Base description which applies to whole site

Zorg

ZORG: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021

80.606,50

84.520,80

87.444,80

90.703,60

94.299,60

 

Mee- en tegenvallers

      

Zorg

      

Actualisatie q2 zvw

‒ 124,4

0

0

0

0

 

Actualisatie wlz-uitgaven

‒ 63

‒ 5

‒ 5

‒ 5

‒ 5

 

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen zvw

50

50

50

50

50

 
 

‒ 137,4

45

45

45

45

 

Beleidsmatige mutaties

      

Zorg

      

Eigen risico 2022

0

80

80

80

80

 

Inzet resterende groeiruimte zvw 2022

0

‒ 41

‒ 41

‒ 41

‒ 41

 

Meerkosten wet zorg en dwang

0

102,6

102,6

102,6

102,6

 

Nacalculatie overheveling ggz naar wlz

324

342

333

325

318

 

Structurele deel groeiruimte 2018 na kwk-periode

0

0

‒ 75

‒ 75

‒ 75

 

Tegenvaller taakstelling verantwoordingseisen zvw

0

0

50

0

0

 

Tegenvaller wlz

157

142,8

218,6

297,6

360,6

 

Uitstel gvs modernisering

0

140

0

0

0

 

Diversen

5,8

16,7

21,5

20,2

12,1

 
 

486,8

783,1

689,7

709,4

757,3

 

Technische mutaties

      

Zorg

      

Grensoverschrijdende zorg (kas-trans)

0

270

0

0

0

 

Loon- en prijsbijstelling

‒ 26,2

144,5

242,5

203,7

154,4

 

Meerkosten wlz

150

0

0

0

0

 

Verwerking mlt 2022-2025

4,5

875,1

1.707,40

2.699,80

3.455,80

 

Diversen

41

29,8

‒ 7,9

‒ 7,9

‒ 1,2

 
 

169,3

1.319,40

1.942,00

2.895,60

3.609,00

 

Extrapolatie

     

103.322,40

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

518,7

2.147,50

2.676,70

3.649,90

4.411,40

 

Stand Miljoenennota 2022

81.125,20

86.668,30

90.121,50

94.353,50

98.711,00

 
ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021

5.282,30

5.357,10

5.497,70

5.645,40

5.836,70

 

Mee- en tegenvallers

      

Zorg

      

Eigen bijdragen wlz

‒ 63,2

‒ 30,3

‒ 30,6

‒ 31,2

‒ 31,9

 

Raming eigen risico

‒ 125,7

0

0

0

0

 

Diversen

‒ 0,9

‒ 20,7

‒ 28,2

‒ 28,4

‒ 29,8

 
 

‒ 189,8

‒ 51

‒ 58,8

‒ 59,6

‒ 61,7

 

Beleidsmatige mutaties

      

Zorg

      

Eigen risico 2022

0

‒ 68

‒ 68

‒ 69

‒ 69

 

Diversen

12

19

19

19

19

 
 

12

‒ 49

‒ 49

‒ 50

‒ 50

 

Technische mutaties

      

Zorg

      

Verwerking mlt 2022-2025

0,3

53

101,9

175,3

201,5

 

Diversen

‒ 11,7

0

0

0

0

 
 

‒ 11,4

53

101,9

175,3

201,5

 

Extrapolatie

     

6.149,60

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 189,2

‒ 47,1

‒ 5,8

65,7

89,8

 

Stand Miljoenennota 2022

5.093,10

5.310,10

5.491,80

5.711,10

5.926,50

 

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Actualisatie q2 Zvw

Op basis van de meest recente inschatting van zorgverzekeraars van de verwachte uitgaven inclusief de effecten van Covid-19 zijn de Zvw-uitgaven geactualiseerd.

Actualisatie Wlz-uitgaven

Op basis van het februari-advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de benutting van het Wlz-kader doet zich een incidentele meevaller voor van 58 miljoen euro in 2021. Daarnaast is in de tandheelkundige zorg sprake van een meevaller van 5 miljoen euro structureel.

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

De beschikbare opleidingscapaciteit wordt beter benut dan waarmee eerder in de raming rekening is gehouden. De vermoedelijke oorzaken van de stijging in instroom zijn betere voorlichting over opleidingsaanvragen en vereenvoudiging van het aanvraagproces. Als gevolg hiervan wordt de raming met 50 miljoen euro structureel verhoogd.

