Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Defensiematerieelbegrotingsfonds

K DEFENSIEMATERIEELBEGROTINGSFONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       
       

Stand Miljoenennota 2022

5.065,4

4.871,8

4.808,9

4.807,6

4.597,0

4.544,1

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

923,8

1.736,1

2.829,4

2.599,5

2.479,4

2.453,2

       

Stand Voorjaarsnota 2022

5.989,2

6.607,9

7.638,2

7.407,1

7.076,4

6.997,4

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

‒ 567,0

86,0

1.703,1

1.976,3

2.427,8

2.204,8

Extra middelen Voorjaarsnota

0,0

400,0

1.661,1

1.932,3

1.928,3

1.909,3

Kasschuif investeringen

‒ 417,0

‒ 314,0

42,0

44,0

374,0

271,0

kasschuif instandhouding

‒ 150,0

0,0

0,0

0,0

125,5

24,5

       

Technische Mutaties Miljoenennota

22,8

‒ 15,2

‒ 56,7

‒ 87,6

‒ 130,5

‒ 135,4

Herschikking extra middelen Voorjaarsnota

  

‒ 35,6

‒ 61,7

‒ 101,5

‒ 106,4

Herschikking CA middelen

0,0

‒ 30,0

‒ 35,7

‒ 40,0

‒ 40,0

‒ 40,0

Overboekingen

‒ 3,5

‒ 1,8

‒ 1,7

‒ 1,9

‒ 1,9

‒ 1,9

Herschikkingen H10 en H66

26,3

16,7

16,2

16,0

12,9

12,9

       
       

Stand Miljoenennota 2023

5.444,9

6.678,8

9.284,7

9.295,7

9.373,6

9.066,8

K DEFENSIEMATERIEELBEGROTINGSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

5.065,4

4.871,8

4.808,9

4.807,6

4.597,0

4.544,1

       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

1.234,2

1.713,4

2.601,8

2.510,6

2.471,0

2.465,9

Stand Voorjaarsnota 2022 (incl. extrapolatie)

6.299,5

6.585,2

7.410,7

7.318,2

7.068,0

7.010,1

       

Mutaties Besluitvorming Miljoenennota

‒ 567,0

86,0

1.703,1

1.976,3

2.427,8

2.204,8

Extra middelen Voorjaarsnota 2022

0,0

400,0

1.661,1

1.932,3

1.928,3

1.909,3

Kasschuif investeringen

‒ 417,0

‒ 314,0

42,0

44,0

374,0

271,0

kasschuif instandhouding

‒ 150,0

0,0

0,0

0,0

125,5

24,5

       

Technische Mutaties Miljoenennota

‒ 287,6

7,6

170,8

1,3

‒ 122,1

‒ 148,2

Correctie kasschuiven

‒ 310,4

22,8

227,5

88,9

8,5

‒ 12,7

Herschikking extra middelen Voorjaarsnota

  

‒ 35,6

‒ 61,7

‒ 101,5

‒ 106,4

Herschikking CA middelen

0,0

‒ 30,0

‒ 35,7

‒ 40,0

‒ 40,0

‒ 40,0

Overboekingen

‒ 3,5

‒ 1,8

‒ 1,7

‒ 1,9

‒ 1,9

‒ 1,9

Herschikkingen H10 en H66

26,3

16,7

16,2

16,0

12,9

12,9

       

Stand Miljoenennota 2023

5.444,9

6.678,8

9.284,7

9.295,7

9.373,6

9.066,8

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Met het coalitieakkoord heeft het kabinet budget gereserveerd voor het versterken van de krijgsmacht en het inlopen en wegwerken van achterstanden. Dit budget is bij Voorjaarsnota 2022 grotendeels van de Aanvullende Post overgeboekt naar de Defensiebegroting en vervolgens overgeheveld naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF).

Uitgaven

Besluitvormingsmutaties

Extra middelen Voorjaarsnota

Het kabinet heeft met Voorjaarsnota 2022 aanvullend 2 miljard euro structureel toegevoegd aan de Defensiebegroting. Dit betreft de overheveling van deze middelen vanuit de Aanvullende Post naar de Defensiebegroting. Een aanzienlijk deel van dit budget is vervolgens toegevoegd aan het Defensiematerieelbegrotingfonds (DMF). Het budget is verdeeld langs enkele actielijnen, met daaronder specifiekere maatregelen. De actielijnen zijn onder andere een krachtige ondersteuning, versterken van specialismen en Informatiegestuurd Optreden (IGO). Voorbeelden van enkele maatregelen zijn de aanschaf van de MQ9's, aanschaf van nieuwe F-35’s voor het vullen van het 3e F-35 squadron en het inhalen van achterstanden in het Defensie Lifecyle Plan (DLP).

