Base description which applies to whole site
+

21.2 Bijlage Groningen Schade en Versterken

In de Voorjaarsnota 2021 is de raming voor de uitgaven aan schade en versterken in Groningen voor het eerst toegelicht. In de daarop volgende Miljoenennota, Miljoenennota 2022, is deze raming tot en met 2027 bijgesteld tot een totaal van 8,4 miljard euro. Tabel 21.2 geeft de stand van Miljoenennota 2022 weer.

Tabel 21.2 Raming schade en versterken stand Miljoenennota 2022 (bedragen in miljoenen. euro, - = saldo verbeterend)

#

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Cumulatief

1

Totale raming schade

1.199

929

388

248

71

70

69

2.973

2

Waarvan excl. btw

1171

907

377

244

69

68

67

2902

3

Waarvan btw

28

22

11

4

2

2

2

71

          

4

Totale raming versterking

400

831

831

831

831

831

831

5386

5

Waarvan excl. btw

344

726

726

726

726

726

726

4700

6

Waarvan btw

56

105

105

105

105

105

105

686

          

7

Totale raming (1+4)

1599

1760

1219

1079

902

901

900

8.359

8

Totale raming excl. btw (2+5)

1515

1633

1103

970

795

794

793

7.602

9

Totale btw (3+6)

84

127

116

109

107

107

107

757

Op basis van de huidige verwachtingen over de schadeafhandeling en de uitvoering van de versterkingsoperatie (conform het Meerjarenversterkingsplan) is de raming bij de Voorjaarsnota van 2022 opnieuw herijkt en is uitvoeringsjaar 2028 toegevoegd. Gezien er geen verdere herijkingen hebben plaatsgevonden is dit tevens de stand van Miljoenennota 2023. De schadeafhandeling zal naar verwachting ook na 2028 doorlopen. Bij de volgende herijking zal daarom uitvoeringsjaar 2029 worden toegevoegd.

Ten opzichte van de Miljoenennota 2022 stijgen de geraamde uitgaven met circa 1,3 miljard euro. Dat betekent dat, inclusief uitvoeringsjaar 2021, er in totaal circa 9,6 miljard euro aan de wettelijke taken voor de schadeafhandeling en versterkingsoperatie wordt uitgegeven. De meerkosten ten opzichte van de eerdere raming worden in onderstaande tabel toegelicht. De stijging wordt geheel verklaard door de toenemende schadekosten (tabel 21.3, regel 1). De stijging wordt o.a. veroorzaakt door aangepaste inschattingen over het aantal schademeldingen en het toevoegen van uitvoeringsjaar 2028. De raming voor de kosten van de versterkingsoperatie blijft nagenoeg gelijk over de periode t/m 2028 (tabel 21.3, regel 4) op basis van de laatste inzichten omtrent herbeoordelingen, toepasbaarheid van typologie bij versterking en aantal te versterken huizen in de totale scope van circa 27.000 huizen.

Tabel 21.3 Actualisatie raming schade en versterken (bedragen in miljoenen. euro, - = saldo verbeterend)

#

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Cumulatief

1

Actualisatie raming schade

‒ 42

228

344

420

273

28

63

1.314

2

Waarvan excl. btw

‒ 42

220

330

407

267

25

62

1.268

3

Waarvan btw

0

8

14

13

6

3

1

46

          

4

Actualisatie raming versterking

‒ 275

‒ 11

‒ 9

‒ 151

‒ 151

‒ 151

680

‒ 66

5

Waarvan excl. btw

‒ 228

6

7

‒ 134

‒ 134

‒ 135

591

‒ 26

6

Waarvan btw

‒ 48

‒ 17

‒ 16

‒ 16

‒ 16

‒ 16

89

‒ 40

          

7

Juridische bijstand novelle

0

5

5

5

5

5

5

30

8

Waarvan excl. btw

0

4

4

4

4

4

4

24

9

Waarvan btw

0

1

1

1

1

1

1

5

          

10

Totale actualisatie (1+4+7)

‒ 318

222

340

274

128

‒ 118

748

1.277

11

Totale actualisatie excl. btw (2+5+8)

‒ 270

231

342

277

137

‒ 106

657

1.267

12

Totale btw (3+6+9)

