Base description which applies to whole site

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

6.642,40

6.158,10

6.055,60

6.096,40

6.230,10

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Huurtoeslag

64,6

65,2

51,1

35,7

31,4

 
 

64,6

65,2

51,1

35,7

31,4

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Btw-component 2020

43,7

0

0

0

0

 

Dekking uit eindejaarsmarge

‒ 49,1

0

0

0

0

 

Kasschuif paw proeftuinen

19

6

‒ 10

‒ 5

0

 

Kasschuif sah

‒ 18,4

‒ 32,2

‒ 35,4

20

28

 

Kasschuif seeh (urgenda 1.0)

42

0

0

0

0

 

Kasschuif urgenda mkb

‒ 20

20

0

0

0

 

Kasschuif woningbouwimpuls

200

‒ 100

‒ 100

0

0

 

Kwijtschelden publieke schulden

0

160

70

0

0

 

Negatieve eindejaarsmarge 2020

‒ 149,5

0

0

0

0

 

Ow - uitstel meerkosten medeoverheden

23

0

0

0

0

 

Raming btw-component versterkingsoperatie groningen

56

105

105

105

105

 

Realisatie huurtoeslag 2020

60,9

0

0

0

0

 

Technische correctie gemeentefonds

15,6

0

0

0

0

 

Uitvoeringskosten decentrale overheden

0

72,5

0

0

0

 

Diversen

24,6

74,3

26

24,3

9,2

 
 

247,8

305,6

55,6

144,3

142,2

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Achtervangvergoeding nhg

63,5

0

0

0

0

 

Bestuursakkoord groningen 2021

385,6

0

0

0

0

 

Bestuursakkoord groningen 2022

0

346

51,9

8,4

8,4

 

Derde tranche woningbouwimpuls

0

100

100

0

0

 

Doorbouwplan scholen

100

0

0

0

0

 

Informatiehuishouding en actieve openbaarmaking

104

151

152

127

127

 

Nationaal programma groningen

60

0

0

0

0

 

Ontvangsten nam q3 en q4 2020

79,8

0

0

0

0

 

Overdracht pachtboerderijen

31,1

0

0

0

0

 

Pok: hoogwaardige dienstverlening

11,4

48,4

43,3

42

41,6

 

Prijsbijstelling

41,6

25,4

19,2

15,9

15,9

 

Raming versterkingsoperatie groningen art 10

246,6

636

636

636

636

 

Raming versterkingsoperatie groningen art 11

97,4

90

90

90

90

 

Tegemoetkoming huurbevriezing

0

50

50

50

50

 

Uitvoering specifieke opdrachten doc-direkt

40,7

0

0

0

0

 

Ventilatie in scholen

85

15

0

0

0

 

Versterkingsoperatie groningen batch 1588 tweede tranche

44

0

0

0

0

 

Volkshuisvestingsfonds

450

0

0

0

0

 

Woningbouwimpuls (btw)

‒ 38,3

0

0

0

0

 

Diversen

120,8

67,1

95,2

84,6

73,2

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

17,4

0

0

0

0

 
 

1.940,60

1.528,90

1.237,60

1.053,90

1.042,10

 

Extrapolatie

7.528,10

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

2.252,90

1.899,60

1.344,20

1.233,80

1.215,60

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

8.895,40

8.057,60

7.399,80

7.330,20

7.445,70

7.528,10

Totaal Internationale samenwerking

0,5

0,6

0,7

0,2

0,2

0,2

Stand Miljoenennota 2022

8.895,90

8.058,30

7.400,50

7.330,40

7.445,90

7.528,30

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

666,4

608,5

607,6

571,1

560,7

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Huurtoeslag

‒ 32,2

‒ 33,8

‒ 36,9

‒ 33,4

‒ 30,3

 
 

‒ 32,2

‒ 33,8

‒ 36,9

‒ 33,4

‒ 30,3

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Kasschuif ontvangsten nam

‒ 172

‒ 191

0

0

0

 

Surplus 2020 rvb

28,9

0

0

0

0

 

Diversen

‒ 19,9

‒ 8

‒ 2

‒ 1

0

 
 

‒ 163

‒ 199

‒ 2

‒ 1

0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Achtervangvergoeding nhg

63,5

0

0

0

0

 

Ontvangsten nam q3 en q4 2020

207,3

0

0

0

0

 

