Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN

In miljoenen euro (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

5.329,6

3.758,7

2.462,8

1.561,4

1.502,2

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

‒ 4.287,7

6.088,5

13.946,3

18.850,3

21.551,9

23.001,6

       

Stand Voorjaarsnota 2022

1.041,9

9.847,1

16.409,1

20.411,7

23.054,1

23.001,6

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

‒ 2.625,2

‒ 6.620,2

‒ 5.131,5

‒ 7.598,3

‒ 6.893,8

‒ 6.561,2

Overheveling Coalitieakkoordmiddelen

‒ 525,2

‒ 4.586,5

‒ 4.678,2

‒ 7.640,2

‒ 6.935,7

‒ 6.603,1

Reservering Zekerheidsfonds (asiel)

0,0

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

Doorwerking WML op huurtoeslag

0,0

2,0

26,0

26,0

26,0

26,0

Reservering koopkracht Caribisch Nederland

0,0

0,0

6,4

1,6

1,6

1,6

Reservering fonds betalingsachterstanden

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Taakstellende onderuitputting

‒ 2.100,0

‒ 2.100,0

‒ 500,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

‒ 692,8

‒ 1.070,5

‒ 1.544,8

‒ 1.980,4

‒ 2.041,2

‒ 2.055,4

Kasschuiven

‒ 516,6

‒ 165,4

284,9

239,3

130,3

27,5

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

0,0

‒ 62,2

‒ 62,2

‒ 62,2

‒ 62,2

‒ 62,2

Intensivering Defensie

0,0

‒ 400,0

‒ 1.700,0

‒ 2.000,0

‒ 2.000,0

‒ 2.000,0

Rechtsherstel Box 3

‒ 22,1

‒ 25,6

‒ 13,0

0,0

0,0

0,0

Toeslagen

0,0

‒ 190,1

‒ 41,0

‒ 40,5

‒ 4,3

0,0

Legalisatieopgave PAS-melders

‒ 30,0

‒ 207,0

0,0

‒ 13,0

0,0

0,0

Traditioneel Eigen Middelen (TEM)

‒ 96,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Uitvoeringsinformatie Kinderopvangtoeslag

0,0

0,0

‒ 9,0

‒ 104,0

‒ 105,0

‒ 107,0

Diversen

‒ 27,2

‒ 20,2

‒ 4,6

0,0

0,0

86,3

       

Niet-plafondrelevant

0,0

‒ 548,6

1.041,6

0,0

0,0

0,0

Opvang ontheemden

0,0

‒ 548,6

1.041,6

0,0

0,0

0,0

       

Stand Miljoenennota 2023

‒ 2.276,1

1.607,9

10.774,3

10.833,0

14.119,2

14.385,0

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota

Dit zijn alle mutaties tot en met Voorjaarsnota 2022. Bijvoorbeeld de overboeking van in het coalitieakkkoord gereserveerde middelen (8,9 miljard euro in 2023), de inzet de loon- en bijstelling op coalitieakkoordmiddelen voor koopkracht, de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en Defensie (451 miljoen euro in 2023) en de reservering voor Defensie van structureel 2 miljard euro per jaar. De toelichtingen hiervan zijn te vinden in de Verticale Toelichting van de Voorjaarsnota.

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

Overheveling Coalitieakkoordmiddelen

Na goedkeuring van bestedingsvoorstellen is een gedeelte van de in het coalitieakkkoord gereserveerde middelen overgeheveld naar de begro tingshoofdstukken. In bijlage 13 staat een overzicht van de overhevelingen per maatregel en begrotingshoofdstuk.

Reservering Zekerheidsfonds (asiel)

Het Rijk zal samen met gemeenten en woningcorporaties een garantieregeling verkennen en uitwerken. Hiermee wordt aan partijen meer zekerheid geboden over de herplaatsing en exploitatie van de woningen, waardoor sneller investeringsbeslissingen kunnen worden genomen. Als uitgangspunt geldt daarbij dat eventuele restrisico’s bij uitputting van het budget evenredig (in principe voor drie maal een derde) worden gedragen door gemeenten, corporaties en het Rijk. Komende tijd zal dit en de verdeling van de risico’s verder worden uitgewerkt. In afwachting van de nadere uitwerking van deze regeling en de beoordeling volgens het beleidskader voor risicoregelingen, worden de middelen geplaatst op de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën.

Doorwerking WML op huurtoeslag

Bij augustusbesluitvorming 2022 is besloten de WML te verhogen met 10%. Deze stijging werkt door op de huurtoeslag. De doorwerking hiervan op de beoogde vereenvoudiging van de huurtoeslag die in CA is opgenomen wordt toegevoegd aan de reservering op de Aanvullende Post.

Reservering koopkracht Caribisch Nederland

Maatregelen uit het koopkrachtpakket voor Europees Nederland worden doorvertaald naar Caribisch Nederland. Sommige van de maatregelen zijn niet direct door te vertalen, zo kent Caribisch Nederland geen WKB. Voor het nemen van vergelijkbare maatregelen in Caribisch Nederland stelt het kabinet 16 miljoen incidenteel en 2,4 miljoen euro structureel beschikbaar. Hiervan wordt 6,4 miljoen euro in 2024 en 1,6 miljoen euro vanaf 2025 gereserveerd op de Aanvullende Post in afwachting van nadere uitwerking.

Reservering fonds betalingsachterstanden

Tijdens de augustusbesluitvorming is besloten dat de verlaging van de energiebelasting uit 2022 wordt doorgezet en geïntensiveerd. Als onderdeel hiervan wordt 50 miljoen euro gereserveerd voor een fonds dat is gericht op het voorkomen en verhelpen van betalingsachterstanden. De middelen hiervoor worden in afwachting van nadere uitwerking gereserveerd op de AP.