‒ 48

‒ 8

‒ 1

‒ 2

‒ 9

‒ 12

91

10

Tabel 21.4 toont de financiering van de ramingsbijstelling. De kosten voor schade en versterken worden (exclusief btw) doorbelast aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die namens de Maatschap (NAM en EBN, een 100% beleidsdeelneming) verantwoordelijk is voor het betalen van de kosten voor schade en versterken. In lijn met de economische verhoudingen binnen de Maatschap komt 40% van de kosten vervolgens voor rekening van EBN. In de Voorjaarsnota 2021 is deze systematiek eerder toegelicht. De eerder geraamde kapitaalinjectie van circa 1,7 miljard euro voor EBN om de kosten van schade en versterken te kunnen dragen blijkt gezien de huidige marktomstandigheden en de bedrijfsresultaten van EBN slechts voor een klein gedeelte nodig, deze is daarom bijgesteld (tabel 21.4 regel 8).

Tabel 21.4 Actualisatie benodigde kapitaalinjectie en btw afdracht (bedragen in miljoenen. euro, - = saldo verbeterend)

#

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Cumulatief

1

Actualisatie raming (tabel 1, r.10)

‒ 318

222

340

274

128

‒ 118

748

1.277

2

Actualisatie doorbelasting (tabel 1, r.11)

‒ 270

231

342

277

137

‒ 106

657

1.267

3

Wv. te betalen door NAM (60% van 2)

‒ 162

138

205

166

82

‒ 63

394

760

4

Wv. te betalen door EBN (40% van 2)

‒ 108

92

137

111

55

‒ 42

263

507

          

5

Onttrekking uit resultaat EBN danwel voorziening EBN

‒ 108

92

137

111

55

‒ 42

154

398

6

Benodigde kapitaalinjectie EBN (4-5)

0

0

0

0

0

0

109

109

7

Niet benodigde eerder geraamde kapitaalinjectie 2023-2027

0

‒ 397

‒ 388

‒ 318

‒ 318

‒ 317

0

‒ 1.738

8

Saldo kapitaalinjectie (6+7)

0

‒ 397

‒ 388

‒ 318

‒ 318

‒ 317

109

‒ 1.629

9

Totale btw (tabel 1, r.12)

‒ 48

‒ 8

‒ 1

‒ 2

‒ 9

‒ 12

91

10

Tabel 21.5 toont het resultaat van de mutatie op de totale raming inclusief jaar 2021. Uitgestelde uitgaven vanuit 2021 zijn via de eindejaarsmarge aan de begroting van EZK toegevoegd.

Tabel 21.5 Totale raming schade en versterken (bedragen in miljoenen. euro, - = saldo verbeterend)

#

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Cumulatief

1

Totale raming schade

1.199

887

616

592

491

343

97

63

4.287

2

Waarvan excl. btw

1.171

865

597

574

476

335

92

62

4.170

3

Waarvan btw

28

22

19

18

15

8

5

1

117

           

4

Totale raming versterking

400

556

820

822

680

680

680

680

5.320

5

Waarvan excl. btw

344

498

732

733

592

592

591

591

4.674

6

Waarvan btw

56

57

88

89

89

89

89

89

646

           

7

Juridische bijstand novelle

0

0

5

5

5

5

5

5

30

8

Waarvan excl. btw

0

0

4

4

4

4

4

4

24

9

Waarvan btw

0

0

1

1

1

1

1

1

5

           

10

Totale raming (1+4+7)

1599

1442

1441

1419

1176

1029

782

748

9.636

11

Totale raming excl. btw (2+5+8)

1515

1363

1334

1312

1072

931

687

657

8.869

12

Totale btw (3+6+9)

84

79

108

108

105

98

95

91

767

Bovenstaand totaal is exclusief de middelen die aan de regio ten goede komen vanuit de Bestuurlijke Afspraken uit 2020 (1,5 miljard euro) en de 1,15 miljard euro voor het Nationaal Programma Groningen. Deze zijn respectievelijk bij de Voorjaarsnota 2021 en 2018 toegevoegd. Daarnaast toont tabel 21.6 dat er bij Voorjaarsnota 2022 485 miljoen euro aan additionele middelen voor Groningen is toegevoegd. Deze dragen bij aan de afhandeling van schade en de uitvoering van versterken. Hierbinnen is er in afwachting van de vaststelling van de werkwijze van het Instituut Mijnbouwschade Groningen 350 miljoen euro gereserveerd voor toekomstige uitgaven in het kader van duurzaam herstel.

