Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020

5.090,80

5.278,60

5.480,90

5.657,30

5.846,80

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Apparaat

‒ 11,2

20

25

25

25

 

Beveiliging hoog risico posten (uit 6.1)

20

5

5

0

0

 

Bsb beveiliging hoog-risico pst (naar def)

‒ 15,3

0

0

0

0

 

Compensatie zeeland

‒ 25

0

0

0

0

 

Covid-19

90

10

0

0

0

 

Covid-19: dekking

‒ 90

‒ 10

0

0

0

 

Doorverdelen eindejaarsmarge biv 2019

35

0,7

0,7

1,5

0

 

Eindejaarsmarge buitenlandse zaken

‒ 27,4

‒ 7,4

‒ 1

0

0

 

Eindejaarsmarge defensie biv

‒ 35

0

0

0

0

 

Eindejaarsmarge defensie srebrenica

‒ 5

‒ 15

‒ 15

0

0

 

Eindejaarsmarge hgis

102,5

17

5

0

0

 

Eindejaarsmarge non-oda bhos

‒ 6,8

‒ 4

‒ 16,4

0

0

 

Eindejaarsmarge oda uit 5.4

0,8

23

25

0

0

 

Eindejaarsmarge srebrenica

5

15

15

0

0

 

Eof naar eu-toerekening

0

‒ 15,7

‒ 63,5

‒ 106,5

‒ 106,8

 

Europese vredesfaciliteit

0

22,1

22,1

22,1

22,1

 

Hgis-bijstelling a.g.v. bni-volume t/m 2021

‒ 373,9

‒ 273,5

‒ 273,5

‒ 273,5

‒ 273,5

 

Hgis-bijstelling a.g.v. bni-volume t/m 2021

3,8

19,4

19,4

19,4

19,4

 

Hoog-risico posten bijdragen ejm (naar artikel 7.1)

‒ 20

‒ 5

‒ 5

0

0

 

Kasschuif wereldbank

115,5

‒ 115,5

0

0

0

 

Loon- en prijsbijstelling non-oda bz (naar artikel 7.1)

‒ 18,6

‒ 18,3

‒ 18,3

‒ 18,3

‒ 18,3

 

Middelenafspraak bz

25,8

0

0

0

0

 

Nog te verdelen i.v.m.wijzigingen bni en/of toerekeningen

‒ 107,1

‒ 141,5

‒ 104

‒ 66,5

‒ 74,2

 

Nog te verdelen i.v.m.wijzigingen bni en/of toerekeningen

‒ 1,5

7,8

13,6

18,1

14,2

 

Reservering kasschuif oda

40

272

152

‒ 46

‒ 164

 

Reservering oda intensivering o.b.v. aiv-advies

150

0

0

0

0

 

Reservering oda-intensivering mitigeren krimp

350

0

0

0

0

 

Wijziging stelposten ida 19 obv uiteindelijke inzet

0

‒ 7,8

‒ 13,6

‒ 18,1

‒ 14,2

 

Diversen

45

21,1

15,3

1,5

3,7

 
 

246,6

‒ 180,6

‒ 212,2

‒ 441,3

‒ 566,6

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Hgis-bijstelling a.g.v. bni-prijs

18,6

5,3

‒ 12

‒ 45,8

‒ 78,6

 

Hgis-bijstelling a.g.v. bni-volume na 2021

0

0

46,5

82,4

108,3

 

Diversen

38,9

10,8

10,3

6,8

9,8

 
 

57,5

16,1

44,8

43,4

39,5

 
       

Extrapolatie

5.230,00

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

304,1

‒ 164,5

‒ 167,4

‒ 397,9

‒ 527

 

Stand Miljoenennota 2021

5.394,90

5.114,10

5.313,50

5.259,30

5.319,70

5.437,70

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

Stand Miljoenennota 2020

164,2

148,7

148,7

148,6

148,5

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

‒ 15

1,5

1,5

1,5

1,5

 

Diversen

‒ 0,2

‒ 0,5

‒ 0,7

‒ 0,6

‒ 0,6

 
 

‒ 15,2

1

0,8

0,9

0,9

 

Technische mutaties

      

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

36,2

29,2

24,8

19,8

15

 

Rijksbegroting

      

Diversen

1,1

‒ 14,4

‒ 14,4

‒ 14,4

‒ 11,9

 
 

37,3

14,8

10,4

5,4

3,1

 
       

Extrapolatie

150,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

22,1

15,8

11,2

6,4

4

 

Stand Miljoenennota 2021

186,3

164,6

160

155

152,6

152,1

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Apparaat

Het apparaatbudget van Buitenlandse Zaken wordt meerjarig opgehoogd. De meerjarige stijging van de apparaatskosten wordt veroorzaakt door extra investeringen in ICT-voorzieningen in het buitenland, huisvesting buitenland, beveiliging van hoog-risico posten en als gevolg van de loon- en prijsbijstelling.

