Base description which applies to whole site

2.3.1 Horizontale ontwikkeling uitgaven per begrotingshoofdstuk

In 2027 liggen de totale reguliere uitgaven 49,6 miljard euro hoger dan in 2022. Onderstaande tabel laat de meerjarige horizontale ontwikkeling zien. Uitgegaan is van de standen uit de Miljoennota 2023 exclusief de uitgaven aan coronagelden, Oekraïne en de loon- en prijsontwikkeling.55 In bijlage 13 is een uitgebreide toelichting op de horizontale toelichting terug te vinden.56

Tabel 2.3.1 Horizontale ontwikkeling 2022-2027

netto-uitgaven, in mln. euro's

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verschil 2027-2022 in miljarden

Algemene Zaken en De Koning

129

131

129

129

132

132

0,0

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (incl. SG, HCvS, KR en BES-fonds)

8.031

9.190

8.860

8.532

8.341

8.246

0,2

Justitie en Veiligheid

14.855

15.122

15.341

15.461

15.345

15.407

0,6

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

47.944

49.659

51.642

52.866

51.421

51.214

3,3

Financiën (excl. Nationale Schuld)

8.189

11.738

8.301

8.082

6.369

5.863

‒ 2,3

Defensie (incl. DMF)

12.419

14.940

18.711

18.907

17.856

17.586

5,2

Infrastructuur en Waterstaat (incl. MF en DF)

11.060

12.858

13.577

13.531

13.581

13.072

2,0

Economische Zaken en Klimaat (incl. NGF)

5.710

1.143

6.829

10.312

12.610

12.978

7,3

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (incl. DGF)

1.939

2.961

3.336

3.054

4.876

4.670

2,7

Sociale Zekerheid

86.703

93.473

95.374

98.310

99.975

101.525

14,8

Zorg

89.682

95.184

95.316

96.476

98.122

98.951

9,3

Gemeentefonds en Provinciefonds (incl. accres)

42.328

44.302

45.506

47.271

45.667

45.709

3,4

Internationale samenwerking

16.603

15.348

16.253

17.928

18.070

19.801

3,2

Totaal

345.591

366.050

379.176

390.859

392.367

395.154

49,6

Met name de absolute kosten voor de zorg en sociale zekerheid nemen de komende jaren toe. Figuur 2.3.2 laat zien met hoeveel miljarden euro's de uitgaven in 2027 toe- of afnemen ten opzichte van de uitgaven in 2022. De uitgaven voor sociale zekerheid (14,8 miljard euro) en zorg (9,3 miljard euro) nemen het meeste toe, gevolgd door Economische Zaken en Klimaat (7,3 miljard euro), Defensie (5,2 miljard euro) en Onderwijs (3,3 miljard euro). Ook de uitgaven voor de overige begrotingen nemen toe. Alleen voor Financiën nemen de uitgaven af. Dit komt doordat er in 2022 uitgaven geraamd staan voor Toeslagenherstel, TenneT, Invest-International en Invest-NL en in 2027 niet.

Figuur 2.3.2 Horizontale ontwikkeling 2022-2027 in miljarden euro

Procentueel bezien groeien met name de kosten op de begrotingen van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) de komende jaren. Figuur 2.3.3 laat zien met hoeveel procent de uitgaven in 2027 toe- of afnemen ten opzichte van de uitgaven in 2022. In percentages nemen de uitgaven voor LNV (141%) en EZK (127%) het meest toe. Dit komt door de klimaat- en transitiefondsen. De uitgaven voor Defensie nemen toe met 42% gevolgd door Infrastructuur en Waterstaat met 18%. De uitgaven voor Sociale Zekerheid (17%), Zorg (10%) en Onderwijs (7%) nemen in percentage minder toe, omdat het om relatief grote begrotingen gaat.

Figuur 2.3.3 Horizontale ontwikkeling 2022-2027 in percentages

55

De begrotingsstanden Gemeentefonds, Provinciefonds, Internationale samenwerking en de huurtoeslag zijn in lopende prijzen. De overige begrotingsstanden zijn op prijspeil 2022.

56

Om de horizontale ontwikkeling inzichtelijk te maken zijn de middelen die nog op de aanvullende post staan toebedeeld aan de verschillende begrotingen. Voor sommige reeksen geldt dat de middelen bestemd zijn voor meerdere begrotingen, de reeks is in dit geval toebedeeld aan de begroting dat naar verwachting de meeste middelen uit deze reeks zal ontvangen. De toebedeling is terug te vinden in bijlage 13.

Licence