Base description which applies to whole site

Gemeentefonds

GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

32.819,00

32.418,90

31.864,10

31.672,40

31.465,80

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Incidenteel schrappen opschalingskorting

0

270

0

0

0

 

Jeugd in coronatijd (covid-19)

19

0

0

0

0

 

Jeugdzorgmiddelen

0

1.314,00

0

0

0

 

Verdringing + (lichte) jeugdzorgproblematiek

228

0

0

0

0

 

Wachtlijsten specialistische jeugdzorg

255

0

0

0

0

 

Wijziging betalingsverloop alg. uitk. 2020

136

0

0

0

0

 

Diversen

20,1

0

0

0

0

 

Sociale zekerheid

      

Diversen

0

0

0

0

0

 

Zorg

      

Nacalculatie overheveling ggz naar wlz

54

0

0

0

0

 

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

712,1

1.584,00

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Accrestranche 2022

0

1.493,10

1.493,10

1.493,10

1.493,10

 

Additionale impuls re-integratie (covid-19)

48,3

0

0

0

0

 

Additionele impuls re-integratie (covid-19)

0

43,4

0

0

0

 

Afekening ruimte onder plafond bcf 2020

96

0

0

0

0

 

Bestrijden eenzaamheid ouderen (covid-19)

36,5

0

0

0

0

 

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

45,5

0

0

0

0

 

Crisisdienstverlening (covid-19)

48,5

0

0

0

0

 

Extra begeleiding kwetsbare groepen (covid-19)

37

0

0

0

0

 

Gemeentelijk schuldenbeleid (covid-19)

30

30

0

0

0

 

Lokale culturele infrastructuur (covid-19)

60

0

0

0

0

 

Ondersteuning lokale culturele instell. (covid-19)

149,7

0

0

0

0

 

Re-integratie (covid-19)

88,4

14,7

0

0

0

 

Tonk regeling (covid-19)

195

0

0

0

0

 

Tonk-regeling (covid-19)

65

0

0

0

0

 

Voorlopige ruimte onder plafond bcf 2021

216

0

0

0

0

 

Wet open overheid (structureel)

0

21

26,3

31,5

36,8

 

Diversen

200,1

46,4

45,6

44,9

41,9

 

Sociale zekerheid

      

Loonbijstelling 2021 participatie

39,7

38,6

37,5

36,5

35,4

 

Diversen

‒ 5,3

‒ 5,2

‒ 8,2

‒ 11,2

‒ 14,4

 

Zorg

      

Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen

29,6

26,3

33,4

34,3

34,2

 

Nacalculatie overheveling ggz naar wlz

‒ 127

‒ 167

‒ 167

‒ 167

‒ 167

 

Volume-indexatie 2022 beschermd wonen

0

30,8

30,8

30,8

30,8

 

Diversen

23

22

15,5

15,1

15,8

 
 

1.276,00

1.594,10

1.507,00

1.508,00

1.506,60

 

Extrapolatie

32.916,80

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

1.988,00

3.178,30

1.507,00

1.508,00

1.506,60

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

34.807,00

35.597,10

33.371,10

33.180,40

32.972,40

32.916,80

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Incidenteel schrappen opschalingskorting

De opschalingskorting voor gemeenten wordt in 2022 (evenals afgelopen jaren) bevroren. De kosten hiervan bedragen incidenteel 270 miljoen euro.

Jeugd in coronatijd (covid-19)Dit betreft een ophoging van het gemeentefonds om gemeenten te compenseren voor de kosten die ze maken voor jeugd in coronatijd.

Jeugdzorgmiddelen Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar de middelen voor jeugdzorg die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen, heeft het kabinet besloten voor 2022 aanvullend 1,3 mld. aan middelen beschikbaar te stellen.

Verdringing + (lichte) jeugdzorgproblematiekHet kabinet is met de VNG overeengekomen om voor 2021 incidenteel extra middelen voor jeugdzorg beschikbaar te stellen. Dit betreft middelen om verdringing van andere uitgaven tegen te gaan en een bijdrage voor de wachtlijstproblematiek (lichte) jeugdzorg.

Wachtlijsten specialistische jeugdzorg Dit betreft incidentele middelen voor 2021 voor de aanpak van wachttijden voor regionaal ingekochte specialistische jeugdzorg. Deze zullen via de algemene uitkering aan gemeenten worden toegekend.

Wijziging betalingsverloop Algemene Uitkering en diversen 2020Dit betreft de wijziging van het betalingsverloop voor de algemene uitkering en decentralisatie-uitkeringen 2020. Een beperkt deel van de uitkeringen kon in 2020 niet meer tot betaling komen. Omdat gemeenten recht hebben op deze bedragen wordt het kasbudget 2021 met dit bedrag opgehoogd. Dat maakt het mogelijk om de uitkeringen in 2021 alsnog tot betaling te laten komen.

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties die onder de ondergrens vallen.

Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz (plafond zorg)Als gevolg van het hogere aantal cliënten dan oorspronkelijk geraamd dat overgaat van Wmo beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg (Wlz), kent het indicatieproces tijdelijk een langere doorlooptijd. Hierdoor vindt in 2021 de zorg langer plaats onder verantwoordelijkheid van gemeenten. De uitname Wmo beschermd wonen wordt hiervoor in 2021 incidenteel gecorrigeerd.

