Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Gemeentefonds

GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

31.826,40

31.669,80

31.183,00

31.001,10

30.811,00

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2019

34,5

0

0

0

0

 

Wijziging betalingsverloop decen.-uitkeringen 2019

51,9

0

0

0

0

 

Diversen

0,7

0

0

0

0

 

Sociale zekerheid

      

Diversen

0

0

0

0

0

 

Zorg

      

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

87,1

0

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Accres tranche 2021

0

1.030,00

1.030,00

1.030,00

1.030,00

 

Bcf afrekening 2019

31,6

0

0

0

0

 

Brede aanpak dak-en thuisloosheid

73

77,5

0

0

0

 

Buurtsportcoaches 2020-2022 vws

62,3

62,3

62,3

0

0

 

Continuïteit van zorg au (covid-19)

46

0

0

0

0

 

Continuïteit van zorg du (covid-19)

98

0

0

0

0

 

Incidenteel schrappen opschalingskorting covid-19

70

160

0

0

0

 

Jeugdhulp

0

0

300

0

0

 

Lokale culturele voorzieningen (covid-19)

60

0

0

0

0

 

Lokale cultuur (covid-19)

60

0

0

0

0

 

Perspectief op werk

35

0

0

0

0

 

Regionale opgaven: brainport eindhoven

30,2

0

0

0

0

 

Sociale werkbedrijven (covid-19)

140

0

0

0

0

 

Toeristen-en parkeerbelasting (covid-19)

225

0

0

0

0

 

Toezicht en handhaving (covid-19)

50

0

0

0

0

 

Uitvoeringskosten inburgering (voi)

34,4

26,9

59,9

65,9

65,9

 

Veilig thuis (duvo)

38,6

38,6

38,6

38,6

38,6

 

Voorlopige afrekening bcf 2020

96,5

0

0

0

0

 

Diversen

257,4

75,5

68

53,1

53,1

 

Sociale zekerheid

      

Loonbijstelling 2020 participatie

63,3

61,6

59,9

58,3

56,7

 

Diversen

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Zorg

      

Overheveling loon- en prijsontwikkeling wmo bw

59

56,9

57,2

57,2

57,2

 

Uitbreiding ggz in de wlz

0

‒ 495

‒ 495

‒ 495

‒ 495

 

Volumeindexatie z - wmo beschermd wonen

0

54,7

54,7

54,7

54,7

 
 

1.530,40

1.149,10

1.235,70

862,9

861,3

 

Extrapolatie

31.465,80

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

1.617,60

1.149,20

1.235,80

863

861,4

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

33.444,00

32.819,00

32.418,90

31.864,10

31.672,40

31.465,80

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

33.444,00

32.819,00

32.418,90

31.864,10

31.672,40

31.465,80

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Wijziging betalingsverloop AU en DU 2019

Dit betreft de wijziging van het betalingsverloop voor de algemene uitkering en decentralisatie uitkeringen 2019. Een beperkt deel van de uitkeringen kon in 2019 niet meer tot betaling komen. Omdat gemeenten recht hebben op deze bedragen wordt het kasbudget 2020 met dit bedrag opgehoogd. Dat maakt het mogelijk om de uitkeringen in 2020 alsnog tot betaling te laten komen.

Diversen

Van het onderzoeksbudget 2019 wordt 0,7 miljoen euro aan onderuitputting meegenomen naar 2020.

Technische mutaties

Accrestranche 2021

Naar aanleiding van discussie over de stabiliteit van de huidige normeringssystematiek en het uitbreken van de coronacrisis is door het kabinet in overleg met de VNG en IPO besloten om het accres gedurende deze kabinetsperiode vast te zetten op de standen uit de meicirculaire 2020. Het accres van de tranche 2021 bedraagt hiermee € 1.030 mln.

Bcf afrekening 2019

Gemeenten kunnen uitgaven aan btw terugvragen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Wanneer er geld overblijft in het BCF, dan wordt dit aan het gemeentefonds toegevoegd. Bij Miljoenennota 2020 heeft hiervoor een voorlopige afrekening plaatsgevonden. Uiteindelijk bleek het overgebleven bedrag bij de realisatie hoger te zijn dan verwacht, waardoor er nu een verrekening over 2019 plaatsvindt van 31,6 miljoen euro.

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Voor de aanpak van dak- en thuisloosheid stelt VWS een financiële impuls beschikbaar voor de jaren 2020 en 2021.

Buurtsportcoaches 2020-2022 VWS

Voor de Brede Regeling Combinatiefuncties maakt VWS voor 2020 tot 2022 62,3 miljoen euro per jaar beschikbaar. Daarnaast zijn middelen beschikbaar gesteld door OCW. Die bijdrage maakt onderdeel uit van de post Diversen.