Kasschuif investeringen

Er worden investeringsmiddelen vanuit de jaren 2022 en 2023 naar latere jaren doorgeschoven. Vanwege externe factoren zoals corona en de oorlog in Oekraïne zijn leveringen vertraagd. Derhalve wordt dit budget naar latere jaren doorgeschoven.

Kasschuif instandhouding

Met de motie Hermans heeft Defensie vanaf 2021 structureel 300 miljoen toegewezen gekregen om de achterstanden in het onderhoud weg te werken. De budgetten voor de instandhouding van de (wapen-)systemen, het vastgoed en de IT zijn met 300 miljoen verhoogd. Vanwege externe factoren zoals corona en de oorlog in Oekraïne zijn leveringen vertraagd. Daarom wordt er 150 miljoen uit 2022 naar de jaren 2026 en 2027 geschoven.

Technische mutaties

Herschikking extra middelen Voorjaarsnota

De personeelsgerelateerde maatregelen die tijdelijk geparkeerd stonden in het Defensiematerieelbegrotingfonds (DMF) zijn overgeheveld naar de Defensiebegroting (hoofdstuk 10). Dit betreft diverse maatregelen waaronder het uitvoeren van nieuw beleid voor het binden van jongeren, diversiteit en inclusiviteit, drugspreventie, militair invaliditeitspensioen en de samenwerking met het bedrijfsleven voor oproepkrachten en reservisten.

Herschikking CA-middelen

Een deel van de CA-middelen wordt vanuit het DMF overgeheveld naar de Defensiebegroting, omdat de uitgaven op de Defensiebegroting plaatsvinden. Het betreft o.a. de beleidsmaatregelen, die onderdeel zijn van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023.

Overboekingen

Dit betreft enkele interdepartementale overboekingen, waaronder de bijdragen van Defensie aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor kosten bedrijfsvoering AIVD, uitbreiding opslagcapaciteit en financiering Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Daarnaast betreft het o.a. een bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan Defensie voor de uitvoering van activiteiten voor de Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD) tegen ondermijning.

Herschikkingen H10 en H66

Er vinden diverse herschikkingen plaats tussen de Defensiebegroting en het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Dit betreft o.a. het overhevelen van het budget van de afdeling technische support van vliegbasis Fort Hood naar de instandhouding in het DMF omdat de uitgaven in het DMF plaatsvinden. Ook betreft dit het overhevelen van de instandhoudingsbudgetten van de KMar voor o.a. IT, vastgoed en materieelprojecten naar het DMF. Ook deze uitgaven vinden in het DMF plaats.

Niet-belastingontvangsten

Besluitvormingsmutaties

Extra middelen Voorjaarsnota

Het kabinet heeft met Voorjaarsnota 2022 aanvullend 2 miljard euro structureel toegevoegd aan de Defensiebegroting. Dit betreft de overheveling van deze middelen vanuit de Aanvullende Post naar de Defensiebegroting. Een aanzienlijk deel van dit budget is vervolgens toegevoegd aan het Defensiematerieelbegrotingfonds (DMF). Het budget is verdeeld langs enkele actielijnen, met daaronder specifiekere maatregelen. De actielijnen zijn o.a. een krachtige ondersteuning, versterken van specialismen en Informatiegestuurd Optreden (IGO). Voorbeelden van enkele maatregelen zijn de aanschaf van de MQ9's, aanschaf van nieuwe F-35’s voor het vullen van het 3e F-35 squadron en het inhalen van achterstanden in het Defensie Lifecyle Plan (DLP).

De extra middelen voorjaarsnota 2022 zijn opgeboekt op het voedingsartikel op de reguliere begroting en worden via het ontvangstenartikel toegevoegd aan het DMF. Vanuit de ontvangsten worden deze verdeeld naar de betreffende uitgavenartikelen waar deze betrekking op heeft.

Kasschuif investeringen

Er worden investeringsmiddelen vanuit de jaren 2022 en 2023 naar latere jaren doorgeschoven. Vanwege externe factoren zoals corona en de oorlog in Oekraïne zijn leveringen vertraagd. Derhalve wordt dit budget naar latere jaren doorgeschoven. Middels deze boeking wordt de kasschuif op het voedingsartikel op het reguliere begrotingshoofstuk en het ontvangstenartikel in het DMF geboekt .

