Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Provinciefonds

C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

2.410,1

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

regiospecifiekpakket zuiderzeelijn

45

   

Afrekening bcf

23,5

   

Investeringsprogramma zeeland in stroomversnelling

13,5

   

Mkb innovatiestimulering

12,6

   

Trade port noord

21,2

   

Diversen

43,8

     

159,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

159,5

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

2.569,6

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

2.569,6

C PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

0

RegioSpecifiekPakket ZuiderZeeLijn (decentralisatie-uitkering)

In het kader van het RegioSpecifiekPakket ZuiderZeeLijn ontvangen de vier betrokken provincies van het Ministerie van IenM de volgende bedragen: Drenthe: 8,4 mln., Flevoland: 7,9 mln., Friesland: 16,0 mln. en Groningen: 12,8 mln. De noordelijke provincies gebruiken deze middelen voor versterking van de regionale economie.

Afrekening BCF

Het plafond van het Btw-compensatiefonds (BCF) is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het Provinciefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het Provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond, komt het verschil ten gunste van het Provinciefonds. De toevoeging of uitname wordt over het Gemeentefonds en Provinciefonds verdeeld conform de aandelen van de gezamenlijke provincies in het BCF in het gerealiseerde jaar. Bij Najaarsnota 2017 is het aandeel van provincies van 23,5 mln. in de geraamde ruimte onder het plafond voor 2017 toegevoegd aan het Provinciefonds. Samen met de definitieve afrekening over 2016 uit het voorjaar komt de post «afrekening bcf» voor 2017 uit op 15,1 mln.

Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling (decentralisatie-uitkering)

Voor het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling is door het Rijk een bijdrage toegezegd van 25 mln. Hiervan wordt nu 13,5 mln. door het Ministerie van EZ uitgekeerd aan de provincie Zeeland.

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (decentralisatie-uitkering)

De provincies ontvangen van Ministerie van EZ in totaal 12,6 mln. ten behoeve van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren.

MIRT Trade Port Noord, Venlo (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van IenM stelt 21,2 mln. beschikbaar aan de provincie Limburg ten behoeve van Trade Port Noord, Venlo. Het bedrag is voor de aansluiting van de railterminal op het hoofdspoor.

Diversen

Dit betreft diverse overboekingen vanuit de begroting van IenM (33,3 mln.) en EZ (10,3 mln.). Zo boekt EZ 5 mln. over naar het Provinciefonds voor de decentralisatie-uitkering Regionale Investeringssteun Groningen en boekt IenM 8 mln. over voor het programma Beter Benutten.

Daarnaast is sprake van een verschuiving van 23,6 mln. van de decentralisatie-uitkering naar de algemene uitkering in verband met de afrekening over 2016 en wordt het onderzoeksbudget financiële verhoudingswet 2017 teruggeboekt naar de algemene-uitkering. Dit budget komt in 2017 niet tot besteding.

Licence