Base description which applies to whole site
+

Gemeentefonds en Provinciefonds

B GEMEENTEFONDS & PROVINCIEFONDS

Netto uitgaven in miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand Miljoenennota 2023

42.654

44.140

44.109

46.395

45.282

45.394

Oekraïne (-)

      

Corona (-)

329

     

Totale stand excl. Corona en Oekraïne

42.325

44.140

44.109

46.395

45.282

45.394

Gemeente- en Provinciefonds

42.654

43.474

40.541

40.220

38.813

37.664

w.v. Algemene Uitkering, overig

33.264

36.313

36.282

36.036

33.702

33.656

w.v. Algemene Uitkering, Rijksbijdrage 2026 (exclusief BCF)

    

1.004

 

w.v. Algemene Uitkering, Energietoelage

1.404

1.400

    

w.v. Algemene Uitkering, aanvullende jeugdzorgmiddelen

1.605

1.445

    

w.v. Kosten financiële verhoudingswet

2

2

2

2

2

2

w.v. Decentralisatie- en Integratie-uitkeringen

6.051

4.314

4.257

4.182

4.104

4.007

Acress Gemeente- en Provinciefonds

 

666

3.568

6.175

6.469

7.729

w.v. Geraamd accres

  

2.605

4.932

5.346

6.469

w.v. Reserving BCF

 

666

963

1.244

1.123

1.260

Algemeen

Van 2022 tot 2025 is er een stijgende lijn in de omvang van de fondsen die oploopt naar 46,4 miljard euro in 2025. In 2026 is er een daling te zien vergeleken met 2025 door de aanpassing van de financieringsssystematiek voor 2026 en verder en het schrappen van de oploop van de opschalingskorting (715 miljoen euro in 2026).

Algemene uitkering, overig

Het beeld voor de Algemene Uitkering, overig stijgt vanaf 2023 vanwege de bij Miljoenennota toegevoegde accrestranche 2023. In 2026 is er een daling te zien vergeleken met 2025 door het schrappen van de oploop van de opschalingskorting (715 miljoen euro in 2026).

Algemene Uitkering, Rijksbijdrage 2026 (exclusief BCF)

Het kabinet stelt in 2026 eenmalig 1,1 miljard euro extra beschikbaar voor gemeenten en provincies, waarvan 1 miljard euro voor gemeenten (inclusief 76 miljoen euro voor het Btw-compensatiefonds) en 100 miljoen euro (inclusief 20 miljoen euro voor het Btw-compensatiefonds) voor provincies.

Algemene Uitkering, Energietoelage

Het kabinet heeft 1,4 miljard euro beschikbaar gesteld aan gemeenten in 2022 om via de categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. In 2023 wordt er nogmaals 1,4 miljard euro beschikbaar gesteld om ook in 2023 een energietoelage uit te keren.

Algemene Uitkering, Bijzondere Bijstand

Om huishoudens extra te kunnen ondersteunen stelt het kabinet in 2022 50 miljoen euro extra beschikbaar voor de individuele bijzondere bijstand.

Algemene uitkering, aanvullende jeugdzorgmiddelen

Voor de jaren 2022 en 2023 zijn aanvullende jeugdzorgmiddelen aan de Algemene Uitkering toegevoegd. Voor het jaar 2024 en verder staan de bedragen voor de aanvullende jeugdzorgmiddelen op de Aanvullende Post, totdat de Hervormingsagenda Jeugd is afgerond.

Decentralisatie- en Integratie-uitkeringen

De aflopende reeks Decentralisatie-Uitkeringen wordt grotendeels verklaard door diverse Decentralisatie-Uitkeringen die tijdelijk van aard zijn en aflopen, bijvoorbeeld Gezond in de Stad. Daarnaast komt de daling tussen 2022 en 2023 mede door de overheveling van de Integratie-Uitkeringen naar de Algemene Uitkering. Het gaat om de Integratie-Uitkeringen Raadsledenvergoeding kleine gemeenten (jaarlijks 9,8 miljoen euro), Participatie (onderdelen Nieuw Wajong en Nieuw begeleiding (excl. beschut werk)) (cumulatief 619,5 miljoen euro), Voogdij/18+ (jaarlijks 736,7 miljoen euro) en Inburgering (cumulatief 364,6 miljoen euro).

Geraamd accres

Voor de jaren 2022-2025 wordt het accres conform afspraken geactualiseerd op basis van de bestaande normeringssystematiek. Ook wordt de bijstelling van de tranche 2022 overgeboekt naar het Provinciefonds. Voor 2026 en verder staat het accres vast, maar wordt het wel aangepast voor veranderingen in de loon- en prijsontwikkeling. In deze jaren wordt de loon- en prijsbijstelling die veroorzaakt wordt door de loon- en prijsontwikkeling 2022 overgeboekt naar het Gemeentefonds en het Provinciefonds. Zie de bijlage Accres Gemeentefonds en Provinciefonds voor meer toelichting op het accres.

Reservering BCF

De ontwikkeling van het Btw-compensatiefonds (BCF) is sinds 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze voortvloeien uit de normeringssystematiek van het Gemeentefonds en het Provinciefonds (GF/PF). Alle declaraties van gemeenten en provincies bij het BCF worden vergoed mits voldaan aan de declaratievoorwaarden. De budgettering wordt vormgegeven via het GF/PF. Overschrijdingen op het vastgestelde BCF-plafond worden verhaald op het GF/PF en onderschrijdingen van het BCF-plafond worden gestort in het GF/PF. Bij Miljoenennota 2023 vindt de voorlopige afrekening van het BCF-plafond 2022 plaats.

Licence