Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2: BUDGETTAIR OVERZICHT INTERVENTIES FINANCIËLE SECTOR

Tabel 1. Budgettair overzicht crisismaatregelen (in miljoenen euro)

Sinds het najaar van 2008 heeft het kabinet interventies gepleegd om het financiële stelsel gezond te houden en de rust te helpen herstellen in de financiële wereld. Onderstaande tabel geeft een actueel overzicht van de budgettaire gevolgen van deze interventies.

Najaarsnota 2011

2008

2010

20111

2012

Artikel

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

       

1. ABN AMRO Group N.V. – ASR Verzekeringen  N.V. – RFS Holdings B.V. – incl. Z-share en residual N share

27 971

27 971

27 971

Saldibalans

2. Overbruggingskrediet Fortis

4 575

3 750

3 750

Saldibalans

3. Aflossingen overbruggingskredieten Fortis

 

– 825

0

IX-A, artikel 1

4. Renteontvangsten overbruggingskredieten       Fortis

– 1 374

– 166

– 122

IX-A, artikel 1

5. Dividend RFS Holdings B.V.

– 6

– 0,24

 

IX-B, artikel 3

6. Premieontvangsten Capital Relief  Instrument

– 193

   

IX-B, artikel 3

7. Premieontvangsten counter indemnity

– 26

– 26

– 26

IX-B, artikel 3

8. Dividend ABN Amro Group N.V.

 

– 200

– 419

IX-B, artikel 3

∆ Staatsschuld (excl. rente MCN)

30 844

– 1 217

– 567

 

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.) 

       

9. Verstrekt kapitaal ING

10 000

   

IX-B, artikel 3

10. Verstrekt kapitaal Aegon

3 000

   

IX-B, artikel 3

11. Verstrekt kapitaal SNS Reaal

750

   

IX-B, artikel 3

12. Aflossing ING

– 5000

– 2 000

– 3 000

IX-B, artikel 3

13. Aflossing Aegon

– 1500

– 1 500

 

IX-B, artikel 3

14. Aflossing SNS Reaal

– 185

   

IX-B, artikel 3

15. Couponrente ING

– 684

   

IX-B, artikel 3

16. Couponrente Aegon

– 177

   

IX-B, artikel 3

17. Couponrente SNS Reaal

– 39

   

IX-B, artikel 3

18. Repurchase fee ING

– 347

– 1 000

– 1 500

IX-B, artikel 3

19. Repurchase fee Aegon

– 160

– 750

 

IX-B, artikel 3

20. Repurchase fee SNS Reaal

0

   

IX-B, artikel 3

∆ Staatsschuld

5 659

– 5 250

– 4 500

 

C. Back-up faciliteit ING: EUR/USD koers

1,34

1,42

1,44

 

21. Funding fee (rente + aflossing)

8 248

3 018

2 030

IX-B, artikel 3

22. Management fee

106

39

32

IX-B, artikel 3

23. Portefeuille ontvangsten (rente + aflossing)

– 7 877

– 2 788

– 1 839

IX-B, artikel 3

24. Garantiefee

– 232

– 85

– 71

IX-B, artikel 3

25. Additionele garantiefee

– 154

– 128

– 106

IX-B, artikel 3

26. Additionele fee

– 91

– 56

– 46

IX-B, artikel 3

27. Saldo Back-up faciliteit ( 21 t/m 26)

0

0

0

IX-B, artikel 3

28. Meerjarenverplichting aan ING

13 084

9 579

7 692

Saldibalans

29. Alt-A portefeuille

16 376

12 787

10 388

Saldibalans

∆ Staatsschuld=27. Saldo Back-up faciliteit

0

0

0

 

D. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.) 

       

30. Garantieverlening (geëffectueerd)

50 275

 

 

IX-B, artikel 2

31. Afname voorwaardelijke verplichting

– 11 277

– 3 194

– 14 111

IX-B, artikel 2

32. Stand openstaande garanties (30+31)

38 998

35 804

21 693

IX-B, artikel 2

33. Premieontvangsten garanties  bancaire       leningen

– 523

– 361

– 231

IX-B, artikel 2

34. Schade-uitkeringen

0

   

IX-B, artikel 2

∆ Staatsschuld (excl. nr. 30, 31 & 32)

– 523

– 361

– 231

 

E1. IJsland

       

35. Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave

1 428

   