Beveiliging hoog-risico posten (uit 6.1)

Om het postennet in zijn huidige vorm te kunnen behouden is het door verhoogde veiligheidsrisico's noodzakelijk om op korte termijn de beveiliging van de ambassades Bagdad, Kabul, Sanaa en Juba te versterken. Het betreft incidentele uitgaven voor maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van het personeel op deze posten te waarborgen.

Bsb beveiliging hoog risico posten (naar defensie)

Defensie voert in opdracht van Buitenlandse Zaken de beveiliging van diplomaten en hoogrisico ambassades uit. Vanuit Budget Internationale Veiligheid (BIV) worden de middelen voor de financieringvan de beveiliging van hoogrisico posten in het buitenland door de Brigade Speciale Beveiliging (BSB) overgeheveld naar de begroting van Defensie

Covid-19

Op de BHOS-begroting is 100 miljoen euro vrijgemaakt ten behoeve van het bestrijden van de Covid-19 pandemie in ontwikkelingslanden en het mitigeren van de sociaaleconomische effecten. De bijdragen uit dit steunpakket zijn bedoeld voor preventie in de armste landen, het lenigen van humanitaire noden en de versterking van sociaaleconomische weerbaarheid en macro-economische stabiliteit van lage-inkomenslanden. Deze steun wordt zo veel mogelijk verleend via reeds bestaande financieringskanalen en coördinatiestructuren.

Covid-19: dekking

Dit betreft de dekking van het pakket van 100 miljoen euro ter bestrijding van de Covid-19 pandemie in ontwikkelingslanden en het mitigeren van de sociaaleconomische effecten. Deze dekking is gevonden binnen alle artikelen van de begroting van BHOS.

Dekkingsplaat compensatie marinierskazerne vlissingen

De lagere uitgaven in 2020 worden veroorzaakt doordat de niet bestede BIV-middelen in 2020 worden ingezet buiten de HGIS voor o.a. de compensatie van de marinierskazerne Vlissingen (25 miljoen euro).

Doorverdelen eindejaarsmarge biv 2019

Vanuit de HGIS wordt de eindejaarsmarge aan Defensie doorverdeeld ten behoeve van het budget voor missies. Daarnaast wordt een deel van de eindejaarsmarge ingezet voor de financiering van de uitgaven van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) voor de beveiliging van hoogrisico posten.

Eindejaarsmarge Buitenlandse Zaken

De BZ eindejaarsmarge over 2019 is aan de HGIS toegevoegd en is doorverdeeld naar de betreffende HGIS departementen. De eindejaarsmarge BZ wordt onder meer ingezet ten behoeve van de VN-crisisbeheersingsoperaties, gastlandbeleid, loket buitenland en contraterrorisme. Daarnaast is, als onderdeel van de middelenafspraak huisvesting, de opbrengst van de verkopen uit 2019 opgevraagd.

Eindejaarsmarge Defensie biv

Vanuit de HGIS wordt de eindejaarsmarge aan Defensie doorverdeeld ten behoeve van het budget voor missies. Daarnaast wordt een deel van de eindejaarsmarge ingezet voor de financiering van de uitgaven van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) voor de beveiliging van hoogrisico posten.

Eindejaarsmarge defensie srebrenica

Dit wordt van de eindejaarsmarge van Defensie op het BIV gefinancierd. Dit is in lijn met het besluit van het kabinet om 35 miljoen euro te reserveren voor de uitvoering van het Srebrenica-arrest. Hiervan zal 5 miljoen euro in 2020, 15 miljoen euro in 2021 en 15 miljoen euro in 2022 worden toegekend.

Eindejaarsmarge hgis

De HGIS eindejaarsmarge wordt in de jaren 2020, 2021 en 2022 toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse zaken en conform HGIS besluitvorming doorverdeeld naar de betreffende departementen.

