Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Accres Provinciefonds

ACCRES PROVINCIEFONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

42,4

112,7

185,2

287,7

392,0

0,0

       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

14,2

162,6

320,4

434,8

240,1

738,7

Stand Voorjaarsnota 2022

56,6

275,4

505,5

722,5

632,1

738,7

       

Mutaties besluitvorming

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

‒ 56,6

‒ 179,8

‒ 161,4

‒ 147,8

‒ 61,6

‒ 71,2

Accres tranche 2022

‒ 35,2

‒ 35,2

‒ 35,2

‒ 35,2

0,0

0,0

Accres tranche 2023

0,0

69,1

69,1

69,1

0,0

0,0

Accres tranche 2024

0,0

0,0

18,3

18,3

0,0

0,0

Accres tranche 2025

0,0

0,0

0,0

11,7

0,0

0,0

Bijstelling tranche 2022 (overboeking)

35,2

35,2

35,2

35,2

0,0

0,0

Tranche 2023 (overboeking)

0,0

‒ 256,6

‒ 256,6

‒ 256,6

‒ 113,9

‒ 109,3

Bijstelling gereserveerd LPO-accres

0,0

0,0

0,0

0,0

39,2

27,3

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

       

BCF

      

Bijstelling BCF

10,7

8,3

5,4

5,4

5,1

5,1

Afrekening BCF

‒ 61,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstelling plafond BCF

‒ 5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Opboeking BCF PF

0,0

‒ 0,6

2,4

4,3

7,9

5,0

       

Stand Miljoenennota 2023

0,0

95,6

344,1

574,7

570,5

667,5

Uitgaven

Tranches 2022-2025

Het accres kent jaarlijks twee bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en Miljoenennota, en één vaststellingsmoment, bij het Financieel Jaarverslag Rijk. In de Startnota heeft het kabinet aangegeven om nader te bezien of het wenselijk is om het accres stabieler te maken. Het IPO heeft laten weten niet met dit voorstel in te stemmen. Voor provincies beweegt het accres mee met de Rijksuitgaven, hierdoor zijn de tranches 2022-2025 gewijzigd. In de jaren 2025 en 2026 vindt, conform de nieuwe financieringssystematiek, alleen verwerking van het lpo-deel van het accres plaats. Verder worden de tranche van 2023 overgeboekt en de bijstelling op de tranche van 2022 overgeboekt naar het Provinciefonds. Zie voor een verdere toelichting de bijlage accres Gemeente- en Provinciefonds.

Btw compensatiefonds (BCF)

Het plafond van het BCF is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Door de verschillende wijze van indexering van het gemeente- en provinciefonds zal de indexering van het gemeentefonds-deel van het BCF-plafond verschillen van de indexering van het provinciefonds-deel van het BCF-plafond. Daarom wordt de onderverdeling van de ruimte onder het BCF-plafond nu vastgezet op deze stand Miljoenennota en wordt de afrekening van de ruimte onder het BCF-plafond voortaan apart verrekend met respectievelijk het gemeente- en provinciefonds. Daartoe zullen de taakmutaties vanuit het Rijk naar het gemeente- en provinciefonds apart worden bijgehouden. Als het de onttrekkingen uit het BCF door provincies hoger zijn dan het provincie-deel van het plafond, komt het verschil ten laste van het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond, komt het verschil ten gunste van het provinciefonds.

Licence