Taakstellende onderuitputting

Om extra middelen voor de augustusbesluitvorming mogelijk te maken is een extra taakstellende onderuitputting geboekt. Deze taakstellende onderuitputting werkt hetzelfde als de in=uittaakstelling op de Aanvullende Post. De in=uittaakstelling wordt vanaf Najaarsnota voor het lopende jaar t gevuld vanuit de onderuitputting op de departementale begrotingen. Mocht er onvoldoende onderuitputting optreden, dan wordt het uitgavenkader overschreden en verslechtert het EMU-saldo. Gezien de krappe arbeidsmarkt is de verwachte onderuitputting waarschijnlijk hoger de komende jaren. Ook het CPB voorziet in zijn ramingen dat er middelen overblijven.

Technische mutaties

Kasschuiven

Voor diverse reserveringen vraagt de nadere uitwerking van de bestedingsvoorstellen meer tijd dan eerder gedacht. Daarom worden de middelen doorgeschoven naar latere jaren. Het gaat bijvoorbeeld om de reservering voor Toeslagen (318 miljoen euro van 2022 naar 2023 en verder), de reservering «Juiste zorg op de juiste plek» (110 miljoen van 2023 naar 2024 en verder) en de reservering voor het Integraal Zorgakkoord (176 miljoen van 2023 naar 2024 en verder).

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Voor innovatie en doorontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) wordt 62,2 miljoen euro van de Aanvullende Post naar de BZK-begroting. Hiermee is de volledige reservering, inclusief loon- en prijsbijstelling overgeheveld.

Intensivering Defensie

In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet op de aanvullende post structureel 2 miljard euro voor Defensie gereserveerd waarmee in 2024 en 2025 2% van het bbp wordt behaald. Deze middelen zijn na nadere uitwerking overgeheveld naar de begroting van defensie. De CA-middelen voor vastgoed staan gereserveerd op de aanvullende post in afwachting van nadere uitwerking van de plannen. De middelen staan in het kasritme zoals bij Startnota vastgesteld. Dit ritme sluit mogelijk niet aan bij een realistisch uitgavenpatroon. In het voorjaar 2023 wordt het kasritme hier zo nodig op aangepast.

Rechtsherstel Box 3

Voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het rechtsherstel box 3 worden uitgaven voorzien in de periode 2022–2024. Met de vierde incidentele begroting zijn voor 2022 en de eerste maanden van 2023 middelen van de Aanvullende Post hiervoor beschikbaar gesteld (18 miljoen euro voor 2022 en 10 miljoen euro voor 2023). Om in 2023 en 2024 het rechtsherstel te kunnen uitvoeren wordt in de ontwerpbegroting 2023 nog eens 11,4 miljoen euro in 2023 en 8,9 miljoen euro in 2024 van de Aanvullende Post overgeheveld naar de begroting van Financiën.

Toeslagen

Voor de uitvoering van de Regeling kwijtschelding private schulden ex-partners zijn middelen overgeheveld naar diverse departementen. Het gaat in totaal om 245,9 miljoen euro tot en met 2026, waarvan 160,1 miljoen euro in 2023. De ontvangende departementen zijn Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (89,1 miljoen euro), Financiën (69,8 miloen euro), Binnenlandse Zaken (56 miljoen euro), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (22,4 miljoen euro), Justitie en Veiligheid (7,6 miljoen euro) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1 miljoen euro).

Legalisatieopgave PAS-melders

Voor de legalisatieopgave van PAS-melders wordt in 2023 207 miljoen euro overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting. In totaal wordt 250 miljoen euro beschikbaar gesteld van de middelen die beschikbaar zijn voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties.

Traditioneel Eigen Middelen (TEM)

Er is een tweede Traditionele Eigen Middelen (TEM)-nabetaling van 122 miljoen euro in 2022 gedaan naar aanleiding van de inspectie over de TEM boekhouding. Deze middelen zijn na aftrek van perceptiekostenvergoeding overgeheveld vanaf de reservering op de Aanvullende Post naar de begroting van Buitenlandse Zaken.

Uitvoeringsinformatie Kinderopvangtoeslag

De reservering die bij Voorjaarsnota is getroffen naar aanleiding van de uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst wordt gelijk met de reeks voor het verhogen van het vergoedingspercentage kinderopvangtoeslag overgeheveld naar de SZW-begroting.

Diversen

Hieronder vallen diverse kleine posten, zoals de overheveling van klimaatmiddelen voor de glastuinbouw (20,2 miljoen euro in 2023) en een correctie op de extrapolatie (86,3 miljoen euro in 2027).

Niet-plafondrelevant

Gemeentelijke en particuliere opvang

Gemeenten worden gecompenseert voor de realisatie van noodopvangplekken en verstrekkingen aan ontheemden. De eerder gereserveerde 1 miljard euro voor het derde en vierde kwartaal van 2022 is overgeheveld naar de begroting van Justitie en Veiligheid. Een reservering van in totaal 1,5 miljard euro is toegevoegd aan de Aanvulende Post voor de kosten in het eerste en tweede kwartaal van 2023. Gezien de onzekerheid over de ontwikkelingen voor opvang en omdat gemeenten de kosten die in 2023 worden gemaakt grotendeels pas in 2024 declareren, is 450 miljoen euro in 2023 en 1,05 miljard euro in 2024 gereserveerd op de Aanvullende Post.

Licence