Base description which applies to whole site

Zorg

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT en XLI ZORG

Netto uitgaven in miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2023

96.121

97.456

93.913

95.202

96.761

97.862

Oekraïne (-)

82

30

0

0

0

0

Corona (-)

6.357

2.717

12

4

‒ 7

0

Totale stand excl. Corona en Oekraïne

89.682

94.709

93.901

95.198

96.768

97.862

       

w.v. Zvw (excl. groeiruimte)

54.080

54.637

55.041

55.409

55.734

55.574

w.v. Zvw groeiruimte

0

12

392

622

951

2.020

w.v. Eigen risico Zvw

‒ 3.175

‒ 3.338

‒ 3.389

‒ 3.366

‒ 3.519

‒ 3.674

w.v. Wlz (excl. groeiruimte)

30.263

31.418

31.108

30.691

30.641

30.377

w.v. Wlz en Wmo groeiruimte

0

0

1.038

2.105

3.336

4.616

w.v. Eigen betalingen Wlz

‒ 2.114

‒ 2.156

‒ 2.231

‒ 2.438

‒ 2.538

‒ 2.619

w.v. Zorgtoeslag

5.800

8.253

6.694

7.054

7.404

7.081

w.v. Overig (VWS-begroting)

4.827

5.882

5.249

5.122

4.758

4.487

Algemeen

De uitgaven stijgen van 89,6 miljard euro in 2022 naar 97,9 miljard euro in 2027. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de groeiruimte die beschikbaar wordt gesteld voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Zvw (excl. groeiruimte)

De raming van de uitgaven onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) dalen licht. Dit wordt onder meer veroorzaakt door maatregelen uit het coalitieakkoord, zoals het Integraal Zorgakkoord en passende zorg als norm.

Zvw groeiruimte

De raming van de groei in de Zvw is gebaseerd op de middellangetermijnraming 2022-2025 van het Centraal Plan Bureau (CPB). Deze wordt bepaald door de verwachte volumefactoren zoals demografie, economische groei, technologische ontwikkeling in combinatie met kwaliteitsverbeteringen en epidemiologie. De groei in 2026 en 2027 betreft een technische extrapolatie gebaseerd op de raming van het CPB.

Eigen risico Zvw

De raming van de groei in de Zvw is gebaseerd op de middellangetermijnraming 2022-2025 van het Centraal Plan Bureau (CPB). Deze wordt bepaald door de verwachte volumefactoren zoals demografie, economische groei, technologische ontwikkeling in combinatie met kwaliteitsverbeteringen en epidemiologie. De groei in 2026 en 2027 betreft een technische extrapolatie gebaseerd op de raming van het CPB. Daarnaast is de hoogte van het eigen risico bevroren tot en met 2025, vanaf 2026 wordt de hoogte weer geïndexeerd waardoor de verwachte opbrengst harder toeneemt.

Wlz (excl. groeiruimte)

De raming van de uitgaven onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) dalen beperkt vanwege de maatregelen uit het coalitieakkoord, dit betreft onder meer Scheiden, Wonen en Zorg.

Wlz en Wmo groeiruimte

De raming van de groei in de Wlz en Wmo is gebaseerd op de middellangetermijnraming 2022-2025 van het CPB. Deze wordt bepaald door de verwachte volumefactoren zoals demografie, economische groei, technologische ontwikkeling in combinatie met kwaliteitsverbeteringen en epidemiologie. De groei in 2026 en 2027 betreft een technische extrapolatie gebaseerd op de raming van het CPB.

Eigen betalingen Wlz

De raming van de eigen betalingen is gebaseerd op de Macro Economische Verkenning (MEV) van het CPB. De raming kent een lichte stijging, omdat deze o.a. afhankelijk is van het aantal cliënten in de Wlz. Het is de verwachting dat de cliëntaantallen licht stijgen.

Zorgtoeslag

De raming van de zorgtoeslag is gebaseerd op de Macro Economische Verkenning (MEV) van het CPB. De raming kent een stijging in de meerjarenperiode, omdat de hoogte van de zorgtoeslag afhankelijk is van de zorgpremie die stijgt omdat de Zvw-uitgaven stijgen. Daarnaast is de raming opwaarts bijgesteld naar aanleiding van de verhoging van het wettelijk minimumloon en voor de eenmalige verhoging van 412 euro in 2023.

Overig (VWS-begroting)

De uitgaven op de VWS-begroting dalen over de gehele periode licht. Dit wordt onder meer veroorzaakt door aflopende budgetten bij ZonMW en aflopende programma’s van de Hoofdlijn Akkoorden (HLA).

Licence