Overdracht pachtboerderijen

31,1

0

0

0

0

 

Raming versterkingsoperatie groningen art 10

246,6

636

636

636

636

 

Raming versterkingsoperatie groningen art 11

97,4

90

90

90

90

 

Uitvoering specifieke opdrachten doc-direkt

40,7

0

0

0

0

 

Diversen

28,3

‒ 4,1

‒ 1,4

0,4

0,5

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

12,2

0

0

0

0

 
 

727,1

721,9

724,6

726,4

726,5

 

Extrapolatie

1.239,60

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

532

489,1

685,7

692

696,2

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

1.198,40

1.097,60

1.293,40

1.263,20

1.257,00

1.239,60

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

1.198,40

1.097,60

1.293,40

1.263,20

1.257,00

1.239,60

Uitgaven

mee- en tegenvallers

Huurtoeslag

Op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) en de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst is de raming voor de huurtoeslag bijgesteld. De uitgaven voor de huurtoeslag vallen grotendeels als gevolg van de coronacrisis hoger uit.

Beleidsmatige mutaties

Btw-component 2020

Op grond van het Akkoord op Hoofdlijnen is de btw-component over de uitgaven in het kader van de versterkingsoperatie Groningen voor rekening van de Staat, deze kosten kunnen niet worden doorbelast aan de NAM. Deze toevoeging aan de begroting van BZK betreft de compensatie voor de btw-component over de versterkingsoperatie uitgaven in 2020. De dekking voor deze compensatie is deels gevonden op de aanvullende post.

Dekking uit eindejaarsmarge

De overschrijding op de begroting van BZK miljoen in 2020 is gecorrigeerd voor de overschrijdingen op de budgetten van Groningen (circa 123,5 miljoen), de huurtoeslag (60,9 miljoen) en de woningbouwimpuls (14,2 miljoen). Na deze correcties op de negatieve EJM, resteert er een positieve EJM van circa 49,1 miljoen. De EJM is deels ingezet voor diverse problematiek binnen de BZK-begroting en een deel valt toe aan het generale beeld.

Kasschuif PAW proeftuinen

Op de BZK-begroting staan middelen voor de derde tranche proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en de deals aardgasvrije wijken. Vanwege voortschrijdend inzicht en de aanpassing van het oorspronkelijke bestedingsplan is een ander kasritme benodigd en zijn deze middelen in het juiste kasritme gezet.

Kasschuif SAH

De beschikbare middelen voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) zijn in het juiste kasritme gezet op basis van de prognose van RVO. Uitbetaling van de middelen loopt naar verwachting tot en met 2028.

Kasschuif SEEH (urgenda 1.0)

Een deel van de Urgenda middelen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) is in 2020 niet meer tot betaling gekomen. Deze middelen zijn reeds bij 2e suppletoire begroting 2020 afgeboekt en zijn bij 1e suppletoire begroting 2021 weer toegevoegd aan de begroting van BZK.

Kasschuif Urgenda MKB

Voor de ontzorgingsregeling die zich richt op het realiseren van reductie van CO₂-uitstoot van kleine mkb’ers, zijn middelen uit 2021 doorgeschoven naar 2022. Op deze manier heeft de doelgroep voldoende tijd om gebruik te maken van de regeling en kunnen aanvragen die eind 2021 worden ingediend nog in behandeling worden genomen.

Kasschuif woningbouwimpuls

Dit betreft de middelen voor de derde tranche van de woningbouwimpuls. De middelen zijn vanaf de aanvullende post overgeboekt naar de begroting van BZK en middels deze kasschuif in het juiste ritme gezet.

Kwijtschelden publieke schulden

Medeoverheden schelden schulden kwijt van gedupeerden van de toeslagenaffaire en ontvangen compensatie voor de uitgaven en de derving van inkomsten (incl. uitvoeringskosten) o.b.v. nacalculatie. De kosten zijn momenteel nog onzeker en worden ingeschat op circa 230 miljoen.

Negatieve eindejaarsmarge 2020

Op de begroting van BZK heeft over 2020 een overschrijding van per saldo circa 149,5 miljoen plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een even hoge negatieve eindejaarsmarge (EJM). Deze negatieve EJM bestaat voor een groot deel uit een overschrijding op het dossier Groningen, die per saldo circa 123,5 miljoen is. Daarnaast is de negatieve EJM voornamelijk het gevolg van overschrijdingen op de huurtoeslag (60,9 miljoen) en de woningbouwimpuls (14,2 miljoen).