IX-B, artikel 2

36. Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB

7

   

IX-B, artikel 2

37. Vordering op IJsland

1 329

   

Saldibalans

38. Opgebouwde rente op vordering

51

42

 

Saldibalans

39. Ontvangsten lening IJsland

0

   

IX-B, artikel 2

       

IX-B, artikel 2

E2. Griekenland

       

40. Lening Griekenland

1 248

2 191

1 091

IX-B, artikel 4

41. Vordering op Griekenland

1 248

3 439

4 530

Saldibalans

42. Ontvangsten lening Griekenland  aflossing

0

0

0

IX-B, artikel 4

43. Ontvangsten lening Griekenland premie

– 30

– 101

– 174

IX-B, artikel 4

∆ Staatsschuld (excl. nr. 37, 38 & 41)

2 653

2 090

917

 

F. Europese instrumenten

       

44. Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

2 946

   

IX-B, artikel 4

45. Garantieverlening NL-aandeel EFSF

25 872

71 910

 

IX-B, artikel 4

46. Stand openstaande garanties  (44 + 45)

28 818

100 728

 

IX-B, artikel 4

47. Deelneming EFSF

1

1

 

IX-B, artikel 4

∆ Staatsschuld (excl. nr. 44, 45 & 46)

1

1

0

 

G. Overige gevolgen

       

48. Uitvoeringskosten en inhuur externen

62

10

2

IX-B, artikel 3

49. Terug te vorderen uitvoeringskosten  inhuur       externen

0

0

0

Saldibalans

50. Ontvangen uitvoeringskosten externen

– 19

– 2

0

IX-B, artikel 3

∆ Staatsschuld (excl. rentelasten)

38 634

– 4 737

– 4 381

 

Staatsschuld    (excl. rentelasten)

38 634

33 897

29 545

 

Toerekenbare rentelasten

3 979

1 332

1 255

 

Uitstaande hoofdsom

42 192

40 059

38 150

 
1

De kolom ∆ nota is dit keer niet opgenomen aangezien er voor uitvoeringsjaar 2011 weinig budgettaire mutaties zijn ten opzichte van de stand Miljoenennota 2012.

Toelichting op mutaties:

F. Europese instrumenten: garantieverlening NL-aandeel EFSF (44, 45)

Tijdens de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone van 21 juli 2011 is onder andere afgesproken dat de looptijden van de leningen die het EFSF uitgeeft verlengd worden. Deze afspraken zijn ook opgenomen in de gewijzigde raamwerkovereenkomst voor het EFSF. Een langere looptijd leidt tot een hogere garantie op de rentelasten van het EFSF. Het Nederlandse aandeel in de garanties en overgaranties voor het EFSF bedraagt circa 6,1 procent. Uitgaande van een maximale looptijdverlenging tot 30 jaar, voor de gehele leencapaciteit van het EFSF en een rente van 4 procent over de totale Nederlandse garantie voor het EFSF, is het Nederlandse totaalplafond per incidentele suppletoire begroting opgehoogd naar 97,8 miljard euro. Van de 97,8 miljard is ruim 44 miljard euro aan garantie en overgarantie voor de hoofdsom. Om te allen tijde de leencapaciteit van 440 miljard euro zeker te stellen, worden ook de rentelasten gegarandeerd. Deze rentelasten van het EFSF liggen ook in de toekomst. Aangezien rentestanden kunnen fluctueren, zullen de garanties voor de rentelasten mee bewegen met deze ontwikkelingen. Zoals ook gebruikelijk bij andere begrotingsposten, zullen daarom bij reguliere begrotingsmomenten de garanties voor de rentelasten van het EFSF geactualiseerd worden conform CPB-ramingen.

Tabel 2: Balans (standen en mutaties – in miljoenen euro)

Op de balans staan de vorderingen en verplichtingen welke vanwege de crisis zijn aangegaan. Balansonderdelen zijn hierbij opgenomen tegen historische aankoopprijs conform de bepalingen van de Rijksbegrotingsvoorschriften met betrekking tot departementale jaarverslagen.

Omschrijving:

2010

2011

Omschrijving:

2010

2011

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

             

1. ABN AMRO Group N.V. – ASR Verzekeringen N.V. – RFS Holdings B.V. (incl. Z-share en residual N-share)

27 971

 

27 971

I: Financiering staatsschuld

(excl. rentelasten)

38 634

– 4 737

33 897

 

II: Financiering uit resultaat (tabel 3)

– 519

1 306

7871

 2. Overbruggingskrediet Fortis

4 575

– 825

3 750

III: Financiering uitgavenkader

43

8

51

               

 B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.) 

