Base description which applies to whole site

21.1 Bijlage Herstel Toeslagen

Het kabinet zet zich in voor mensen die gedupeerd zijn door de problemen met toeslagen en voor de mensen bij wie onterecht geen MSNP is aangeboden. Om gedupeerden recht te doen is ruimhartige compensatie en (emotioneel) herstel cruciaal. Doordat enkele herstelregelingen later van start gaan dan eerder werd voorzien wordt een deel van de beschikbare middelen doorgeschoven naar de jaren 2023 en 2024. Dit wordt toegelicht in de verticale toelichting bij de Financiënbegroting. Om een totaal overzicht te geven van alle kosten van het Toeslagenherstel laat het overzicht zowel de geraamde uitgaven als de geraamde gederfde inkomsten zien. Het totale bedrag dat beschikbaar is voor Toeslagenherstel is weinig veranderd ten opzichte van het overzicht in de Voorjaarsnota 2022. In de tabel zijn loon- en prijsontwikkelingen verwerkt (ca. 40 miljoen euro). Daarnaast is een derving op het inkomstenkader opgenomen vanwege de voorgenomen de kwijtschelding van publieke schulden van de ex-partners van gedupeerden (ca. 34 miljoen euro). Wel zijn van de Aanvullende Post (AP) middelen overgeboekt naar de begrotingen van verschillende departementen. Het gaat daarbij om 30 miljoen euro voor de brede hulp die gemeenten bieden aan gedupeerden, ca. 186 miljoen euro voor de kwijtschelding van publieke schulden van ex-partners en ca. 60 miljoen euro voor de kwijtschelding van de private schulden van ex-partners. De resterende AP-budgetten voor 2022 worden doorgeschoven naar 2023 en verder. In tabel 21.1 is een uitsplitsing opgenomen van de beschikbare middelen per regeling.

Tabel 21.1 Herstel Toeslagen

Stand toeslagenherstel ontwerpbegroting 2022

        

(bedragen in miljoenen euro's)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2.026

CUM

Totaal Toeslagenherstel

93

1.271

1.241

1.874

1.123

234

4

5.841

         

Verwerkt in departementale begrotingen

93

1.271

1.241

1.748

873

125

4

5.356

Programma

47

1.136

1.001

1.450

623

82

4

4.344

w.v. compensatie

36

713

310

201

196

18

 

1.475

w.v. kindregeling

  

75

455

100

  

630

w.v. kwijtschelden publieke schulden (rijksbreed)

 

369

318

154

54

24

 

919

w.v. kwijtschelden private schulden (incl. uitvoering)

 

41

192

207

70

  

510

w.v. andere toeslagen

  

0

47

9

  

56

w.v. ex-partners

  

0

254

79

41

4

378

w.v. ondersteuning door gemeenten en VNG

11

14

36

78

93

  

232

w.v. ondersteuning rechtsbijstand

  

1

15

15

  

31

w.v. dwangsommen

  

51

19

   

70

w.v. ouders in het buitenland (incl. uitvoering)

  

7

18

6

  

31

w.v. uithuisplaatsingen kinderen (incl. uitvoering)

  

10

3

   

14

Apparaat

46

135

240

298

251

43

0

1.011

w.v. algemeen

46

135

230

258

251

43

 

961

w.v. overige regelingen

  

10

40

   

50

         

Reserveringen op AP

0

0

0

126

250

109

0

485

w.v. kwijtschelden publieke schulden (rijksbreed)

  

0

52

54

0

 

106

w.v. Ex-partnerregeling

  

0

0,00

57

52

0

109

w.v. AP reservering toeslagen/MSNP herstel

  

0

74

139

57

 

270

Licence