Kasschuif instandhouding

Met de motie Hermans heeft Defensie vanaf 2021 structureel 300 miljoen toegewezen gekregen om de achterstanden in het onderhoud weg te werken. De budgetten voor de instandhouding van de (wapen-)systemen, het vastgoed en de IT zijn met 300 miljoen verhoogd. Vanwege externe factoren zoals corona en de oorlog in Oekraïne zijn leveringen vertraagd. Daarom wordt er 150 miljoen uit 2022 naar de jaren 2026 en 2027 geschoven. Middels deze boeking wordt de kasschuif op het voedingsartikel op het reguliere begrotingshoofstuk en de ontvangstenartikel in het DMF geboekt.

Technische mutatie

Correctie Kasschuiven

Er worden enkele kasschuiven verwerkt op het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Dit betreft onder andere een kasschuif ten behoeve van de aanschaf van munitie. De middelen worden vanuit 2022 en vanuit de jaren 2027 en 2028 naar de jaren 2023 t/m 2026 geschoven. Daarnaast betreft het kasschuiven voor investeringen in IT en vastgoed. Met deze kasschuiven worden middelen vanuit 2022 naar latere jaren geschoven, waardoor het kasritme in lijn wordt gebracht met de verwachte uitgaven. Deze kasschuiven zijn reeds met Voorjaarsnota 2022 verwerkt in de Defensiebegroting (H10). Dit betreft een aanvullende boeking om het DMF in balans te brengen met het voedingsartikel van de Defensiebegroting.

Herschikking extra middelen Voorjaarsnota

De personeelsgerelateerde maatregelen die tijdelijk geparkeerd stonden in het Defensiematerieelbegrotingfonds (DMF) zijn overgeheveld naar de Defensiebegroting (hoofdstuk 10). Dit betreft diverse maatregelen waaronder het uitvoeren van nieuw beleid voor het binden van jongeren, diversiteit en inclusiviteit, drugspreventie, militair invaliditeitspensioen en de samenwerking met het bedrijfsleven voor oproepkrachten en reservisten.

Deze middelen worden via het ontvangstenartikel in het DMF overgeboekt naar het voedingsartikel in de reguliere begroting en daarvandaan overgeboekt naar de begrotingsartikelen.

Herschikking CA-middelen

Een deel van de CA-middelen wordt vanuit het DMF overgeheveld naar de Defensiebegroting, omdat de uitgaven op de Defensiebegroting plaatsvinden. Het betreft o.a. de beleidsmaatregelen, die onderdeel zijn van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023.

Deze middelen worden via het ontvangstenartikel in het fonds overgeboekt naar het voedingsartikel van de reguliere begroting en daarvandaan overboekt naar de begrotingsartikelen.

Overboekingen

Dit betreft enkele interdepartementale overboekingen, waaronder de bijdragen van Defensie aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor kosten bedrijfsvoering AIVD, uitbreiding opslagcapaciteit en financiering Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Daarnaast betreft het o.a. een bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan Defensie voor de uitvoering van activiteiten voor de Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD) tegen ondermijning.

Overboekingen die van en naar het DMF lopen worden op het voedingsartikel op de reguliere begroting geboekt, en worden via het ontvangstenartikel toegevoegd aan het DMF. Vanuit de ontvangsten worden deze verdeeld naar de betreffende uitgavenartikelen waar deze betrekking op heeft.

Herschikkingen H10 en H66

Er vinden diverse herschikkingen plaats tussen de Defensiebegroting en het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Dit betreft o.a. het overhevelen van het budget van de afdeling technische support van vliegbasis Fort Hood naar de instandhouding in het DMF omdat de uitgaven in het DMF plaatsvinden. Ook betreft dit het overhevelen van de instandhoudingsbudgetten van de KMar voor o.a. IT, vastgoed en materieelprojecten naar het DMF. Ook deze uitgaven vinden in het DMF plaats.

Herschikkingen die van en naar het DMF lopen worden op het voedingsartikel op de reguliere begroting geboekt, en worden via het ontvangstenartikel toegevoegd aan het DMF. Vanuit de ontvangsten worden deze verdeeld naar de betreffende uitgavenartikelen waar deze betrekking op heeft.

Licence