Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Budgettair Kader Zorg

ZORG: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018

73.872,6

Mee- en tegenvallers

 
 

Zorg

 
   

Actualisering zorguitgaven

– 700

     

– 700

Beleidsmatige mutaties

 
 

Zorg

 
   

Diversen

– 14

     

– 14

Technische mutaties

 
 

Zorg

 
   

Diversen

– 2,7

     

– 2,7

       

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 716,6

Stand Najaarsnota 2017

73.156

ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018

5.045,1

       

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0

Stand Najaarsnota 2017

5.045,1

Actualisering zorguitgaven

Op basis van voorlopige gegevens van het Zorginstituut Nederland over het eerste half jaar van 2017 zijn de ramingen van de zorguitgaven 2017 geactualiseerd. Deze actualisering is gebaseerd op bij verzekeraars gedeclareerde uitgaven van zorg in de eerste zes maanden van 2017 plus een inschatting van de zorgverzekeraars van wat in de komende tijd nog met betrekking tot het jaar 2017 gedeclareerd gaat worden. Deze cijfers hebben hierdoor een voorlopig karakter. Het beeld dat hieruit naar voren komt, leidt tot een neerwaartse bijstelling van uitgaven onder de Zorgverzekeringswet van 700 mln. De belangrijkste sectoren waarin naar verwachting sprake is van een onderschrijding zijn de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en genees- en hulpmiddelen. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2017. Daarover wordt in het jaarverslag 2017 nader gerapporteerd.

Diversen – beleidsmatige mutaties – zorg

Het betreft voornamelijk een vrijval van 7 mln. in een drietal opleidingsbudgetten (publieke gezondheidsopleidingen, opleidingen in jeugd-ggz-instellingen en opleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen die buiten het ziekenhuis zorg geven) als gevolg van lagere instroom en/of hogere uitval, en een nabetaling van 5 mln. aan het ziekenhuis van Bonaire doordat de daadwerkelijke uitgaven in 2016 hoger zijn dan het voorgeschoten bedrag.

Diversen – technische mutaties – zorg

Deze post bestaat hoofdzakelijk uit een overboeking van plafond Zorg naar plafond Rijksbegroting van 2,5 mln. voor incidentele ICT kosten van de Sociale Verzekeringsbank.

Licence