Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

8.057,6

7.399,8

7.330,2

7.445,7

7.528,1

 
       

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

‒ 111,9

371,8

‒ 77,9

‒ 354,2

‒ 347,9

7.227,0

Stand Voorjaarsnota 2022

7.945,8

7.771,6

7.252,4

7.091,4

7.180,2

7.227,0

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

252,3

1.384,4

689,3

552,7

504,7

502,7

Overboeking CA-middelen

15,4

688,7

127,3

138,9

125,1

124,5

Overboeking Investeringspost GDI

 

62,2

62,2

62,2

62,2

62,2

Kwijtschelden publieke schulden ex-partners

 

4,1

19,9

32,0

  

Huisvestingspakket statushouders

193,5

143,9

3,6

3,6

1,4

 

Verhoging huurtoeslag

25,0

299,0

299,0

299,0

299,0

299,0

Verhoging huurtoeslag als gevolg van WML verhoging

18,4

150,5

27,3

17,0

17,0

17,0

Vervroegen inkomensafhankelijke huurverlaging

 

‒ 114,0

    

Intensivering Nationaal Isolatieprogramma

 

150,0

150,0

   
       

Technische Mutaties Miljoenennota

‒ 140,8

89,7

102,8

104,8

117,3

130,0

Overboekingen

‒ 148,3

‒ 79,0

‒ 49,3

‒ 49,3

‒ 47,5

‒ 34,9

Overboekingen centrale financiering GDI

 

206,7

198,7

198,7

198,7

198,7

Desalderingen

59,8

6,4

6,4

8,5

10,5

10,5

Herverkaveling Loon- en Prijsbijstelling Groningen

‒ 64,6

‒ 48,1

‒ 45,4

‒ 44,5

‒ 44,4

‒ 44,3

Kasschuiven

12,3

3,8

‒ 7,5

‒ 8,5

  
       

Niet-plafondrelevant

104,5

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Huisvesting doelgroepen

104,0

8,0

    

Ondersteuning RvIG

0,5

     
       

Stand Miljoenennota 2023

8.161,8

9.253,7

8.044,4

7.748,9

7.802,3

7.859,7

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

1.097,6

1.293,4

1.263,2

1.257,0

1.239,6

 
       

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

‒ 458,7

‒ 760,5

‒ 752,5

‒ 752,3

‒ 747,7

‒ 754,9

Stand Voorjaarsnota 2022

638,9

532,9

510,7

504,7

491,9

483,0

       

Mutaties Besluitvorming Miljoenennota

0,0

‒ 140,3

‒ 95,0

0,0

0,0

0,0

Huisvestingspakket statushouders

0,0

‒ 140,3

‒ 95,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

59,8

6,4

6,4

8,5

10,5

10,5

Desalderingen

59,8

6,4

6,4

8,5

10,5

10,5

       

Niet-plafondrelevant

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bodemmaterialen

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Stand Miljoenennota 2023

706,2

679,6

612,1

513,2

502,4

493,6

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Dit betreft diverse mutaties. Zo zijn er middelen voor woningbouwprojecten en het ondersteunen van grootschalige woningbouwgebieden op het gebied van infrastructuur en andere randvoorwaarden (in totaal 952 miljoen euro) overgeboekt naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ook zijn coalitieakkoordmiddelen voor het volkshuisvestingsfonds, ter verbetering en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en leefomgeving, van jaarlijks 149 miljoen euro van 2023 tot en met 2026 overgeboekt naar de begroting van BZK. Daarnaast heeft de herverkaveling van de versterkingsoperatie in Groningen (1,6 miljard euro in 2022 tot 850 miljoen euro in 2027) naar de begroting van Economische Zaken en Klimaat (EZK) plaatsgevonden. Een uitgebreidere toelichting van alle reeksen staat in de Voorjaarsnota.

Mutaties Besluitvorming Miljoenennota

Overboeking CA-middelen

Er worden vanaf de Aanvullende Post middelen uit het coalitieakkoord inclusief loon- en prijsbijstelling (LPO) overgeboekt naar de BZK-begroting. Dit betreft o.a. 227 miljoen euro voor de 5e tranche woningbouwimpuls en 286 miljoen euro voor de 4e tranche Regio deals in 2023. Ook wordt er 15 miljoen euro in 2022 oplopend tot 117 miljoen euro in 2027 overgeboekt voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en verschillende rijksbrede projecten in het kader van Werk aan Uitvoering (WaU). Daarnaast wordt uit het klimaatfonds voor het Nationale isolatieprogramma (NIP) 62,5 miljoen euro overgeboekt voor de lokale aanpak woningisolatie.

Overboeking Investeringspost GDI

Voor innovatie en doorontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) wordt inclusief LPO 62 miljoen euro overgeheveld van de Aanvullende Post naar de BZK-begroting.

Kwijtschelden publieke schulden ex-partners

Er komt een schuldenregeling voor ex-partners van gedupeerden van de toeslagenaffaire en deze zal per 1 juli 2023 in werking treden. Openstaande schulden van de ex-partners zullen worden kwijtgescholden. De ontvangstenraming van de huurtoeslag wordt hiervoor naar beneden bijgesteld. Daarnaast hebben de medeoverheden naar schatting in totaal 45,8 miljoen euro nodig voor de schuldenregeling.