         

9. Verstrekt kapitaal ING (+ 12)

5 000

– 2 000

3 000

Toerekenbare rentelasten cumulatief

3 979

1 332

5 312

10. Verstrekt kapitaal Aegon (+ 13)

1 500

– 1 500

0

       

11. Verstrekt kapitaal SNS Reaal (+ 14)

565

 

565

       
               

 C. Back-up faciliteit ING

     

C. Back-up faciliteit ING

     

29. Alt-A portefeuille

16 376

– 3 589

12 787

28. Meerjarenverplichting

13 084

– 3 505

9 579

Te ontvangen rente

54

– 54

0

Te betalen funding fee

22

– 22

0

       

Voorziening

3 324

– 193

3 131

F. Europa

     

Verwacht resultaat IABF (voor voorziening)

 

77

77

47. Deelneming EFSF

1

1

2

       
               

E1. IJsland

             

37. Vordering op IJsland

1 329

 

1 329

       

38. Opgebouwde rente op vordering

51

42

93

       

Totale vordering op IJsland

1 380

 

1 422

       

Totale vordering op IJsland

             

 

             

E2. Griekenland

             

41. Vordering op Griekenland

1 248

2 191

3 439

       
               

G. Overige gevolgen

     

Technische correctie

     

Saldo terug te vorderen uitvoeringskosten

0

0

0

Aansluiting (incl. afronding)

103

 

103

               

Totale activa:

58 670

– 5 734

52 936

Totale passiva:

58 670

– 5 734

52 936

1

Het kan geconcludeerd worden dat het cumulatief saldo van baten en lasten op dit moment 787 miljoen euro positief bedraagt. Voorzichtigheidshalve moet wel worden opgemerkt dat dit een tussentijds resultaat betreft. Pas na het beëindigen van alle steunmaatregelen kan het eindresultaat definitief worden vastgesteld.

Tabel 3: Overzicht toerekenbare kosten en opbrengsten (in miljoenen euro)

In deze tabel vindt een toerekening plaats van kosten en opbrengsten van interventies. Op basis van een grove toerekening is een resultaat op interventies opgenomen.

(toerekenbare) Kosten

(toerekenbare) Opbrengsten

Omschrijving:

2008

2010

2011

Omschrijving:

2008

2010

2011

     

A. Verwerving Fortis/RFS/AA 

Toerekenbare rentelasten

3 979

1 332

4. Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis

1 374

166

     

5. Dividend RFS Holdings B.V.

6

0,24

E1. IJsland

   

6. Premieontvangsten Capital Relief Instrument

193

– 

Kosten i.v.m. topping up

106

 

7. Premieontvangsten counter indemnity

26

26

     

8. Dividend ABN Amro Group N.V.

0

200

G. Overige gevolgen  

       

48. Uitvoeringskosten en inhuur externen

62

10

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.) 

50. Ontvangen uitvoeringskosten externen

– 19

– 2

15. t/m 17. Ontvangen couponrente

900

0

     

18. t/m 20. Ontvangen repurchase fees

507

1 750

           
     

C. Back-up faciliteit ING

   
     

Resultaat IABF (na vorming voorziening)

0

0

           
     

D. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)

   
     

33. Premieontvangsten garanties bancaire leningen (saldo)

523

361

           
     

E1. IJsland

   
     

38. Opgebouwde rente op vordering

51

42

           
           
     

E2. Griekenland

   
     

43. Ontvangsten lening Griekenland (i.) premie incl. servicefee

30

101

           
           

Totale kosten:

4 128

1 340

Totale opbrengsten:

3 610

2 646

           

Resultaat:

– 519

1 306

 

 

 

Tabel 4: Garanties (in miljoenen euro)

 

2008

2010

2011

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

     

Counter indemnity

950

 

950

       

D. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)

     

Stand openstaande garanties

38 998

– 3 194

35 804

       

F. Europa

     

Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

2 946

 

2 946

Garantieverlening NL-aandeel EFSF

25 872

71 910

97 782

       

Saldo openstaande garanties:

68 766

68 716

137 482

Licence