Base description which applies to whole site

Justitie en Veiligheid

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

14.175,90

13.911,00

13.722,30

13.585,20

13.694,40

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bescherming en veiligheid

0

154

144

124

64

 

Bijdrage agentschap justid van 91 naar 33

0

‒ 15

‒ 15

‒ 15

‒ 15

 

Dekking problematiek

‒ 112,6

‒ 11,7

‒ 11,6

‒ 17,1

‒ 12,9

 

Eindejaarsmarge

94,7

0

0

0

0

 

Eu-wetgeving

4,3

16,2

14,8

17,2

17

 

Grenzen en veiligheid

18,2

49,9

30

30

30

 

Interne problematiek

123,1

14,2

5,6

11,1

5,6

 

Kasschuif raad voor de kinderbescherming

0

16

0

0

‒ 16

 

Kasschuiven

‒ 12,4

87,3

5,9

61,6

0

 

Mpp

49,9

57,3

‒ 52,2

‒ 30,8

‒ 34,4

 

Oda toerekening

‒ 463

‒ 391,4

‒ 365,3

‒ 366,3

‒ 364,3

 

Pmj

208,6

226,6

225,9

218,4

218,8

 

Regeling tegemoetkoming schade 2021

200

0

0

0

0

 

Sociale advocatuur

0

154

144

124

64

 

Diversen

‒ 19,9

30,1

45,9

25,9

25,5

 
 

90,9

387,5

172

183

‒ 17,7

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Corona-gerelateerde kosten

100

0

0

0

0

 

Desaldering afrekening ind over opdracht 2020

41,1

0

0

0

0

 

Desaldering bijzondere bijdragen

52,2

0

0

0

0

 

Loonbijstelling tranche 2021

241,6

239,6

236,4

234,4

236,5

 

Ondermijning

0

370

370

370

370

 

Prijsbijstelling tranche 2021

56,7

55,6

55,1

54,2

54,5

 

Tijdelijke coronabanen

60

0

0

0

0

 

Diversen

17,7

‒ 32,4

‒ 34,9

‒ 3,7

‒ 21

 
 

569,3

632,8

626,6

654,9

640

 

Extrapolatie

14.373,40

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

660,2

1.020,20

798,4

837,9

622,3

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

14.836,10

14.931,20

14.520,70

14.423,20

14.316,60

14.373,40

Totaal Internationale samenwerking

299,6

342,7

335

332,9

328,2

326,8

Stand Miljoenennota 2022

15.135,80

15.273,90

14.855,70

14.756,00

14.644,80

14.700,20

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.574,10

1.575,70

1.585,50

1.596,10

1.578,20

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Abn amro schikking boetedeel

300

0

0

0

0

 
 

300

0

0

0

0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bijdrage agentschap justid van 91 naar 33

0

‒ 15

‒ 15

‒ 15

‒ 15

 

Boeten en transacties

‒ 74

8,5

19

26,8

38,2

 

Mpp

74,9

0

0

0

0

 

Diversen

‒ 12,6

1,2

0,5

‒ 6,3

‒ 5,9

 
 

‒ 11,7

‒ 5,3

4,5

5,5

17,3

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Desaldering afrekening ind over opdracht 2020

41,1

0

0

0

0

 

Desaldering bijzondere bijdragen

52,2

0

0

0

0

 

Diversen

35,7

0,1

2,1

2,1

2,1

 
 

129

0,1

2,1

2,1

2,1

 

Extrapolatie

1.624,50

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

417,3

‒ 5,3

6,7

7,7

19,5

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

1.991,40

1.570,50

1.592,10

1.603,80

1.597,60

1.624,50

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

1.991,40

1.570,50

1.592,10

1.603,80

1.597,60

1.624,50

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Bescherming en veiligheid

Om bescherming en veiligheid te versterken, onder andere voor bewaken en beveiligen, worden middelen toegevoegd aan de begroting van JenV. Zie ook de toelichting bij post ondermijning (totaal 524 miljoen euro waarvan 370 miljoen euro voor ondermijning en 154 miljoen euro voor bescherming en veiligheid).

Bijdrage agentschap justid van 91 naar 33

Met ingang van 2022 gaat justid opereren als een agentschap van Justitie en Veiligheid (JenV). Dit heeft onder andere tot gevolg dat het budget overgeboekt gaat worden van (apparaat) kerndepartement naar bijdrage agentschappen op artikel 33. De van artikel 91 overgeboekte bijdrage is een saldo van € 32,4 mln. uitgaven en € 15 mln. ontvangsten. Bijdragen aan agentschappen worden gesaldeerd in de begroting opgenomen. De splitsing naar uitgaven en ontvangsten vindt plaats in de resultatenrekening van het agentschap. Door de overboeking van artikel 91 naar artikel 33 dalen het uitgaven- én het ontvangstenkader met € 15 mln.