Eindejaarsmarge non-oda bhos

De HGIS eindejaarsmarge wordt ingezet voor geplande uitgaven die in 2019 vertraging op hebben gelopen en zijn doorgeschoven.

Eindejaarsmarge oda uit 5.4

Er heeft binnen de begroting van BHOS in 2019 een overschrijding van de ODA plaatsgevonden van ruim 48 miljoen euro. Deze mutatie is binnen de HGIS opgevangen en wordt de komende jaren verrekend met het beschikbare ODA-budget.

Eindejaarsmarge srebrenica

Dit wordt van de eindejaarsmarge van Defensie op het BIV, in lijn met het besluit van het kabinet om 35 miljoen euro te reserveren voor de uitvoering van het Srebrenica-arrest, gefinancierd. Hiervan zal 5 miljoen euro in 2020, 15 miljoen euro in 2021 en 15 miljoen euro in 2022 worden toegekend.

Eof naar eu-toerekening

Als onderdeel van het akkoord over het MFK 2021-2027 worden nieuwe programma’s uit het Europees Ontwikkelingsfonds onder het MFK gebracht, waarmee op termijn de aparte bijdrage aan het EOF zal komen te vervallen. Een deel van de bijdraeg wordt de komende jaren nog wel overgedragen aan het EOF i.v.m. reeds aangegane verplichtingen. De overige middelen vallen terug aan het generale beeld.

Europese vredesfaciliteit

De Europese Vredesfaciliteit (EPF) is een fonds dat buiten het MFK is opgezet en dient ter financiering van EU (militaire) missies en operaties, capaciteitsopbouw en steun aan militaire vredesoperaties. Deze wordt op zowel de BZ- als de Defensie begroting verantwoord. Het gaat hier om de generale bijdrage van jaarlijks 22 miljoen euro die BZ hiervoor ontvangt. BZ zelf draagt jaarlijks 10 miljoen euro bij (dit valt onder het kopje ‘diversen’).

Hgis-bijstelling a.g.v. bni-volume t/m 2021

Naar aanleiding van de CEP/MLT raming van het Centraal Planbureau is het budget van de HGIS bijgesteld.

Hoog-risico posten bijdragen ejm (naar artikel 7.1)

Door verhoogde veiligheidsrisico's is het noodzakelijk om op korte termijn de beveiliging van een aantal ambassade's te versterken. Dit vergt 98 miljoen euro aan incidentele uitgaven, waarvan BZ het merendeel dekt binnen de eigen begroting.

Kasschuif Wereldbank

Een deel van de in 2021 geraamde bijdrage aan de Wereldbank ter hoogte van ca. € 115 mln. wordt in 2020 betaald om beter aan te sluiten op het kasritme van de Staat. Deze bijstelling is budgetneutraal.

Loon- en prijsbijstelling non-oda bz (naar artikel 7.1)

LPB non-ODA BZ is de loon- en prijsbijstelling uitkering voor het non-ODA gedeelte van BZ. Dit bedrag wordt toegevoegd aan artikel 7 (apparaat), vanuit artikel 6 (nog onverdeeld).

Middelenafspraak BZ

Voor BZ geldt tot en met 2025 een zogenaamde middelenafspraak. Deze afspraak houdt in dat BZ ontvangsten uit de verkoop van vastgoed mag behouden. Bovendien mag BZ deze middelen via de Rijksbegroting en buiten de reguliere eindejaarsmarge over meerdere jaren spreiden, mits dit inpasbaar is in het generale beeld. In het kader van deze afspraak wordt 25,8 miljoen euro van in 2019 gerealiseerde ontvangsten doorgeschoven naar 2020.

Nog te verdelen i.v.m.wijzigingen bni en/of toerekeningen

Dit is het verdeelartikel van BHOS (17.5.4). Dit is een artikel waar aanpassingen van het ODA-plafond als eerste worden ingepast. Zo is de ontwikkeling van het ODA-budget gekoppeld aan de ontwikkeling van het BNI en wordt deze aan de hand hiervan bijgesteld. Daarnaast zijn er toerekeningen, zoals die van asiel-, die ook door het jaar heen kunnen leiden tot aanpassingen van het ODA-budget. In het kader van behoedzaamheid en stabiliteit in de begroting worden groei en krimp niet direct door vertaald in ODA-activiteiten.