OW – uitstel meerkosten medeoverheden

Deze middelen worden eenmalig ter beschikking gesteld voor de decentrale overheden omdat het uitstel van de Omgevingswet met een half jaar extra transitiekosten met zich meebrengt.

Raming btw-component versterkingsoperatie Groningen

Op grond van het Akkoord op Hoofdlijnen is de btw-component over de uitgaven in het kader van de versterkingsoperatie Groningen voor rekening van de Staat, deze kosten kunnen niet worden doorbelast aan de NAM. Dit betreft de raming voor de btw-component over de uitgaven in het kader van de versterkingsoperatie. Deze raming is bij 1e suppletoire begroting 2021 meerjarig opgeboekt op de begroting van BZK.

Realisatie huurtoeslag 2020

Dit betreft de realisatie van de huurtoeslag 2020. Er is sprake van een overschrijding van het budget van 60,9 miljoen ten opzichte van de budgetstand bij 2e suppletoire begroting 2020. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hogere uitgaven en lagere ontvangsten. Er is 45,1 miljoen meer uitgegeven als gevolg van hogere voorschotten en meer nabetalingen. Aan de ontvangstenkant is er 15,8 miljoen minder binnengekomen als gevolg van een milder terugvorderingsbeleid dat wordt gehanteerd in verband met de COVID-19 crisis. Deze overschrijding wordt generaal gedekt.

Technische correctie gemeentefonds

Tussen 1997 en 2006 is een verschil ontstaan tussen het verplichtingenbudget en het kasbudget in het gemeentefonds. Een deel van dit verschil is bij NJN 2020 opgelost binnen het gemeentefonds. Het restant is bij 1e suppletoire begroting 2021 gecorrigeerd met een bijdrage via de BZK-begroting naar het gemeentefonds, waarvoor middelen zijn toegevoegd aan begroting van BZK.

Uitvoeringskosten Klimaatakkoord decentrale overheden

Om de uitvoering van reeds gestarte werkzaamheden voor het bestaande klimaatbeleid in 2022 voort te zetten wordt 73 miljoen toegevoegd aan de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van uitvoeringskosten decentrale overheden. Het gaat onder andere om kosten voor de Regionale Energiestrategieën (RES), nationaal programma RES, uitrol van laadpalen, energieloketten en uitvoeringsplannen (wijkgerichte aanpak).

Ventilatie in scholen

Naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamerleden Westerveld en Kuiken van 14 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1368), waarin de regering wordt verzocht urgentie te betrachten in het oplossen van ventilatieproblemen bij scholen en deze zomer hierop al inzet te plegen, wordt in totaal 100 miljoen vanuit de aanvullende post toegevoegd aan de begroting van BZK voor 2021 en 2022. Dit betreft een deel van de middelen die nu nog op de aanvullende post staan voor de aanpak van ventilatie in schoolgebouwen. Met de middelen worden alle tot 1 juli 2021 ingediende aanvragen voor de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) gehonoreerd en kan er aanvullend een tweede tijdvak worden opengesteld. Het bedrag van 100 miljoen is gebaseerd op het verwachte aantal aanvragen voor de SUVIS regeling op basis van de eerdere inventarisatie van het Landelijk Coördinatiecentrum Ventilatie in Scholen (LCVS) en de ervaringen met de eerste openstelling van de SUVIS regeling. Naar verwachting wordt hiermee aan de potentiële extra vraag naar de SUVIS regeling voldaan. In totaal wordt er voor dit doel 85 miljoen aan de begroting van BZK toegevoegd in 2021 en 15 miljoen in 2022. Voor dit kasritme is gekozen omdat de nieuwe openstelling van de SUVIS regeling loopt tot en met 31 januari 2022.

