Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Provinciefonds

C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

2.540,7

2.531,5

2.522,0

2.511,0

2.511,7

 
       

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

256,3

230,3

240,2

126,2

51,0

2.531,7

       

Stand Voorjaarsnota 2022

2.797,0

2.761,8

2.762,2

2.637,2

2.562,8

2.531,7

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

Eenmalige Rijksbijdrage

    

100,0

 
       

Technische mutaties Miljoenennota

49,6

234,6

220,6

220,6

93,2

108,6

Overboekingen naar andere begrotingen

23,2

13,3

‒ 0,7

‒ 0,7

‒ 20,7

‒ 0,7

Bijstelling accrestranche 2022

‒ 35,2

‒ 35,2

‒ 35,2

‒ 35,2

  

Accrestranche 2023

 

256,6

256,6

256,6

113,9

109,3

Ruimte onder plafond BCF 2022

61,6

     
       

Stand Miljoenennota 2023

2.846,6

2.996,4

2.982,8

2.857,8

2.755,9

2.640,3

Uitgaven

Toelichting mutaties t/m de Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals de toevoeging van Coalitieakkoordmiddelen voor de compensatie van gederfde opcenten van 124 miljoen euro per jaar voor 2022 tot en met 2024 en een bijstelling van de accrestranche 2022 van 86 miljoen euro.

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

Eenmalige Rijksbijdrage

Het Rijk werkt met gemeenten en provincies door aan een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026. In aanloop daarnaartoe stelt het kabinet voor provincies eenmalig 100 miljoen euro extra in 2026 beschikbaar. Daarvan wordt een bedrag van 20 miljoen euro aan het Btw-compensatiefonds toegevoegd.

Overboekingen naar andere begrotingen

Dit betreft het totaal van diverse overboekingen vanuit andere begrotingshoofdstukken naar de begroting van het provinciefonds, waaronder een overboeking van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit van 18,2 miljoen euro in 2022 en 14 miljoen euro in 2023 voor de taken van provincies op het gebied van natuur.

Bijstelling accres 2022

Op basis van de geactualiseerde begroting van het Rijk voor 2023 wordt de accrestranche 2022 bijgesteld. Voor de provincies betreft dit een bijstelling van zowel de volumecomponent, als de loon- en prijsontwik­ keling. Het Interprovinciaal Overleg heeft niet ingestemd met het voorstel van het Kabinet om het volumedeel van het accres voor het Provinciefonds tebevriezen, hierdoor blijft het volume-deel van het accres voor de periode 2022 t/m 2025 meebewegen met de Rijksuitgaven. Naar aanleiding van de wens uit het coalitieakkoord om de financiering van medeoverheden stabieler te maken is voor 2026 en 2027 de volume-component bevroren, en betreft het accres alleen de loon- en prijsontwikkeling. Zie de bijlage Accres Gemeentefonds en Provinciefonds voor meer toelichting op het accres.

Accrestranche 2023

 Op basis van de geactualiseerde begroting van het Rijk voor 2023 wordt de accrestranche 2023 overgeheveld naar het Provinciefonds. 

Ruimte onder plafond BCF 2022

Dit betreft de voorlopige afrekening van de ruimteonder het plafondvan het BTW-compensatiefonds (BCF) over 2022. Door de verschillende wijze van indexering van het gemeente- en provinciefonds zal de indexering van het gemeentefonds -deel van het BCF-plafond verschillen van de indexering van het provinciefonds deel van het BCF-plafond. Daarom wordt de ruimte onder het BCF-plafond nu vastgezet op deze stand Miljoenennota en wordt de afrekening van de ruimte onder het BCF-plafond voortaan apart verrekend met respectievelijk het gemeente- en provinciefonds. Zie de bijlage Accres Gemeentefonds en Provinciefonds voor meer toelichting op het accres op het BCF.

Licence