijgen op kasbasis dezelfde vergoeding van de zorgverzekeraar. Net als bij eerdere vergelijkbare wijzigingen in de bekostiging van de Zvw hebben die geen effect hebben op het EMU-saldo, en wordt voor deze uitgavenmutatie het uitgavenplafond gecorrigeerd.

Subsidie wijkverpleging en Stimuleringsmaatregel E-Health Thuis (SET)

Dit betreft de overheveling van 60 miljoen euro uit de hoofdlijnenakkoordsector wijkverpleging naar de VWS-begroting voor doeleinden binnen de wijkverpleging (onder meer voor de Stimuleringsregeling E-Health Thuis, ICT en deskundigheidsbevordering) gedurende de looptijd van de HLA’s (tot en met 2022).

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellangetermijnverkenning (mlt) 2022–2025 van het CPB. De bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere volumegroei voor de jaren vanaf 2022 dan waar eerder, op basis van de mlt voor de periode 2018-2021, van uit werd gegaan.

Diversen

Deze post betreft onder meer cumulatief 70 miljoen euro in 2020 en 2021 om de zorgcapaciteit vanwege corona op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao te versterken. Daarnaast bevat deze post 40 miljoen euro voor pgb-budgethouders als gevolg van extra kosten voor aanvullende zorg of vervangende zorg door COVID-19. Als laatste worden middelen voor vrouwenopvang, 53 miljoen euro structureel, overgeheveld naar het Gemeentefonds.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit betreft een actualisering van de raming van de opbrengsten van het eigen risico in de Zvw.

Beleidsmatige mutaties

Extra eigen bijdragen agv uitbreiding Wlz voor ggz

Door het openstellen van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis stijgen de ontvangsten uit eigen bijdragen.

Diversen

Dit betreft een actualisering van de raming van de opbrengsten van de eigen betalingen in de Wlz.

Technische mutaties

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellangetermijnverkenning (mlt) 2022–2025 van het CPB. De bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere volumegroei voor de jaren vanaf 2022 dan waar eerder, op basis van de mlt voor de periode 2018-2021, van uit werd gegaan.

Diversen

Aanpassingen in box 3 hebben effect op de eigen bijdrage Wlz. Omdat voor de eigen bijdrage volgens de Wlz het toetsinkomen een vertraging kent van twee jaar, treedt dit deel van het effect op in 2023.

Licence