Base description which applies to whole site

Mobiliteitsfonds

Mobiliteitsfonds: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

13.804,40

6.714,30

7.694,30

7.258,50

7.110,00

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Kasschuiven 2021 tolontvangsten hoofdwegennet

0

0

0

‒ 19,5

‒ 19,5

 

Nadelig saldo mf 2020

‒ 23,4

0

0

0

0

 

Diversen

‒ 0,5

0

0,5

0

0

 
 

‒ 23,9

0

0,5

‒ 19,5

‒ 19,5

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Actualisaties ontvangsten

‒ 99,6

‒ 0,3

7,3

‒ 10

‒ 7,9

 

Afrekening t3 2020 prorail

43,3

0

0

0

0

 

Bijdrage derden 17.10 spoor 2021

0

0

0

‒ 130,6

0

 

Bijdragen derden hoofdwegennet

122

13,3

0

0

0

 

Compensatiepakket zeeland

51

0

0

0

0

 

Generale kasschuif mf

768

290

‒ 360

‒ 476

‒ 111

 

Loon- en prijsbijstelling 2021

135,8

109,4

164,8

162,8

138,2

 

Plafondcorrectie mf

‒ 186,7

0

0

0

0

 

Structurele aanpak stikstof

8

63

28,8

22,5

22,5

 

Diversen

‒ 44,8

‒ 28,4

‒ 9,6

2,2

14,1

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Omvorming prorail

‒ 7.147,00

7.336,00

0

0

0

 
 

‒ 6.350,00

7.783,00

‒ 168,7

‒ 429,1

55,9

 
       
       

Stand miljoenennota

      
 

0

0

0

0

0

 

Extrapolatie

7.111,20

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 6.373,80

7.783,00

‒ 168,2

‒ 448,6

36,4

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

7.430,60

14.497,30

7.526,10

6.809,90

7.146,40

14.102,70

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

7.430,60

14.497,30

7.526,10

6.809,90

7.146,40

14.102,70

Mobiliteitsfonds: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

13.804,40

6.714,30

7.694,30

7.258,50

7.110,00

Beleidsmatige mutaties

     

Rijksbegroting

     

Kasschuiven 2021 ontvangsten hwn puv

0

0

0

‒ 19,5

‒ 19,5

Nadelig saldo if 2020

18,6

0

0

0

0

Diversen

‒ 0,5

0

0,5

0

0

 

18,1

0

0,5

‒ 19,5

‒ 19,5

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Actualisaties ontvangsten

‒ 99,6

‒ 0,3

7,3

‒ 10

‒ 7,9

Afrekening t3 2020 prorail

43,3

0

0

0

0

Bijdrage derden 17.10 spoor 2021

0

0

0

‒ 130,6

0

Bijdragen derden hoofdwegennet

122

13,3

0

0

0

Compensatiepakket zeeland - aanvullende post

46

0

0

0

0

Generale kasschuif if

768

290

‒ 360

‒ 476

‒ 111

Plafondcorrectie if

51,2

0

0

0

0

Toevoeging prijsbijstelling 2021

120,9

94,5

149,9

148,1

123,5

Diversen

‒ 24,1

49,5

34

39,4

51,2

Niet relevant voor het uitgavenplafond

     

Omvorming prorail naar zbo

‒ 7.147,00

7.336,00

0

0

0

Saldo 2020 if

‒ 279,9

0

0

0

0

 

‒ 6.399,20

7.783,00

‒ 168,8

‒ 429,1

55,8

      
      

Stand miljoenennota

     
 

0

0

0

0

0

Extrapolatie

7.111,20

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 6.381,10

7.783,00

‒ 168,2

‒ 448,6

36,4

      

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

7.423,30

14.497,30

7.526,10

6.809,90

7.146,40

Totaal Internationale samenwerking

     

Stand Miljoenennota 2022

7.423,30

14.497,30

7.526,10

6.809,90

7.146,40

      

Uitgaven en niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Kasschuiven 2021 tolontvangsten hoofdwegennet

De geraamde ontvangsten uit tolheffing zijn geactualiseerd aan de hand van het actuele beeld op het uitvoerings- en handhavingsplan voor tolheffing op de A24 Blankenburgverbinding en de ViA15. In totaal schuift € 39 miljoen aan tolontvangsten door naar latere jaren.

Nadelig saldo MF 2020

Het nadelig saldo Mobiliteitsfonds 2020 bedroeg 42 miljoen euro (waarvan 23,4 miljoen euro hogere uitgaven, 18,6 miljoen euro lagere niet belastingontvangsten). Dit nadelig saldo bestaat uit de tegenvaller op het budget voor beheer en onderhoud bij Najaarsnota (103 miljoen euro) en de onderuitputting die bij Slotwet is opgetreden (-61 miljoen euro). Conform reguliere systematiek op de fondsen is het negatief saldo van het vorige begrotingsjaar toegevoegd bij Voorjaarsnota 2021.