Diversen

Dit betreft veel verschillende mutaties. Zo zijn er middelen toegevoegd aan de BZK-begroting voor overlopende posten op de diverse begrotingsartikelen. Daarnaast zijn bij 2e suppletoire begroting 2020 middelen voor de subsidie hybride opties (Urgenda 2.0) afgeboekt en deze middelen zijn bij 1e suppletoire begroting 2021 weer opgeboekt op de BZK-begroting. Activiteiten die de invoering en uitvoering van de Omgevingswet ondersteunen lopen door in 2022. Het betreft o.a. de afbouw en het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en invoeringsondersteuning. Hiervoor zijn middelen toegevoegd aan de BZK-begroting. Ook zijn er middelen toegevoegd ter dekking van het amendement Arib en zijn deze middelen middels een kasschuif in het juiste ritme gezet. Een aantal maatregelen van de Verkiezingsagenda zijn al door dit kabinet in gang gezet, om continuïteit en onderhoud te borgen wordt incidenteel 6,5 miljoen toegevoegd aan de BZK-begroting voor 2022.  Tevens is de dekking van het amendement Lodders onderdeel van deze post diversen. De provincies ontvangen voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020 via een specifieke uitkering compensatie voor de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Hiervoor zijn eveneens middelen toegevoegd aan de begroting van BZK. Verder betreft deze post onder andere middelen voor uitbreiding van het compensatiepakket Zeeland in het kader van Evides, voor de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) en voor het beheer van Digitaal Stelsel Omgevingswet en het Serviceteam Rijk. In 2020 zijn de budgetten voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en Subsidieregeling (SEEH) overschreden. Deze overschrijdingen zijn in mindering gebracht op de budgetten voor 2021. Ook zijn er structureel middelen overgeheveld van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de dienstverlening van FMHaaglanden. Tot slot is het surplus eigen vermogen van de Dienst van de Huurcommissie over 2020 ingezet voor een extra bijdrage aan DHC in 2021 voor kosten als gevolg van diverse wetswijzigingen die in 2021 van kracht worden.

Technische mutaties

Achtervangvergoeding NHG

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2020 bedraagt afgerond 63,5 miljoen.

Bestuursakkoord Groningen 2021

Voor de uitvoering van het Bestuursakkoord Groningen in 2021 zijn bij 1e suppletoire begroting 2021 middelen toegevoegd aan de begroting van BZK.

Bestuursakkoord Groningen 2022

Vanaf de aanvullende post wordt een deel van de middelen voor 2022 e.v. in het kader van het Bestuursakkoord Groningen overgeheveld naar de BZK-begroting zodat de versterkingsoperatie Groningen onverminderd doorgang vindt. Dit betreft middelen voor het gebiedsfonds (blok B, 86,2 miljoen), inpassingskosten uit blok D (49,8 miljoen), de regeling woningverbetering particulieren (blok A, C en E) (134,5 miljoen) en de regeling woningverbetering Woningcorporaties (39,5 miljoen per jaar in 2022 en 2023) uit het Bestuursakkoord. Daarnaast gaat het om middelen voor de knelpuntenpot van de Nationaal Coördinator Groningen (11,25 miljoen) en middelen voor schrijnende situaties (12,5 miljoen). Tot slot betreft het middelen voor de specials Agro (LNV), MKB (EZK), Erfgoed (OCW) en sociaal-emotioneel (BZK) van in totaal 42,7 miljoen voor de periode 2022-2026.

Derde tranche woningbouwimpuls

Dit betreffen de middelen voor de derde tranche van de woningbouwimpuls. De middelen zijn bij 1e suppletoire begroting 2021 vanaf de aanvullende post overgeboekt naar de begroting van BZK en worden via een kasschuif in het juiste ritme gezet.

Doorbouwplan scholen (SUVIS)

In 2020 is er 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Bij de 2e suppletoire begroting 2020 is 40 miljoen doorgeschoven naar 2021. Deze middelen zijn bij 1e suppletoire begroting 2021 weer toegevoegd aan de BZK-begroting. In totaal komt er zo via de regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) van het Ministerie van BZK in 2021 100 miljoen beschikbaar voor de verbetering van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs.

Informatiehuishouding en actieve openbaarmaking

De middelen die in de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag zijn gereserveerd voor het structureel verbeteren van de informatiehuishouding en actieve openbaarmaking zijn bij 1e suppletoire begroting 2021 aan de BZK-begroting toegevoegd. Een deel van de middelen wordt op een later moment vanaf de BZK-begroting doorverdeeld naar andere departementen.

Nationaal Programma Groningen

In 2020 is 60 miljoen aan middelen voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) niet meer tot betaling gekomen. Het betreft middelen voor de projecten Toukomst en de programmaplannen van de gemeenten en de provincie. De middelen zijn bij 1e suppletoire begroting toegevoegd aan het budget voor 2021.

