Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Veiligheid en Justitie

VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

13.119,3

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 38,8

     

– 38,8

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Aanpassing oda-toerekening

– 32,8

   

Lagere ontvangsten relocatie

18,5

   

Diversen

5,9

     

– 8,4

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,7

     

0,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 46,5

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

13.072,7

Totaal Internationale samenwerking

31,9

Stand Najaarsnota 2017

13.104,6

VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

1.896,1

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Tegenvaller lagere ontvangsten griffierechten

– 22

   

Diversen

0,7

     

– 21,3

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 1,5

     

– 1,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 22,8

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

1.873,3

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

1.873,3

Diversen (mee- en tegenvallers)

Deze post bestaat uit verschillende mee- en tegenvallers, waaronder een meevaller bij de Raad voor de rechtsbijstand van 14,6 mln. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor tolk- en vertaalwerkzaamheden door een lager dan verwachte asielinstroom. Daarnaast is er een meevaller van ca. 10 mln. door vertraging in de implementatie van C2000, het landelijke communicatiesysteem voor hulpverleningsdiensten in Nederland en een meevaller van 6,5 mln. door een terugbetaling van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Aanpassing oda-toerekening

Kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (official development assistance) op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Op basis van de reguliere herijking van de raming is de instroom bijgesteld van 41.000 naar 40.100, waaronder het aantal alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s) van 2.209 naar 1.280. De ODA-toerekening wordt daarom naar beneden bijgesteld, VenJ boekt 32,8 mln. terug naar de begroting van BHOS.

Lagere ontvangsten relocatie

Nederland ontvangt een Europese vergoeding voor de relocatie van vluchtelingen uit Griekenland en Italië die wordt gedeeld door VenJ en BHOS. De ontvangstenraming is op de begroting van VenJ opgenomen. Het aantal relocanten blijft achter bij de oorspronkelijke verwachting. BHOS boekt het aandeel in de lager dan verwachte ontvangsten terug naar VenJ.

Diversen (beleidsmatige mutaties)

Hieronder valt een aantal mee- en tegenvallers die zich hebben voorgedaan gedurende het jaar. Het betreft o.a. een tegenvaller van 8 mln. op de loonkosten van het personeel. Ook verwacht de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een kleine tegenvaller door implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Diversen (technische mutaties)

Dit is een optelling van verschillende overboekingen met verschillende departementen. VenJ ontving o.a. 8,8 mln. van OCW voor onderwijsmiddelen voor scholen verbonden aan Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Ook heeft er een overboeking van 6,1 mln. naar het Gemeentefonds plaatsgevonden voor de opvang van asielzoekers.

Tegenvaller lagere griffieontvangsten

De ontvangsten uit griffierechten vallen in de eerste negen maanden lager uit dan geraamd door een lagere instroom van zaken (m.n. civiele, kanton-, bestuurszaken). Er wordt voor heel 2018 rekening gehouden met een tegenvaller van ca. 22 mln.

Diversen (beleidsmatige mutaties)

Dit betreft o.a. een tegenvaller op de ontvangsten uit administratiekosten bij verkeersboetes bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) van 1,2 mln. door een lager aantal geïnde verkeersboetes.

Diversen (technische mutaties)

Dit betreft een bijstelling van het ontvangstenkader op het artikel van de Raad voor de Kinderbescherming.

Licence