Dekking problematiek

Dit betreft meerdere maatregelen, met name de inzet van de eindejaarsmarge van 2020, ruimte op het Nog onverdeeld artikel en vrijval op het budget van dwangsommen Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).

Eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels wordt de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting van JenV. De reguliere onderuitputting (excl. HGIS) in 2020 was 94,7 miljoen euro en bestond uit een groot aantal mutaties. Een grote meevaller in 2020 heeft zich voorgedaan op het dossier rechtsbijstand (26 miljoen euro). Conform de afspraak in Tweede Kamer-brief d.d. 9 november 2018 (Kamerstuk 31 753, nr. 155) blijft dit bedrag beschikbaar voor de rechtsbijstand. De eindejaarsmarge wordt ingezet ter dekking van interne problematiek en is onderdeel van de reeks ‘Dekking problematiek’.

EU-wetgeving

JenV maakt kosten voor de implementatie van Europese wet- en regelgeving, waaronder voor het Europese Grens- en Kustwacht Agentschap (EGKWA), slachtofferbeleid en het UBO-register. Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan.

Grenzen en Veiligheid

JenV maakt kosten voor de implementatie van Europese wet- en regelgeving in het kader van Grenzen en Veiligheid. De implementatiekosten van de EU-wetgeving Grenzen en Veiligheid voor de jaren 2021 en 2022 bedragen in totaal 68 miljoen euro. Vanaf 2023 is 30 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Interne problematiek

De interne problematiek van JenV bestaat uit meerdere posten, waaronder het aanvullen van het eigen vermogen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van 28,7 miljoen euro in 2021 en een tegenvaller bij de Raad voor de Kinderbescherming van 16 miljoen euro in 2021.

Kasschuif raad voor de kinderbescherming

De RvdK heeft al enige jaren te kampen met een financieel tekort. Om de problematiek op te lossen is in 2020 een aantal besparingsmaatregelen uitgewerkt die echter niet toereikend zijn gebleken om het tekort volledig op te lossen. Voor het jaar 2021 wordt het tekort bij de eerste suppletoire begroting geraamd op 16 mln. Oplossing van de structurele problematiek is op dit moment onderwerp van onderzoek (o.a. kostprijs- en benchmarkonderzoek). In afwachting van dit onderzoek en ten behoeve van de continuïteit van de organisatie, wordt aanvullend 16 mln. begroot voor 2022.

Kasschuiven

Dit betreft onder andere een kasschuif op Inkoop Max, een vroegpensioenregeling van de politie, en een kasschuif bij DJI ter dekking van frictiekosten. Naast deze grotere kasschuiven bestaat deze post uit een vijftal kleinere kasschuiven bij de Raad voor de Rechtsbijstand, de Raad voor de Rechtspraak, vervolging en berechting van MH17-verdachten, DJI en DG Straffen en Beschermen.

Mpp

Op basis van het gekozen (medium) Meerjarige Productie Prognose (MPP) scenario werd bij Voorjaarsnota een lagere asielinstroom verwacht. Dit zorgt voor (structurele) meevallers in de asielopvang bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), waarvan een deel wordt teruggestort naar het Official Development Assistence (ODA)-budget van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking (BHOS). Daarnaast wordt aan het COA reservecapaciteit toegekend en worden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de hogere kosten die eerder niet structureel verwerkt zijn, structureel gemaakt. Intussen is duidelijk dat de lagere instroom, mede gezien de recente ontwikkelingen in Afghanistan, en lagere bezetting bij COA zich niet geheel voordoen. Voor 2021 zal dat worden bezien bij Najaarsnota op basis van de nieuwe MPP die in september uitkomt.

Oda toerekening

Een deel van de kosten van de opvang van eerstejaars asielzoekers uit ontwikkelingslanden wordt toegerekend aan ODA. Er is sprake van een technische aanpassing, waardoor de toerekening aan ODA voortaan direct zichtbaar wordt binnen de HGIS.