Technische mutaties

Actualisaties ontvangsten

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om een realistische en gecontroleerde overprogrammering te creëren op het Mobiliteitsfonds is bij Voorjaarsnota een kasschuif verwerkt op de begroting van het Mobiliteitsfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit over de looptijd van het fonds op nul.

Afrekening t3 2020 ProRail

Per tertaal verstrekt IenW een subsidievoorschot aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat tertaal. Vervolgens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het tertaal ervoor afgerekend. In het derde tertaal was het voorschot hoger dan de afrekening. Dit verschil wordt als ontvangst geboekt.

Bijdrage derden 17.10 spoor 2021

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught maken hun bijdrage aan de realisatie van de verdiepte spoorligging in Vught direct over aan ProRail, in plaats van deze bijdrage via het Mobiliteitsfonds te laten lopen. De in 2024 geraamde ontvangsten en uitgaven op het fonds worden daarom naar beneden bijgesteld.

Bijdragen derden hoofdwegennet

Dit betreft bijdragen van derden van circa 122 miljoen euro in 2021 en 13 miljoen euro in 2022 voor diverse projecten op het hoofdwegennet. De grootste bijdragen zijn die van de Provincie Groningen (78,1 miljoen euro), de Provincie Brabant (38,6 miljoen euro) en de Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM (13,2 miljoen euro).

Compensatiepakket Zeeland - aanvullende post

Dit betreft de middelen voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam. De middelen zijn overgeheveld van de aanvullende post naar de IenW begroting en worden met deze mutatie overgeheveld naar het Mobiliteitsfonds.

Generale kasschuif MF

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om een realistische en gecontroleerde overprogrammering te creëren op het Mobiliteitsfonds (MF) is er bij Voorjaarsnota een kasschuif verwerkt op de begroting van het Mobiliteitsfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit over de looptijd van het fonds op nul.

Plafondcorrectie MF

Voor het deel van de overschrijding op het Mobiliteitsfonds in 2020 dat samenhing met versnelde uitgaven is bij Najaarsnota 2020 het uitgaven plafond verhoogd. Bij Voorjaarsnota is het uitgavenplafond daarom evenredig naar beneden bijgesteld met 237,9 miljoen euro (-186,7 miljoen euro uitgaven en 51,2 miljoen euro niet-belastingontvangsten).

Loon- en prijsbijstelling 2021

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt van de IenW-begroting naar de begroting van het Mobiliteitsfonds.

Structurele aanpak stikstof

Dit betreft de overheveling van diverse stikstofmiddelen van de IenW-begroting naar het Mobiliteitsfonds. Het betreft budget in het kader van walstroom voor de binnenvaart, middelen voor de structurele aanpak stikstof bouwsector (emissiearm aanbesteden van rijksdiensten en het ondersteunen van innovatie) en de herbestemming van LNV-middelen uit de subsidieregeling varkenssanering.

Diversen

Deze post is het saldo van overboekingen met andere begrotingen, met name de IenW-begroting HXII. De omvangrijkste posten van 2021 zijn een afdracht aan het btw compensatiefonds voor het strategisch plan verkeersveiligheid (-10,8 miljoen euro), een bijdrage aan BZK voor no-regretmaatregelen door U-ned (-8,1 miljoen euro), overboekingen naar HXII voor CO2-reducerende maatregelen circulaire economie (7,5 miljoen euro), Smartwayz (-7,3 miljoen euro), Topsector logistiek (-6,4 miljoen euro) en storting Valburg (-12 miljoen euro).

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Omvorming ProRail

In 2020 is het wetsvoorstel dat ProRail omvormt tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) aangeboden aan de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtredingsdatum was 1 juli 2021. Omdat de omvorming tot controversieel onderwerp is verklaard, was deze streefdatum niet langer haalbaar. Vooralsnog wordt nu uitgegaan van een inwerkingtreding per 1 januari 2022. De begroting 2022 is hierop aangepast, maar de daadwerkelijke inwerkingtredingsdatum is afhankelijk van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel. Het uitstel leidt tot het doorschuiven van uitgaven voor de afrekening van de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting naar 2022. Voor alle kostenverhogingen of verlagingen die als gevolg van deze genoemde fiscale effecten optreden, geldt dat even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten ontstaan, waarmee deze kosten niet relevant zijn voor het uitgavenplafond. De Omvorming zorgt vanaf 2022 voor lagere uitgaven die wel relevant zijn voor het uitgavenplafond.

Licence