Ontvangsten NAM Q3 en Q4 2020

Op het Groningen dossier is over 2020 een negatieve eindejaarsmarge (EJM) gerealiseerd van circa 123,5 miljoen. De negatieve EJM wordt gedekt middels de inzet van de compensatie voor de btw-component 2020 en de nog te ontvangen bijdragen van de NAM voor Q3 en Q4 2020. Dit betreft de dekking vanuit de ontvangsten Q3 en Q4 2020 op artikel 10 en artikel 11.

Overdracht pachtboerderijen

In 2021 worden de pachtboerderijen door BZK verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Afgelopen jaar zijn de pachtboerderijen getaxeerd en de overnamesom is uitgekomen op een bedrag van 31,1 miljoen. Dit bedrag zal het RVB aan BZK betalen. Met deze middelen zal BZK vervolgens het herstelprogramma van de pachtboerderijen financieren en worden de pachtboerderijen door het RVB resultaatneutraal overgenomen.

Pok: hoogwaardige dienstverlening

Het kabinet heeft in de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (Kamerstukken II, 2020/21, 35510 nr. 2) middelen beschikbaar gesteld voor maatregelen die toezien op verbeteringen in de dienstverlening. Deze middelen staan gereserveerd op de aanvullende post. Dit betreft de overheveling van middelen naar de BZK-begroting voor hoogwaardige dienstverlening. De dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid wordt versterkt. Er wordt toegewerkt naar één overheid die begrijpelijke, hoogwaardige, toegankelijke, integrale en geïntegreerde dienstverlening aanbiedt langs duidelijke en voorspelbare kanalen. Daarbij staat goede communicatie en een mensgerichte aanpak centraal. Hier wordt invulling aan gegeven door onder andere het vergemakkelijken van gegevensuitwisseling tussen Rijksorganisaties en aanpassingen aan systemen, maar ook middels inzet van instrumenten om de communicatie tussen Rijksorganisaties en burgers te verbeteren.

Prijsbijstelling

De tranche 2021 van de prijsbijstelling is bij 1e suppletoire begroting 2021 overgeheveld naar de begroting van de BZK.

Raming versterkingsoperatie Groningen art. 10

Dit betreft de meerjarige raming voor de uitgaven die direct gerelateerd zijn aan de versterkingsopgave in Groningen op begrotingsartikel 10 van de begroting van BZK. Tegenover deze uitgaven staan ontvangsten van de NAM. De raming voor de versterkingsoperatie zal komende maanden verder geactualiseerd worden.

Raming versterkingsoperatie Groningen art. 11

Dit betreft de meerjarige raming voor de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) die gerelateerd zijn aan de versterkingsopgave in Groningen op begrotingsartikel 11 van de begroting van BZK. Tegenover deze uitgaven staan ontvangsten van de NAM. De raming voor de versterkingsoperatie zal komende maanden verder geactualiseerd worden.

Tegemoetkoming huurbevriezing

In februari besloot het kabinet om de huren in de gereguleerde sector dit jaar te bevriezen (uitvoering van motie Beckerman). Dit heeft gevolgen voor de investeringscapaciteit van verhuurders. Daarom is voorzien in een structurele gedeeltelijke tegemoetkoming voor verhuurders. Grotere verhuurders krijgen een tegemoetkoming via een tariefsverlaging van de verhuurderheffing. Andere verhuurders in de gereguleerde sector worden ondersteund in hun uitgaven voor verduurzaming en onderhoud enerzijds en de nieuwbouwopgave anderzijds via subsidieregelingen. De eerste regeling biedt een tegemoetkoming voor uitgaven die verhuurders doen in het kader van onderhoud en verduurzaming van hun woningen. Het streven is om deze regeling per 1 januari 2022 in werking te laten treden. Daarnaast wordt de regeling om (onzelfstandige) eenheden voor kwetsbare groepen, waaronder studenten, te realiseren voortgezet. Beide subsidieregelingen worden in beginsel voor 4 jaar opengesteld waarna de regelingen worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal worden besloten of de regelingen, al dan niet in aangepaste vorm, worden voortgezet. De middelen voor 2022 tot en met 2025 worden nu toegevoegd aan de begroting van BZK (uitgavenkant) en de resterende middelen staan op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën. Dekking vindt plaats uit de middelen voor de regeling Baangerelateerde investeringskorting (BIK), die het kabinet dit jaar heeft ingetrokken.