Pmj

Het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ) van het WODC raamt de capaciteitsbehoefte in de justitiële keten. Deze ramingen zijn gebaseerd op de huidige bezettingscijfers gecombineerd met o.a. demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. De ramingen voor komende jaren laten een forse stijging in capaciteitsbehoefte en hieruit volgend stijging in uitgaven zien. Net zoals vorig jaar vinden de hoogste stijgingen plaats bij DJI in het gevangeniswezen, de forensische zorg en de justitiële jeugdinrichtingen. De PMJ-raming is tot en met 2022 in lijn met de raming verwerkt en vervolgens op het niveau van 2022 doorgetrokken voor de jaren 2023 en verder.

Regeling tegemoetkoming schade 2021

Het kabinet heeft besloten dat de daadwerkelijke schade veroorzaakt door de extreme wateroverlast in (met name) Limburg wordt vergoed op grond van de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS). Voor 2021 wordt alvast 200 miljoen euro vrijgemaakt zodat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zo snel mogelijk kan starten met het uitkeren van de vergoedingen aan gedupeerden. 

Sociale advocatuur

Ter uitvoering van de motie Klaver/Ploumen (TK 28 362, nr. 44) maakt het kabinet extra middelen vrij voor betere vergoedingen van sociale advocaten (in lijn met scenario 1 van de commissie-Van der Meer). Voor 2022 wordt hiervoor € 154 mln. (incl. btw) beschikbaar gesteld. Met de vernieuwing van het stelsel van rechtsbijstand wordt ingezet op snellere en meer laagdrempelige hulp voor mensen met problemen. Het beroep op rechtsbijstand zal hierdoor in de toekomst naar verwachting enigszins afnemen. Daarnaast zet het kabinet in op een grotere (financiële) bijdrage van commerciële advocatenkantoren. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat met ingang van 2025 nog een structureel bedrag van € 64 mln. per jaar benodigd is.

Diversen

De post diversen bestaat uit meerdere mutaties. De grootste mutatie betreft een mutatie met betrekking tot de kwijtschelding van publieke schulden. Het kabinet heeft, als onderdeel van de Toeslagenherstelactie, besloten om de publieke schulden van de gedupeerden kwijt te schelden zodat de ouders met een schone lei verder kunnen. De kwijtschelding van de publieke schulden leidt tot uitvoeringskosten (8,8 miljoen euro in 2021) bij de organisaties Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) van het ministerie van JenV (Kamerstuk 35 800, nr. 1 en nr. 2). Een andere grote mutatie betreft een mutatie met betrekking tot de Commissie Joustra. Op 8 februari presenteerde de Commissie Joustra haar rapport over de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie. Eén van de aanbevelingen uit het rapport was het oprichten van een expertisecentrum om geadopteerden bij te staan in hun zoektocht naar hun afkomst. JenV zal een expertisecentrum oprichten van 2021 tot en met 2026 waarvoor cumulatief 36,4 miljoen euro beschikbaar is.

Technische mutaties

Corona-gerelateerde kosten

Voor het opvangen van de extra kosten die JenV maakt voor beschermingsmiddelen en maatregelen, kosten voor het inhalen van achterstanden en compensatie van lagere ontvangsten als gevolg van de coronacrisis komt voor 2021 een bedrag beschikbaar van 100 miljoen euro aanvullend op het bedrag van 40 miljoen euro waarover reeds bij de begrotingsbesluitvorming vorig jaar is besloten.

Desaldering afrekening ind over opdracht 2020

De meevaller (41,1 miljoen euro) bij de afrekening van de opdracht aan de IND over 2020 wordt gedesaldeerd met hogere uitgaven voor de IND in 2022 (41,1 miljoen euro).

Desaldering bijzondere bijdragen

Dit betreft een administratieve handeling waarbij bijzondere bijdragen waar politie al middelen voor op de balans had staan, worden omgezet naar de algemene bijdrage in het uitgavenkader. Deze financieel technische wijzigingen leiden niet tot een verhoging van het totale politiebudget. Als gevolg van opschoning om de bestaande financiering van de politie beter te laten aansluiten op de doelstellingen, zijn er tientallen bijzondere bijdragen beëindigd. Voor een groot deel worden deze middelen vereenvoudigd opnieuw toegekend aan Politie.

Loonbijstelling tranche 2021

De tranche 2021 voor de loonbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Ondermijning

Het kabinet investeert in 2022 524 miljoen euro extra in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, waarvan 154 miljoen euro wordt uitgetrokken voor bescherming en veiligheid. Hiermee kan een impuls worden gegeven aan de bescherming en veiligheid van degenen die zich dagelijks inspannen tegen ondermijning. Daarnaast zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor de samenhangende aanpak van ondermijning. Door in te zetten op een combinatie van onder andere het terugdringen van crimineel geld en het tegengaan van nieuwe aanwas wordt voorkomen dat er steeds meer beveiliging en bewaking nodig is. Het kabinet wil met deze brede, samenhangende aanpak ondermijning op termijn beheersbaar maken.