Continuïteit van Zorg - AU en DU (Covid-19)

Door toedoen van de coronacrisis hebben gemeenten te maken met inhaalzorg en meerkosten in de zorg. Voor inhaalzorg voegt VWS 34,3 miljoen euro toe aan het cluster Jeugd (Jeugdhulp) en 11,7 miljoen voor het cluster Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015 begeleiding). De overige 98 miljoen betreft een voorschot voor meerkosten, waarvan 91 miljoen voor maatschappelijke opvang en 7 miljoen voor vrouwenopvang (DUVO).

Incidenteel schrappen opschalingskorting covid-19

In het licht van corona wordt de oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel geschrapt. Dit levert gemeenten cumulatief 230 miljoen euro op.

Jeugdhulp

Het kabinet is gemeenten voor de periode tot en met 2021 tegemoetgekomen met extra budget om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren. Deze periode wordt verlengd door eenmalig aanvullend 300 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het jaar 2022.

Lokale cultuur (covid-19) en Lokale culturele voorzieningen (covid-19)

Eerder heeft het kabinet de gemeenten, voor de periode van medio maart tot en met 1 juni 2020, € 60 mln. verstrekt voor de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Deze organisaties missen nu onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen. Het Kabinet stelt aan gemeenten nogmaals € 60 mln. beschikbaar voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene uitkering.

Perspectief op Werk

In 2019 hebben 35 centrumgemeenten in de arbeidsmarktregio’s een impulsfinanciering van 1 miljoen euro ontvangen voor hun actieplan voor Perspectief op Werk. In 2020 ontvangen alle 35 centrumgemeenten het tweede (en laatste) miljoen van de impulsfinancieringvoor de uitvoering van de actieplannen.

Regionale opgaven: Brainport Eindhoven

De gemeente Eindhoven ontvangt de derde tranche voor de regiodeal Brainport Eindhoven.

Sociale werkbedrijven (covid-19)

Als gevolg van het coronavirus zijn de sociale werkbedrijven geheel of gedeeltelijke gesloten. Eerder heeft het kabinet de gemeenten, voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020, € 90 mln. verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. Het Kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend € 50 mln. beschikbaar voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw

Toeristen- en parkeerbelasting (covid-19)

Gemeenten worden geconfronteerd met een terugval van toeristen- en parkeerbelasting als gevolg van de coronamaatregelen. Het kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 te compenseren voor een bedrag van € 225 mln. Dit wordt uitgekeerd in de vorm van een decentralisatie-uitkering.

Toezicht en handhaving (covid-19)

Het Kabinet stelt € 50 mln. voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra toezicht- en handhavingskosten als gevolg van onder andere de extra inzet van boa’s en de extra verkeersmaatregelen. Ook dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene uitkering.

Uitvoeringskosten inburgering (VOI)

Gemeenten ontvangen middelen voor de uitvoeringskosten voor de veranderopgave inburgering (VOI). Op termijn wordt dit toegevoegd aan de algemene uitkering.

Veilig Thuis (DUVO)

VWS stelt structureel 38,6 miljoen euro beschikbaar voor het project Veilig Thuis, als onderdeel van de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DUVO).

Voorlopige afrekening bcf 2020

Gemeenten kunnen uitgaven aan btw terugvragen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Wanneer er ruimte overblijft onder het plafond van het BCF wordt dit aan het gemeentefonds toegevoegd. Een tekort wordt aan het gemeentefonds onttrokken. Bij de Miljoenennota vindt een voorlopige afrekening plaats tussen BCF en het gemeentefonds voor het lopende uitvoeringsjaar.

Diversen (Rijksbegroting)

Er zijn diverse bedragen overgeboekt naar het gemeentefonds voor uiteenlopende onderwerpen, met name decentralisatie uitkeringen. Deze bedragen vallen onder de ondergrens.

Loonbijstelling 2020 participatie

De loonbijstelling van de integratie uitkering sociaal domein - participatiebudget wordt toegevoegd.

Diversen (Sociale Zekerheid)

Dit betreft de prijsbijstelling van de integratie uitkering sociaal domein– participatiebudget. Deze valt onder de ondergrens.

Overheveling loon- en prijsontwikkeling WMO BW

De loon- en prijsontwikkeling van de integratie uitkering beschermd wonen wordt toegevoegd.

Uitbreiding GGZ in de WLZ

Dit betreft een overheveling van budget van de integratie uitkering beschermd wonen naar het Budgettair Kader Zorg (BKZ) van VWS. Deze overheveling hangt samen met een wetswijziging die de behandeling van mensen met een psychische stoornis onder de Wlz brengt.

Volumeindexatie Z - WMO BW

De compensatie voor volumegroei van de integratie uitkering Beschermd Wonen, tranche 2021, wordt toegevoegd aan het gemeentefonds.

Licence