Reservering kasschuif oda

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) een advies opgesteld over "Nederland en de wereldwijde aanpak van Covid-19". De adviesraad adviseert om het huidige budget voor ontwikkelingssamenwerking op peil te houden. Hiertoe wordt een kasschuif op de Aanvullende Post gereserveerd.

Reservering oda intensivering o.b.v. aiv-advies

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) een advies opgesteld over "Nederland en de wereldwijde aanpak van Covid-19". De Adviesraad Internationale Vraagstukken adviseert om extra middelen ter beschikking te stellen voor het lenigen van de acute noden in de armste landen en voor de armste groepen en om het huidige budget voor ontwikkelingssamenwerking op peil te houden. Hiertoe wordt een bedrag van 150 miljoen euro gereserveerd op de Aanvullende Post, evenals een eenmalige compensatie van 350 miljoen euro uit de generale middelen.

Reservering oda-intensivering mitigeren krimp

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) een advies opgesteld over "Nederland en de wereldwijde aanpak van Covid-19". De Adviesraad Internationale Vraagstukken adviseert om extra middelen ter beschikking te stellen voor het lenigen van de acute noden in de armste landen en voor de armste groepen en om het huidige budget voor ontwikkelingssamenwerking op peil te houden. Hiertoe wordt een bedrag van 150 miljoen euro gereserveerd op de Aanvullende Post, evenals een eenmalige compensatie van 350 miljoen euro uit de generale middelen.

Wijziging stelposten ida 19 obv uiteindelijke inzet

In 2020 vindt een betaling plaats om de Net Present Value (NPV) van de 17e kapitaalstorting aan de IDA ("IDA 17") constant te houden. De oorzaak van de veranderende NVP van «IDA 17» is een kasschuif van 2017 naa latere jaren die op verzoek van Nederland in 2017 heeft plaatsgevonden. Deze betaling is toentertijd abusievelijk niet in de begroting voor 2020 opgenomen. Verder wordt de uitgavenraming in de Financiënbegroting voor de 19e kapitaalstoring aan IDA ("IDA 19") aangepast. Ten opzichte van de huidige raming op de Financiënbegroting valt de uiteindelijk overeengekomen kapitaalstorting lager uit. Zowel de betaling in 2020 als de prijsbijstelling van de raming in 2021 en verder, leidt tot een negatieve bijstelling van de verplichting in 2020. De bijdrage aan IDA is volledig geoormerkt als ODA.

Diversen

Dit betreft een som van mutaties en overboekingen die tussen HGIS-begrotingen plaatsvinden. De belangrijkste posten betreft de uitkering van de eindejaarsmarges aan diverse begrotingen, loon- en prijsbijstelling en uitvoeringsmutaties.

Technische mutaties

Hgis-bijstelling a.g.v. bni-volume

Conform de reguliere systematiek is het ODA-budget van de HGIS neerwaarts bijgesteld op basis van de verlaagde groeiverwachting van het BNI in de MEV van het Centraal Planbureau. De HGIS non-ODA is eveneens naar beneden bijgesteld vanwege de verlaagde groeiverwachting van de prijs bbp.

Diversen

Onder deze post vallen verschillende mutaties, waarvan de belangrijkste de HGIS-bijstelling als gevolg van BNI-prijs; De meest recente CPB-cijfers laten een lager dan eerder verwachte raming zien van zowel BBP als het BNI. In deze cijfers zijn de economische effecten als gevolg van de COVID-19 pandemie zichtbaar. Omdat de omvang van ODA meebeweegt met de ontwikkelingen van het BNI, wordt deze ook bijgesteld.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

Inkomsten afkomstig uit het verlenen van goede consulaire diensten aan vreemdelingen. Er wordt bijgedragen aan gereguleerd personenverkeer door onder andere visumverlening voor een kort verblijf.

Diversen

Deze post bestaat uit enkele kleine mutaties, waarvan de voornaamste de bijstelling van de ontvangsten vanuit international financial institutions (IFI’s) is. Volgens de laatste ramingen van de EIB en Wereldbank zullen de ontvangsten lager uitvallen dan eerder geraamd.

Technische mutaties

Diversen

Onder deze post vallen verschillende mutaties, waarvan de belangrijkste de structurele verhoging van de ramingen van consulaire ontvangsten in verband met de stijging van de visum tarieven in Europees verband is.

Licence