Technische Mutaties

Accrestranche 2022De omvang van het gemeentefonds voor 2022 en verder ademt mee met de Rijksbegroting. Op basis van de geactualiseerde begroting van het Rijk voor 2022 wordt de accrestranche 2022 toegevoegd aan het gemeentefonds.

Additionele impuls re-integratie (covid-19)Dit betreft een bijdrage vanuit het ministerie van SZW ter compensatie van de extra uitgaven van gemeenten voor de additionele impuls re-integratie naar aanleiding van de coronacrisis.

Afrekening ruimte onder plafond BCF 2020Dit betreft de definitieve afrekening van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) voor 2020.

Bestrijden eenzaamheid ouderen (covid-19)Het kabinet heeft extra maatregelen genomen ter verbetering van het sociaal en mentaal welzijn van kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis. Een deel van deze maatregelen wordt uitgevoerd door gemeenten, waaronder het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen.

Brede aanpak dak- en thuisloosheidDit betreft een aanvullende overboeking vanuit het ministerie van VWS voor het programma Brede aanpak dak- en thuisloosheid.

Crisisdienstverlening (covid-19)  Dit betreft een bijdrage vanuit het ministerie van SZW ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten. Deze maatregel betreft de compensatie van extra uitgaven in het kader van crisisdienstverlening.

Extra begeleiding kwetsbare groepen (covid-19)Het kabinet heeft extra maatregelen genomen ter verbetering van het sociaal en mentaal welzijn van kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis. Een deel van deze maatregelen wordt uitgevoerd door gemeenten, waaronder het organiseren van extra begeleiding en ondersteuning van kwetsbare groepen.

Gemeentelijk schuldenbeleid (covid-19)

Dit betreft een bijdrage vanuit het ministerie van SZW ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten. Deze maatregel betreft het gemeentelijk schuldenbeleid.

Lokale culturele infrastructuur (covid-19)Dit betreft een overheveling vanaf de Aanvullende post ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten. Deze middelen zijn bestemd voor de compensatie van de extra uitgaven door gemeenten aan lokale culturele instellingen en buurt- en dorpshuizen.

Ondersteuning lokale culturele instellingen (covid-19)Dit betreft een overheveling vanaf de Aanvullende post ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten. Deze middelen zijn bestemd voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur.

Re-integratie (covid-19)Dit betreft een bijdrage vanuit het ministerie van SZW ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten. Deze maatregel betreft de compensatie van extra uitgaven op het vlak van re-integratie.

TONK regeling (covid-19)Dit betreft de tweede tranche van de generale financiering van de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).

TONK-regeling (covid-19)Deze middelen zijn bestemd als eerste tranche voor het eerste kwartaal 2021 voor de regeling Tegemoetkoming Overbrugging Noodzakelijke Kosten (TONK) in het kader van de Bijzondere Bijstand. Dit betreft een regeling die is afgekondigd in het steunpakket maatregelen vanwege de coronacrisis. De middelen worden overgeboekt vanuit de begroting van het ministerie van SZW.

Voorlopige ruimte onder plafond bcf 2021Gemeenten kunnen uitgaven aan btw terugvragen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Wanneer er ruimte overblijft onder het plafond van het BCF wordt dit aan het gemeentefonds toegevoegd. Een tekort wordt aan het gemeentefonds onttrokken. Bij de Miljoenennota vindt een voorlopige afrekening plaats tussen BCF en het gemeentefonds voor het lopende uitvoeringsjaar.

Wet open overheid (structureel)De invoering van de Wet Open Overheid brengt extra kosten met zich mee voor gemeenten. Deze kosten worden generaal gecompenseerd door het Rijk. Deze mutatie heeft betrekking op de structurele kosten. Het structurele bedrag (42,1 mln.) wordt bereikt in 2026.

Diversen (Rijksbegroting) Er zijn diverse bedragen overgeboekt naar het gemeentefonds voor uiteenlopende onderwerpen. Deze vallen onder de ondergrens.

Loonbijstelling 2021 participatie (plafond sociale zekerheid)Dit betreft de toedeling van de loonbijstelling 2021 voor de integratie-uitkering Participatie.

Diversen (plafond sociale zekerheid)

Er zijn diverse bedragen overgeboekt naar het gemeentefonds voor uiteenlopende onderwerpen. Deze vallen onder de ondergrens.

Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen (plafond zorg)Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2021 van de integratie-uitkering Beschermd Wonen.

Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz (plafond zorg)Dit betreft de nacalculatie van de overheveling vanuit Wmo beschermd wonen naar de Wlz als gevolg van het openstellen van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis per 2021. Omdat er meer cliënten dan oorspronkelijk geraamd overgaan van Wmo beschermd wonen naar de Wlz vindt er een aanvullende uitname plaats.

Volume-Indexatie 2022 Beschermd wonen (plafond zorg)Dit betreft de toekenning van de volume-indexatie voor de integratie-uitkering voor 2022 en verder.

Diversen (Zorg)

Dit betreft diverse mutaties onder het plafond Zorg die onder de ondergrens vallen.

Licence