Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

14.711,5

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Taakstellende onderuitputting

35,8

   

Transitie jeugd subsidies

19,1

   

Diversen

– 58,7

 

Zorg

 
   

Diversen

– 7,1

     

– 10,9

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,9

 

Zorg

 
   

Diversen

– 0,2

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

0,7

     

1,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 9,5

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

14.702

Totaal Internationale samenwerking

8,4

Stand Najaarsnota 2017

14.710,4

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

159,1

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

7

     

7

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

1,4

     

1,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

8,3

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

167,4

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

167,4

Taakstellende onderuitputting

Dit betreft het invullen van de taakstellende onderuitputting. Deze wordt ingevuld met onderuitputting bij de 2e suppletoire begrotingswet (onderdeel van de post «diversen»).

Transitie jeugd subsidies

Instellingen die Jeugdzorg verlenen kunnen een beroep doen op de subsidieregeling Bijzondere transitiekosten Jeugdwet. Het aantal aanvragen voor deze regeling is hoger dan geraamd, hiervoor is aanvullend budget beschikbaar gesteld.

Diversen – beleidsmatige mutaties – rijksbegroting in enge zin

Dit betreft voornamelijk incidentele vrijval van middelen. De grootste drie posten zijn 9,6 mln. vrijval bij de subsidieregeling voor onverzekerde verwarde personen, vrijval van niet uitgekeerde prijsbijstelling van 8,7 mln. en 7,3 mln. vrijval bij de pgb-compensatieregeling. Daarnaast vallen de uitgaven aan de Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein 9,8 mln. hoger uit.

Diversen – beleidsmatige mutaties – zorg

Het betreft voornamelijk een vrijval van 7 mln. in een drietal opleidingsbudgetten (publieke gezondheidsopleidingen, opleidingen in jeugd-ggz-instellingen en opleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen die buiten het ziekenhuis zorg geven) als gevolg van lagere instroom en/of hogere uitval, en een nabetaling van 5 mln. aan het ziekenhuis van Bonaire doordat de daadwerkelijke uitgaven in 2016 hoger zijn dan het voorgeschoten bedrag.

Diversen – technische mutaties – rijksbegroting in enge zin

Deze post bestaat hoofdzakelijk uit een overboeking van plafond Zorg naar plafond Rijksbegroting van 2,5 mln. voor incidentele ICT kosten van de Sociale Verzekeringsbank.

Diversen – technische mutaties – zorg

De post bestaat uit een overboeking tussen plafond Zorg en plafond Rijksbegroting van 0,2 mln.

Diversen – technische mutaties – niet tot een ijklijn behorend

Deze post bestaat uit hogere uitgaven van 1,1 mln. ivm de afwikkeling van de voormalige algemene kas van de Ziekenfondswet en de macro-economische doorwerking van de RA maatregelen op de zorgtoeslag in 2017 van – 0,5 mln.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze post bevat een tegenvaller van 5,4 mln. doordat de ontvangsten van de wanbetalersregeling lager zijn dan geraamd. Daarnaast zijn er onder meer meevallers bij de ontvangsten jeugd van 5,1 mln. en diverse posten van langdurige zorg van 4,4 mln.

Diversen – technische mutaties

Het betreft voornamelijk de optelsom van verschillende kleine desalderingen.

Licence