Tabel 21.6 Overige middelen Groningen (bedragen in miljoenen. euro, - = saldo verbeterend)

#

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Cumulatief

1

Totaal additionele middelen overige

136

213

154

119

22

26

11

681

2

Waarvan duurzaam herstel

10

125

125

90

0

0

0

350

3

Uitputting bestaande reserveringen

‒ 35

‒ 50

‒ 36

‒ 41

‒ 14

‒ 18

‒ 3

‒ 196

4

Totaal additionele middelen

101

163

119

79

8

8

8

485

Norg Akkoord

Het Norg Akkoord regelt dat in de gasopslag Norg niet langer Groningengas wordt opgeslagen, maar geconverteerd hoogcalorisch gas (pseudo-Groningengas). Hierdoor is het mogelijk de gaswinning in Groningen te verlagen met in totaal maximaal 11,9 miljard m³. Zoals vermeld in de Kamerbrief van 1 april jl. (Kamerstuk 33529 nr. 997) heeft een onafhankelijke arbiter op 22 maart jl. uitspraak gedaan over de berekeningswijze van een marktconforme vergoeding die de Staat zal betalen aan de eigenaar van Norg, de NAM. In deze uitspraak heeft de arbiter de berekeningswijze zoals opgesteld door GasTerra bevestigd.

De vergoeding bestaat uit vier elementen: de extra inkoopkosten van GasTerra voor het pseudo-Groningengas dat opgeslagen wordt in de gasopslag Norg, de extra transportkosten, de extra kosten door het wegvallen van flexibele inzet van Norg en gederfde inkomsten door het wegvallen van optimalisatiemogelijkheden bij de verkoop van gas door GasTerra. Het belangrijkste onderdeel van de vier elementen van de vergoeding bestaat uit de inkoop van in totaal 11,9 miljard Nm³ hoogcalorisch gas. Dit gas wordt geconverteerd naar pseudo-Groningengas als 1-op-1 vervanging (en dus besparing van de winning van) van Groningengas.

Aan de hand van de vastgestelde berekeningswijze wordt na afloop van elk betreffend gasjaar berekend wat de kosten van de gewijzigde inzet van de berging zijn voor dat jaar. Via de reguliere systematiek van het gasgebouw komt reeds 70% van de kosten voor de gewijzigde inzet voor rekening van de Staat en slaat 30% neer bij NAM. Conform afspraken in het Norg Akkoord wordt een vergoeding betaald om NAM’s nadeel te compenseren. Hierdoor zijn de volledige kosten van de gewijzigde inzet van de berging voor rekening van de Staat.

De vergoeding wordt door NAM en EBN verantwoord op hun resultatenrekeningen en komt hierdoor deels terug bij de overheid via niet-belastingontvangsten, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. De niet-belastingontvangsten gerelateerd aan het Norg Akkoord bestaan uit ontvangsten op grond van de Mijnbouwwet en ontvangsten uit dividenden van EBN. De vergoeding bedraagt daarom naar verwachting exclusief btw circa 10 miljard euro cumulatief, waarvan circa 7 miljard euro cumulatief terugvloeit naar de Staat. Aangezien de vergoeding, de niet-belastingontvangsten en belastinginkomsten allen afhankelijk zijn van de gasprijs van het betreffende gasjaar is de raming nog met veel onzekerheid omgeven. Ten opzichte van de raming bij de Voorjaarsnota 2022 is de marktconforme vergoeding geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de gasprijs. Daarnaast is het de verwachting dat de bijbehorende dividenden niet in het betreffende jaar maar in het jaar daarop worden uitgekeerd, de raming is hierop aangepast.

Tabel 21.7 Actualisatie budgettaire verwerking vergoeding Norg Akkoord (bedragen in miljoenen. euro, - = saldo verbeterend)

#

Omschrijving

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Cumulatief

1

Marktconforme vergoeding

 

7.050

2.160

780

0

0

0

9.990

2

Btw afdracht vergoeding

 

1.481

454

164

0

0

0

2.098

3

Ontvangsten dividenden

 

0

‒ 2.090

‒ 640

‒ 230

0

0

‒ 2.960

`4

Ontvangsten Mijnbouwwet

 

‒ 1.380

‒ 420

‒ 150

0

0

0

‒ 1.950

5

Belastinginkomsten btw

 

‒ 1.481

‒ 454

‒ 164

0

0

0

‒ 2.098

6

Belastinginkomsten vpb

 

‒ 160

‒ 1.298

‒ 448

‒ 162

0

0

‒ 2.068

7

Saldo vergoeding Norg Akkoord

 

5.510

‒ 1.648

‒ 458

‒ 392

0

0

3.012

Licence