Beleidsmatige mutaties

Eigen risico 2022

Het kabinet heeft besloten het verplicht eigen risico voor het jaar 2022 te bevriezen op € 385. Naast het directe effect van het ontvangen van minder eigen risico (69 miljoen euro) leidt dit tot een hoger zorggebruik en hogere zorguitgaven van 80 miljoen euro.

Inzet resterende groeiruimte Zvw 2022

Dit betreft de inzet van groeiruimte in de Zvw die resteert na verwerken van de financiële afspraken in de hoofdlijnenakkoorden voor de periode 2019-2022 (41 miljoen euro vanaf 2022).

Meerkosten wet zorg en dwang

De NZa heeft een rapportage opgeleverd van de financiële impact van de Wet zorg en dwang (Wzd). Hieruit blijkt dat de geraamde meerkosten van de in- en uitvoering van de Wzd, na correctie voor veronderstelde overlap met Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, uitkomen op 103 miljoen euro vanaf 2022. De Wet zorg en dwang regelt sinds januari 2020 de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening.

Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz

Dit betreft een verschuiving van ggz-cliënten van de Wmo naar de Wlz, waartoe besloten is in het Regeerakkoord 2017-2021. De verrekening met de Wmo vindt plaats bij septembercirculaire, wanneer de nacalculatie volledig is afgerond en de verdeling over gemeenten bekend is. Er is sprake van een tekort oplopend tot 296,6 miljoen euro vanaf 2026 (waarvan 310 miljoen euro uitgaven en 13,4 miljoen euro ontvangsten vanwege het effect op de eigen bijdragen). Dit tekort is ontstaan doordat meer cliënten zijn overgeheveld dan eerder voorzien en de prijs per cliënt hoger is in de Wlz.

Structurele deel groeiruimte 2018 na Kwk-periode

Op basis van middellange termijnraming (MLT) van het CPB wordt groeiruimte, als gevolg van demografische groei en inkomensontwikkeling, beschikbaar gesteld. In 2018 was de daadwerkelijke groei lager dan de groeiruimte die beschikbaar was gesteld. Een deel van de groeiruimte 2018 is daarom incidenteel (t/m 2022) ingezet als dekking van de eerste tranche Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (2018). Het resterende deel van deze tranche (75 miljoen euro) is vanaf 2023 nog structureel beschikbaar. Dit bedrag komt bovenop de reeds beschikbaar gestelde groeiruimte op basis van de MLT. Deze bijstelling op de begroting leidt daarom niet tot een bijstelling van het Wlz-kader.

Tegenvaller taakstelling verantwoordingseisen Zvw

Bij de begrotingsvoorbereiding 2021 is besloten in een aantal sectoren de inkoop- en verantwoordingseisen te standaardiseren. Hierdoor zijn zorgaanbieders minder tijd kwijt aan administratieve lasten. De besparing (100 miljoen euro vanaf 2023) is verwerkt als taakstelling op de Zvw. Het ministerie van VWS is in gesprek met zorgverzekeraars over een gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden om deze besparing te realiseren. Afronding van dit onderzoek wordt verwacht in de zomer van 2022 waardoor het traject niet kan worden afgerond voor het zorginkoopbeleid voor 2023 is vastgesteld. In 2023 is daardoor sprake van een besparingsverlies van 50 miljoen euro.

Tegenvaller Wlz

De NZa raamt in haar augustusadvies over de benutting van het budgettair Wlz-kader extra uitgaven van 157 mln. in 2021 en 478 mln. vanaf 2022. Het gaat om extra uitgaven in de sectoren Verpleging en Verzorging en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de Wlz. De overschrijding in de ggz wordt veroorzaakt door een fors hogere instroom - gegeven het openstellen van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis - dan verwacht. Om te waarborgen dat zorgkantoren voldoende zorg kunnen blijven contracteren voor alle cliënten die daar op grond van de Wlz recht op hebben wordt het kader opgehoogd.

Uitstel GVS modernisering

Eind vorig jaar is de Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 29477-684) dat de inwerkingtreding van de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) één jaar wordt uitgesteld (ingangsdatum wordt 1 januari 2023). Dit levert een besparingsverlies op van 140 miljoen euro in 2022.