Uitvoering specifieke opdrachten Doc-Direkt

Dit betreft een desaldering voor de uitvoering van specifieke opdrachten door Doc-Direkt. De desaldering wordt jaarlijks bij 1e suppletoire begroting verwerkt.

Versterkingsoperatie Groningen batch 1588 tweede tranche

Vanaf de aanvullende post zijn bij 1e suppletoire begroting 2021 middelen overgeheveld voor de tweede tranche van de versterking van 1588 adressen in Groningen.

Volkshuisvestingsfonds

Dit betreft een overboeking naar de begroting van BZK voor het in 2021 ingerichte Volkshuisvestingsfonds. Middels een specifieke uitkering worden de middelen uitgekeerd aan gemeenten om de woningvoorraad te herstructureren en de leefbaarheid te verbeteren.

Woningbouwimpuls (BTW)

Afgelopen februari zijn de aanvragen voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls toegekend. In de aanvragen hebben gemeenten de compensabele BTW opgegeven. Dit betreft de afdracht aan het btw-compensatiefonds op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens.

Diversen

Dit betreft veel diverse mutaties. Zo zijn de in 2020 niet-bestede middelen op het Groningendossier weer toegevoegd aan de begroting van BZK. Het betreft onder andere middelen voor Batch 1588, projecten Appingedam en het woonbedrijf. Daarnaast zijn middelen vanaf de aanvullende post overgeheveld naar de begroting van BZK voor onder andere Kenniswerf (compensatiepakket Zeeland), Batch 1588 (Groningen), het Kennis- en innovatieprogramma bouwproductie stikstof en emissiereductie-maatregelen bij het aanbesteden door Rijksdiensten. Ook hebben er diverse overboekingen met andere begrotingshoofdstukken plaatsgevonden. Zo zijn er middelen overgeheveld naar het Ministerie van EZK voor een ophoging van de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) in het kader van het subsidiëren van de aansluiting van particuliere koopwoningen op een warmtenet. Tegelijkertijd zijn er vanuit diverse departementen middelen overgeheveld naar de BZK-begroting voor de dienstverlening van FMHaaglanden.

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de informatiehuishouding. Een deel van deze middelen is bij 1e suppletoire begroting 2021 overgeheveld naar diverse departementen, zodat zij kunnen starten met het opzetten van een team en een businesscase. Het restant van de middelen zal in het najaar worden overgeboekt naar de departementen op basis van de door departementen ingediende bestedingsplannen. Tevens zijn er middelen van de aanvullende post overgeheveld naar de BZK-begroting voor het verbeteren van de dienstverlening naar aanleiding van de POK. Het betreft middelen voor onder andere multiproblematiek, ambtelijk vakmanschap en het versterken van de ondersteuning van melders van misstanden.

Voor het digitaal hulpmiddel uitslagberekening zijn middelen overgeheveld naar de begroting van de Kiesraad. Ook zijn er middelen overgeheveld naar het gemeentefonds voor het oplossen van het eerder ontstane verschil tussen het verplichtingenbudget en het uitgavenbudget. Er heeft eveneens een afdracht plaatsgevonden aan het btw-compensatiefonds voor diverse projecten van het Nationaal Programma Groningen (NPG) en de woningbouwimpuls. Verder betreft het de jaarlijkse desaldering voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA’s) van de Shared Service Organisaties. Tot slot is de tranche 2021 van de loonbijstelling overgeheveld naar de begroting van BZK.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Diversen

Dit betreft een actualisatie van de in 2021 te betalen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Huurtoeslag

Op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) en de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst is de raming voor de huurtoeslag bijgesteld. Er zijn lagere ontvangsten bij de huurtoeslag. In verband met de coronacrisis is er een milder incassoregime. Daarnaast zijn er minder en lagere terugvorderingen als gevolg van het eerder in het proces controleren van aanvragen door de Belastingdienst. Tevens leidt de uitvoering van het amendement Lodders tot lagere ontvangsten.

