Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Inkomsten

De raming van de totale belasting- en premieontvangsten 2017 is met 0,1 miljard euro opwaarts bijgesteld ten opzichte van de Miljoenennota 2018.

Tabel 3.1 Ontwikkeling van de belasting- en premieontvangsten 2017 op EMU-basis

(in miljarden euro)

Stand MN 2018

Stand NJN 2017

Mutatie

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

270,2

270,2

0,1

 

w.v. belastingen en premies volksverzekeringen

209,6

209,6

0,1

 

w.v. premies werknemersverzekeringen

60,6

60,6

0,0

De Najaarsnotaraming is grotendeels gebaseerd op de gerealiseerde ontvangsten over 2017 tot en met de maand oktober, naast het macro-economisch beeld van het CPB voor de doorrekening van de financiële bijlage bij het regeerakkoord Rutte III. In tabel 3.2 zijn de belangrijkste bijstellingen getoond ten opzichte van de Miljoenennota 2018.

Tabel 3.2 Belangrijkste mutaties raming belasting en premie-ontvangsten 2017

(in miljoenen euro)

Mutatie

Schenk- en erfbelasting

– 450

Vennootschapsbelasting

168

Loon- en inkomstenheffing

163

Omzetbelasting (btw)

111

BPM

131

Overig

– 73

Totaal

51

De raming voor de schenk- en erfbelasting is met 450 miljoen euro neerwaarts bijgesteld op basis van de gerealiseerde kasontvangsten tot en met de maand oktober. Deze bijstelling hangt samen met de vertraagde oplevering van de nieuwe kantoorautomatisering voor de schenk- en erfbelastingprocessen.1 Het bedrag dat als gevolg daarvan in 2017 niet opgelegd kan worden, zal in latere jaren alsnog geïnd worden. Tegelijkertijd kunnen ook andere ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de lagere kasontvangsten.2

De realisaties van de vennootschapsbelasting (vpb) tot en met oktober 2017 geven aanleiding om de vpb-ontvangsten over 2017 met 168 miljoen euro omhoog bij te stellen.

De loon- en inkomensheffing en de btw zijn bijgesteld met respectievelijk 163 en 111 miljoen euro op basis van de kasontvangsten. Ten opzichte van de omvang van deze belastingsoorten – zie tabel 3.3 – zijn dit beperkte bijstellingen. Tot slot is de raming van de bpm met 131 miljoen euro opwaarts bijgesteld omdat het aantal verkochte nieuwe auto’s en de gemiddelde bpm die daarover wordt geheven hoger uitvallen.

Tabel 3.3 laat een nadere uitsplitsing van de belasting- en premieontvangsten zien op basis van de ramingen in de Miljoenennota 2018, Startnota en Najaarsnota 2017. De Najaarsnotastand ligt 0,1 miljard euro lager dan de Startnotastand. Dat komt hoofdzakelijk door de bijstelling van de erf- en schenkbelasting.

Tabel 3.3 Mutatie belasting- en premieontvangsten 2017 EMU-basis uitgesplitst

(in miljoenen euro)

Stand MN 2018

Stand Startnota 2017

Stand NJN 2017

Kostprijsverhogende belastingen

83.757

83.756

83.928

 

Omzetbelasting

50.197

50.172

50.308

 

Accijnzen

11.709

11.707

11.707

 

MRB

4.026

4.025

4.025

 

Belastingen op milieugrondslag

5.008

5.009

5.009

 

Invoerrechten

3.209

3.176

3.144

 

Overdrachtsbelasting

2.748

2.749

2.783

 

Assurantiebelasting

2.414

2.414

2.414

 

Verhuurderheffing

1.664

1.639

1.619

 

BPM

1.876

1.957

2.008

 

Bankbelasting

473

473

478

 

Overige kostprijsverhogende belastingen

433

433

433

         

Belastingen en premies volksverzekeringen op inkomen, winst en vermogen

125.840

125.983

125.721

 

Loon- en inkomensheffing

98.787

98.681

98.950

 

Vennootschapsbelasting

21.292

21.542

21.461

 

Dividendbelasting

3.212

3.212

3.212

 

Schenk- en erfbelasting

1.850

1.850

1.400

 

Overige belastingen op inkomen, winst, vermogen

698

698

698

         

Totaal belastingen en premies volkverzekeringen

209.597

209.739

209.648

         

Premies werknemersverzekeringen

60.587

60.586

60.586

         

Totaal belastingen en premies

270.184

270.325

270.234

Licence