Beleidsmatige mutaties - Diversen

Dit betreft onder meer een bijstelling bij de ambulancezorg. Uit kostenonderzoek van de NZa in verband met de herijking van de loonnormbedragen in de sector ambulancevervoer komen meerkosten naar voren. Aangezien de meerkosten niet volledig binnen het beschikbare budget kunnen worden ingepast, wordt de raming voor deze sector met 12,5 miljoen euro verhoogd. Daarnaast is er een tegenvaller van cumulatief 43 miljoen euro (2021 t/m 2025) voor de implementatie van PGB 2.0. Dit betreft onder andere de door ketenpartijen in beeld gebrachte te ontwikkelen functionaliteiten. Ook is er een tegenvaller van 1,8 miljoen euro structureel, omdat er voor cliëntvertrouwenspersonen 21% BTW moet worden afgedragen. Binnen de Wet Zorg en Dwang is een belangrijke rol voorzien voor de cliëntvertrouwenspersonen; deze borgen dat er op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met de inzet van verplichte zorg door zorgaanbieders bij cliënten.

Technische mutaties

Grensoverschrijdende zorg (kas-trans)

De verantwoordingssystematiek voor Grensoverschrijdende zorg wordt aangepast (van kas- naar transactiebasis). Deze verandering leidt tot een technische mutatie van 270 miljoen euro. Dit werkt niet door in de premie en heeft geen effect op het EMU-saldo.

Loon- en prijsbijstelling

Ten opzichte van de CPB-raming bij afgelopen Miljoenennota (MEV) is de raming van de loon- en prijsontwikkeling in de zorg op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) 2022 bijgesteld.

Meerkosten Wlz

Zorgaanbieders maken extra personele en materiële kosten in verband met het Covid-19 virus. In de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa is geregeld dat deze kosten buiten de contracteerruimte vergoed worden. Voor 2021 wordt het financiële effect geraamd op 150 miljoen euro.

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB. Zie voor de achtergronden: CPB, Juniraming 2021 of de CPB Notitie over de middellangetermijnraming van de zorguitgaven van november 2019.

Technische mutaties - Diversen

Dit betreft onder meer de grondslagmutatie als gevolg van de verwerking van de nieuwe grondslagen uit de Miljoenennota 2021. Daarnaast worden de mobiliteitshulpmiddelen overgeheveld van de Wmo naar de Wlz (15,5 miljoen euro). Per 1 januari 2020 worden nieuw aan te vragen mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen voor bewoners van Wlz-instellingen niet meer vergoed vanuit de Wmo. Daarom worden deze middelen structureel overgeheveld van de Wmo naar de Wlz.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Eigen bijdragen Wlz

Dit betreft de actualisering van de opbrengst eigen bijdragen op basis van cijfers van het Zorginstituut.

Raming eigen risico

Op basis van de meest recente inschatting van zorgverzekeraars van de verwachte uitgaven inclusief de effecten van Covid-19 zijn de Zvw-uitgaven geactualiseerd. Op basis hiervan is ook de raming van het eigen risico aangepast.

Mee- en tegenvallers - Diversen

Er is een structurele neerwaartse bijstelling van de verwachte opbrengsten van het eigen risico. Dit komt grotendeels door de jaarlijkse actualisatie van het eigen risico op basis van de data van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is in de neerwaartse bijstelling de actualisatie van de opbrengstenraming van het eigen risico door de voorjaarbesluitvorming meegenomen.

Beleidsmatige mutaties

Eigen risico 2022

Het kabinet heeft besloten het verplicht eigen risico voor het jaar 2022 te bevriezen op € 385. Dit leidt tot structureel lager dan eerder geraamde opbrengsten eigen risico in de jaren vanaf 2022.

Beleidsmatige mutaties - Diversen

Deze post maakt deel uit van de ‘Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz’; dit betreft het effect op de eigen bijdragen van deze overheveling.

Technische mutaties

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB. Zie voor de achtergronden: CPB, Juniraming 2021 of de CPB Notitie over de middellangetermijnraming van de zorguitgaven van november 2019.

Technische mutaties – Diversen

De ontvangsten uit eigen bijdragen Wlz zullen lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. De inschatting is dat dit voor 11,7 miljoen euro wordt veroorzaakt door ontwikkelingen die samenhangen met het coronavirus.

Licence