Base description which applies to whole site
+

Justitie en Veiligheid

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

14.931,2

14.520,7

14.423,2

14.316,6

14.373,4

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

1.803,6

2.526,4

1.472,5

1.493,6

1.493,4

15.961,9

Stand Voorjaarsnota 2022 (incl. extrapolatie)

16.734,8

17.047,1

15.895,7

15.810,2

15.866,8

15.961,9

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

0,0

116,0

127,0

158,0

168,0

168,0

Middelen doorstroom migratie: Brede doeluitkering veiligheidsregio's

0,0

31,0

42,0

73,0

83,0

83,0

Middelen doorstroom migratie: Aanpak overlast

0,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Middelen doorstroom migratie: Opvang AMV 18+

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Aanpak overlast: procesbeschikbaarheidslocaties

0,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Aanpak overlast: intensiveren versneld uitzetten

0,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

142,0

723,6

901,8

1.084,2

928,0

910,6

Overhevelingen Coalitieakkoordmiddelen

178,0

541,1

809,4

1.010,4

861,0

874,8

Overhevelingen middelen Werk aan Uitvoering

42,0

125,7

125,5

125,5

125,5

125,5

Overhevelingen met andere departementen

‒ 8,7

‒ 56,6

‒ 117,0

‒ 113,0

‒ 117,6

‒ 141,4

Desalderingen

14,2

48,7

51,7

51,7

51,7

51,7

Kasschuiven

‒ 85,0

60,1

24,4

0,5

0,0

0,0

Diversen

1,4

4,6

7,8

9,1

7,5

0,0

       

Niet-plafondrelevant

7,6

1.094,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Overhevelingen inzake opvang ontheemden OEK

0,0

995,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Subsidies NGOs t.b.v. Inzet Oekraine

25,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Gemeentelijke en particuliere opvang (Correctie ODA)

‒ 119,5

‒ 30,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

101,2

129,6

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Stand Miljoenennota 2023

16.884,4

18.980,8

16.924,5

17.052,4

16.962,8

17.040,5

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: NIET-BELASTINGENONTVANGSTEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

1.570,5

1.592,1

1.603,8

1.597,6

1.624,5

 

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

96,2

‒ 35,8

‒ 72,3

‒ 57,5

‒ 57,9

1.581,6

Stand Voorjaarsnota 2022 (Incl. extrapolatie)

1.666,7

1.556,4

1.531,5

1.540,1

1.566,6

1.581,6

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

14,2

48,7

51,7

51,7

51,7

51,7

Desalderingen

14,2

48,7

51,7

51,7

51,7

51,7

       

Stand Miljoenennota 2023

1.680,9

1.605,0

1.583,2

1.591,8

1.618,2

1.633,3

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

De mutaties tot en met de Voorjaarsnota 2022 betreffen onder andere het vrijmaken van aanvullende middelen voor Bewaken en Beveiligen, het overhevelen van Coalitieakkoordmiddelen voor de Inlichtingdiensten vanaf de Aanvullende Post, het verwerken van uitvoeringsinformatie voor de Meerjarige Productie Prognose (MPP), Waterschade Limburg, het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ook betreft het middelen in 2022 en 2023 voor het organiseren van gemeentelijke en particuliere opvang van Oekraïnische ontheemden.

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

Middelen doorstroom migratie: Brede doeluitkering veiligheidsregio's

Ter versterking van de veiligheidsregio’s wordt het budget van de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) opgehoogd met een reeks oplopend naar structureel 83 miljoen euro.

Middelen doorstroom migratie: Aanpak overlast

Voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers wordt er structureel 15 miljoen euro vrijgemaakt. Hiermee wordt onder andere ingezet op de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van overlastgevers in opvanglocaties, openbare ruimte en openbaar vervoer.

Middelen doorstroom migratie: Opvang AMV 18+

Voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) van 18 tot 21 jaar wordt er 40 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld.

Aanpak overlast: procesbeschikbaarheidslocaties

Deze mutatie ziet toe op het vrijmaken van middelen voor verhogen van het aantal procesbeschikbaarheidslocaties (PBL). Deze locaties worden ingezet voor de versnelde behandeling van asielzoekers met een kansarme asielaanvraag, zoals asielzoekers uit veilige landen van herkomst.