Beleidsmatige mutaties

Kasschuif ontvangsten NAM

Doordat de uitgaven van de versterkingsoperatie achteraf aan de NAM worden gedeclareerd, lopen de ontvangsten vanuit de NAM achter op de uitgaven. Middels een kasschuif zijn de ontvangsten in een kasritme gezet dat beter aansluit bij het verwachte ontvangstritme.

Surplus 2020 RVB

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) laat over 2020 een positief resultaat zien. Dit positieve resultaat is veroorzaakt door incidentele vastgoedresultaten. De voornaamste vastgoedresultaten zijn een positief verkoopresultaat van 15,9 miljoen en een terugneming van een waardeverminderingsverlies van 11,4 miljoen vanwege het terugnemen van een object in de strategische voorraad. De toevoeging van het resultaat aan het eigen vermogen leidt tot een surplus. Conform de Regeling Agentschappen is het surplus bij 1e suppletoire begroting 2021 afgeroomd door de eigenaar. De middelen zijn voornamelijk ingezet ter dekking van diverse problematiek binnen begrotingsartikel 9 van de BZK-begroting.

Diversen

Dit betreft verschillende mutaties, waaronder het afromen van het surplus eigen vermogen van diverse agentschappen (DHC, FMH, SSC-ICT en UBR). Daarnaast zijn de ontvangstenramingen voor ingebruikgevingen en vervreemding neerwaarts bijgesteld. Ook de ontvangstenraming van Doc-Direkt is neerwaarts bijgesteld als gevolg van productieverlies door de coronamaatregelen. Verder betreft het de afrekening 2020 van de voorschotten aan het Rijksvastgoedbedrijf. Tot slot betreft het een verlaging van de ontvangstenraming van de huurtoeslag. Ouders die in aanmerking komen voor een herstelregeling kinderopvangtoeslag krijgen de nog openstaande schulden bij de overheid kwijtgescholden. Naar de huidige inzichten bedragen de kosten bij de huurtoeslag daarvan circa 25 miljoen. De ontvangstenraming van de huurtoeslag is hiervoor naar beneden bijgesteld.

Technische mutaties

Achtervangvergoeding NHG

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2020 bedraagt afgerond 63,5 miljoen.

Ontvangsten NAM Q3 en Q4 2020

Dit betreft de nog te ontvangen bijdrage van de NAM voor de versterkingsoperatie uitgaven in het 3e en 4e kwartaal van 2020. Doordat de uitgaven voor de versterkingsoperatie achteraf aan de NAM worden gedeclareerd, loopt het ritme van de uitgaven en ontvangsten niet gelijk.

Overdracht pachtboerderijen

In 2021 worden de pachtboerderijen door BZK verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Afgelopen jaar zijn de pachtboerderijen getaxeerd en de overnamesom is uitgekomen op een bedrag van 31,1 miljoen. Dit bedrag zal het RVB aan BZK betalen. Met deze middelen zal BZK vervolgens het herstelprogramma van de pachtboerderijen financieren en worden de pachtboerderijen door het RVB resultaatneutraal overgenomen.

Raming versterkingsoperatie Groningen art.10

Dit betreft de meerjarige raming voor de uitgaven die direct gerelateerd zijn aan de versterkingsopgave in Groningen op begrotingsartikel 10 van de begroting van BZK. Tegenover deze uitgaven staan ontvangsten van de NAM. De raming voor de versterkingsoperatie zal komende maanden verder geactualiseerd worden.

Raming versterkingsoperatie Groningen art. 11

Dit betreft de meerjarige raming voor de uitvoeringkosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) die gerelateerd zijn aan de versterkingsopgave in Groningen op begrotingsartikel 11 van de begroting van BZK. Tegenover deze uitgaven staan ontvangsten van de NAM. De raming voor de versterkingsoperatie zal komende maanden verder geactualiseerd worden.

Uitvoering specifieke opdrachten Doc-Direkt

Dit betreft een desaldering voor de uitvoering van specifieke opdrachten door Doc-Direkt. De desaldering wordt jaarlijks bij 1e suppletoire begroting verwerkt.

Diversen

Dit betreft een aantal verschillende mutaties, waaronder de jaarlijkse desaldering voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA’s) van de Shared Service Organisaties en de afrekening 2020 van de voorschotten aan het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast betreft het de bijdrage van de SSO’s voor P&O-werkzaamheden.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Diversen

Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2020 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.

Licence