Prijsbijstelling tranche 2021

De tranche 2021 voor de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Tijdelijke coronabanen

Om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen is 60 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor tijdelijke coronabanen. Hiermee kunnen ongeveer 3.800 voltijds fte extra tijdelijke coronabanen in het toezicht en de handhaving gecreëerd worden.

Diversen

De post diversen bestaat uit meerdere mutaties, waaronder overboekingen naar andere departementen. Een voorbeeld hiervan is een overboeking van 14,9 miljoen euro in 2021 naar o.a. de FIOD en Douane (beide onderdeel van de begroting van het Ministerie van Financiën). Deze organisaties nemen deel aan het Multidisciplinair Interventie Team (MIT).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Abn amro schikking boetedeel

Het OM en ABN AMRO zijn een transactie overeengekomen van 480 miljoen nadat ABN AMRO is tekortgeschoten in het bestrijden van witwassen. De transactie bestaat uit een boetedeel (300 miljoen euro) en een ontnemingsdeel (180 miljoen euro). Het boetedeel valt op de begroting van Justitie en Veiligheid onder de boeten en transactieontvangsten. Deze meevaller van 300 miljoen euro is verwerkt in de Voorjaarsnota 2021.

Beleidsmatige mutaties

Bijdrage agentschap justid van 91 naar 33

Met ingang van 2022 gaat justid opereren als een agentschap van JenV. Dit heeft onder andere tot gevolg dat het budget overgeboekt gaat worden van (apparaat) kerndepartement naar bijdrage agentschappen op artikel 33. De van artikel 91 overgeboekte bijdrage is een saldo van € 32,4 mln. uitgaven en € 15 mln. ontvangsten. Bijdragen aan agentschappen worden gesaldeerd in de begroting opgenomen. De splitsing naar uitgaven en ontvangsten vindt plaats in de resultatenrekening van het agentschap. Door de overboeking van artikel 91 naar artikel 33 dalen het uitgaven- én het ontvangstenkader met € 15 mln.

Boeten en transacties

De ontvangsten uit Boeten en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. Conform afspraak stelt JenV jaarlijks een raming voor deze ontvangsten op en worden de budgettaire gevolgen bij voorjaarsbesluitvorming verwerkt. In 2021 leidt dit tot een tegenvaller en voor 2022 e.v. leidt dit tot meevallers.

Mpp

Als gevolg van de coronapandemie kenmerkt de asielraming (de MPP) zich door veel onzekerheden. Op basis van het gekozen (medium) MPP scenario wordt een lagere asielinstroom verwacht en dit zorgt voor (structurele) meevallers in de asielopvang bij het COA. Deze post betreft de meevallers in de afrekening over 2020 bij het NIDOS en het COA en worden ingezet ter dekking van tegenvallers in de asielketen en overige problematiek op de JenV-begroting.

Diversen

De post diversen bestaat uit een tweetal mutaties. De gevolgen van de PMJ-raming bij de griffierechten en administratiekosten CJIB zijn verwerkt voor 2022 en verder. De tweede mutatie betreft de verwerking van de verwachte derving van ontvangsten bij het CJIB als gevolg van de kwijtschelding van publieke schulden (Kamerstuk 35 800, nr.1 en nr. 2).

Technische mutaties

Desaldering afrekening ind over opdracht 2020

Dit betreft een desaldering van de afrekening van de IND over de opdracht 2020.

Desaldering bijzondere bijdragen

Dit betreft een administratieve handeling waarbij bijzondere bijdragen waar de politie al middelen voor op de balans had staan, worden omgezet naar de algemene bijdrage in het uitgavenkader. Deze financieel technische wijzigingen leiden niet tot een verhoging van het totale politiebudget. Als gevolg van de opschoning om de bestaande financiering van de politie beter te laten aansluiten op de doelstellingen, zijn er tientallen bijzondere bijdragen beëindigd. Voor een groot deel worden deze middelen vereenvoudigd opnieuw toegekend aan de Politie.

Diversen

De post diversen bestaat uit meerdere mutaties. De grootste mutatie betreft een afrekening van de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). In 2020 is 69,3 miljoen euro voor de aanschaf van PBM’s toegekend. Bij voorjaarsnota 2021 is 25,9 miljoen euro teruggeboekt naar het Ministerie van Financiën, onder andere door lagere kostprijzen dan geraamd.

Licence