Aanpak overlast: intensiveren versneld uitzetten

Deze middelen worden vrijgemaakt voor het versneld uitzetten van overlastgevende asielzoekers door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Technische mutaties

Overhevelingen Coalitieakkoordmiddelen

Deze post betreft de overhevelingen van Coalitieakkoordmiddelen die nog niet bij Voorjaarsnota van de Aanvullende Post naar de departementale begroting zijn overgeheveld. Het gaat onder andere om middelen voor de modernisering Wetboek van Strafvordering, Inlichtingendiensten, sociale advocatuur, versterken justitiële keten, versterken preventieaanpak, versterken politieorganisatie, tegengaan ondermijning en de algoritme waakhond bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overhevelingen middelen Werk aan Uitvoering

Dit betreft de overheveling van middelen die bij het Coalitieakkoord zijn vrijgemaakt voor het verder versterken van uitvoeringsorganisaties. De middelen worden ingezet bij diverse uitvoeringsorganisaties van het ministerie van JenV.

Overhevelingen inzake opvang ontheemden OEK

Met deze overheveling is het ministerie van JenV voorzien van de benodigde middelen om tot 1 januari 2023 de gemeentelijke en particuliere opvang van Oekraïense ontheemden te financieren. Voor de gemeentelijke opvang wordt uitgegaan van een totaal van 75.000 te realiseren opvangplekken, verdeeld over de 25 veiligheidsregio’s. De uiteindelijke financiële afrekening met gemeentes vindt plaats op basis van daadwerkelijk gerealiseerde kosten.

Overhevelingen met andere departementen

Deze post betreft een groot aantal overhevelingen met andere departementen. De belangrijkste onderdelen hiervan hangen samen met de nieuwe financieringssystematiek van Justis, waarbij inkomsten voor de producten die Justis levert voortaan binnenkomen op de JenV-begroting. Vanuit deze ontvangsten worden vervolgens uitgavenbudgetten gecreëerd voor de opdrachtgevers van Justis binnen JenV.

Desalderingen

Deze post betreft een aantal desalderingen die op de begroting van JenV plaatsvinden.

Diversen

Deze post bevat een aantal kleinere mutaties. Dit betreft de overheveling van loon- en prijsbijstellingsmiddelen over Coalitieakkoordmiddelen die na de Voorjaarsnota zijn overgeheveld naar het departement.

Niet-plafondrelevant

Subsidies NGOs t.b.v. Inzet Oekraïne

Met deze mutatie worden middelen beschikbaar gesteld aan verschillende NGO’s voor ondersteuning bij het opvangen van Oekraïense ontheemden.

Gemeentelijke en particuliere opvang (Correctie ODA)

Dit betreft een technische correctieboeking voor het inzetten van ODA-budget ter bekostiging van de gemeentelijke en particuliere opvang van Oekraïense ontheemden. Omdat de opvang van eerstejaars asielzoekers toegerekend mag worden aan het internationale ontwikkelingssamenwerkingsbudget (ODA) wordt een gedeelte van deze kosten uit dit budget bekostigd. De correctieboeking is noodzakelijk om deze stand van zaken in de Rijksboekhouding te verwerken.

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

Deze post omvat een aantal mutaties voor het Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen. Met deze middelen worden de apparaatskosten voor het programma-DG Oekraïne en de Nationale Opvangorganisatie (NOO) bekostigd. Ook voorzien deze middelen in het doortrekken van bekostiging van de Regeling Medische zorg voor Ontheemden uit Oekraïne (RMO) en de verstrekking van subsidies aan NGO’s tot medio 2023.

Niet-belastingontvangsten

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

De reeks mutaties tot en met Voorjaarsnota 2022 bevat voor de ontvangsten onder andere een aanpassing van de raming voor het Boete en Transactie-dossier, een aanpassing aan de raming voor de PMJ waardoor de ontvangsten van griffierechten en de administratiekosten van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) lager uitvallen. Ook vindt er in 2022 een terugbetaling van DJI over het jaar 2021 aan het moederdepartement plaats op basis van de outputfinancieringsystematiek.

Desalderingen

Zie hiervoor de gelijknamige post bij uitgaven.

Licence