Huisvestingspakket statushouders

Om de asiel huisvestingsproblematiek op te lossen wordt in samenwerking met gemeenten voldoende fysieke locaties ingericht inclusief het tijdelijk plaatsen en mogelijk exploiteren van flexwoningen. Deze locaties kunnen worden benut wanneer er nog geen zekerheid bestaat over de (her)plaatsing van woningen elders, bijvoorbeeld omdat een vergunningtraject nog niet is afgerond. Verder wordt er aan het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht gegeven om flexwoningen te kopen. Deze woningen worden vervolgens verkocht aan corporaties, gemeenten en andere potentiële afnemers. Tot slot zal het Rijksvastgoedbedrijf enkele bestaande en te verwerven panden laten transformeren. Hierdoor kunnen deze panden als tussenvoorziening worden ingezet voor de huisvesting van statushouders. Binnen deze reeks worden onder andere de apparaats- en coördinatiekosten van het Rijksvastgoedbedrijf gedekt.

Het Rijk zal daarnaast samen met gemeenten en woningcorporaties een garantieregeling verkennen. Hiermee wordt aan partijen meer zekerheid geboden over de herplaatsing en exploitatie van de woningen, waardoor sneller investeringsbeslissingen kunnen worden genomen. Als uitgangspunt geldt daarbij dat eventuele restrisico’s bij uitputting van het budget evenredig worden gedragen door gemeenten, corporaties en het Rijk. Komende tijd zal de regeling conform het beleidskader voor risicoregelingen worden uitgewerkt. De middelen worden geplaatst op de aanvullende post van het ministerie van Financiën.

Verhoging huurtoeslag

De huurtoeslag wordt structureel verhoogd. Hiermee wordt er o.a. ook gezorgd dat de opbrengst van de inkomensafhankelijke huurverlaging ook terugvloeit naar huurtoeslagontvangers. Het interactie-effect met de hervorming van de huurtoeslag wordt geboekt op de aanvullende post van Financiën.

Verhoging huurtoeslag als gevolg van WML verhoging

De WML-verhoging zorgt ervoor dat de huurtoeslaguitgaven stijgen, omdat de huurtoeslag ook later wordt afgebouwd.

Vervroegen inkomensafhankelijke huurverlaging

Het eerder invoeren van de huurverlaging voor sociale minima zorgt voor lagere huurtoeslaguitgaven, omdat de huren ook dalen.

Intensivering Nationaal Isolatieprogramma

Om (kwetsbare) huishoudens financieel te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen stelt het kabinet in 2023 en 2024 extra middelen beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma.

Technische Mutaties Miljoenennota

Overboekingen

Dit betreffen diverse overboekingen van en naar andere begrotingen. Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn er CA-middelen overgeheveld voor Cybersecurity. Tegelijkertijd hebben er diverse overhevelingen naar andere begrotingshoofdstukken plaatsgevonden, zoals middelen voor de additionele budgetten voor informatiehuishouding. Ook zijn er middelen overgeheveld naar het gemeentefonds voor wetvoorstel Goed Verhuurderschap, invoeringskosten van de omgevingswet en uitvoering WKB.

Overboekingen centrale financiering GDI

De financiering van de generieke digitale infrastructuur (GDI) wordt vanaf het begrotingsjaar 2023 centraal onder gebracht bij het ministere van BZK. Een centrale financiering draagt bij aan de gewenste bredere deelname en een hoger gebruik van de GDI. Met deze overboekingen van 206 miljoen euro in 2023 en 199 miljoen euro in verder jaren van departementen en met een bijdrage uit de Werk Aan Uitvoering enveloppe wordt de centrale financiering gerealiseerd.

Desalderingen

Dit betreffen diverse desalderingen, waaronder de achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de ontvangsten van de bijdragen aan de centrale financiering GDI.

Herverkaveling Loon- en Prijsbijstelling Groningen

Bij het aantreden van het kabinet is besloten om de uitgaven en ontvangsten voor de schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen onder te brengen op één begroting. De LPO die voor de versterkingsoperatie op de BZK-begroting wordt uitgekeerd is overgeheveld naar de begroting van EZK.

Niet-plafondrelevant

Huisvesting doelgroepen

Voor de doorstroming van Oekraïense ontheemden van noodopvang naar reguliere huisvesting en voor andere doelgroepen, zijn op korte termijn extra woningen nodig. In lijn met het programma ‘Een thuis voor iedereen’ en het Woningbouwprogramma wordt vanuit de middelen voor de Woningbouwimpuls (100 miljoen euro) versneld ingezet op de transformatie van bestaande gebouwen en de bouw van nieuwe flexwoningen, ook bedoeld voor vergunninghouders. Daarnaast is 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een taskforce versnelling tijdelijke huisvesting.

Ondersteuning RvIG

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens ontvangt een half miljoen voor de werkzaamheden in verband met het registreren van ontheemden uit Oekraïne in de Basisregistratie Personen (BRP).

Niet-belastingontvangsten

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Dit betreft o.a. het surplus van agentschappen en ontvangsten bij het RVB die bij voorjaarsnota zijn verwerkt. Daarnaast betreft het de herverkaveling van de versterkingsoperatie in Groningen (560 miljoen euro in 2022 en 750 miljoen euro vanaf 2023 en verder) naar de begroting van EZK.

Mutaties Besluitvorming Miljoenennota

Huisvestingspakket statushouders

Om de asiel huisvestingsproblematiek op te lossen wordt in samenwerking met gemeenten voldoende fysieke locaties ingericht voor het tijdelijk plaatsen en mogelijk exploiteren van flexwoningen. Deze locaties kunnen worden benut wanneer er nog geen zekerheid bestaat over de (her)plaatsing van woningen elders, bijvoorbeeld omdat een vergunningtraject nog niet is afgerond.

Technische Mutaties Miljoenennota

Desalderingen

Dit betreffen diverse desalderingen, waaronder de achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de ontvangsten van de bijdragen aan de centrale financiering GDI.

Niet-plafondrelevant

Bodemmaterialen

Het budget van de generale ontvangsten wordt gecorrigeerd met het positieve saldo van 2021 naar aanleiding van de de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.

Licence