Base description which applies to whole site

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

5.839,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 8,5

 

‒ 8,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Ondersteuning gemeenten klimaat

‒ 98,5

Diversen

‒ 42,6

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

0,6

 

‒ 140,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 149,1

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

5.690,1

Totaal Internationale samenwerking

0,5

Stand Najaarsnota 2019

5.690,6

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

752,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

8,0

 

8,0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

17,1

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

25,4

 

42,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

50,5

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

803,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

803,5

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Diversen

BZK brengt bij Najaarsnota de eerste verwachte onderuitputting in beeld. De onderuitputting vindt plaats bij de toelatingsorganisatie en stimuleringssubsidie Omgevingswet. Daarnaast gaat het om overlopende ontvangsten voor centrale bekostiging, middelen voor bestrijding Jihadisme die dit jaar naar verwachting niet geheel uitgeput kunnen worden, enkele meerontvangsten, afrekeningen van o.a. Logius en geoormerkte middelen voor eID, de investeringspost en rijksbrede ICT-voorzieningen.

Verder worden de waterschappen gecompenseerd voor hun WOZ bijdrage in 2019. De factuur wordt aan de ontvangstenkant gecorrigeerd vanuit de begroting van BZK.

Technische mutaties

Ondersteuning gemeenten klimaat

BZK stelt voor de periode 2019 t/m 2021 middelen ter beschikking aan gemeenten (105 miljoen euro). Deze middelen zijn aanvullend op de al gereserveerde middelen in de Klimaatenvelop voor onder andere de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken en de RES. Nadruk bij deze aanvullende middelen ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategie (RES) bij de transitievisies warmte (71,7 mln.), de wijkaanpak (14,4 mln.) en informatievoorziening voor de burger via energieloketten (12,4 mln.). Daarnaast heeft BZK een overboeking van 6,5 mln. naar het btw-compensatiefonds gemaakt.

Diversen - Rijksbegroting

Er wordt in totaal 28 mln. van de Urgenda-middelen uit 2019 teruggeboekt naar de begrotingsreserve bij EZK. Deze middelen zullen in 2020 weer teruggestort worden naar de BZK-begroting. Daarnaast zijn meerdere overboekingen gedaan naar de begroting van Koninkrijksrelaties, o.a. voor reorganisatiekosten van de openbare lichamen en verbetering van de informatiebeveiliging van RCN. Ook worden de aanvullende middelen voor bedrijfsvoeringskosten van de Eerste Kamer in het kader van de tijdelijke huisvesting (samenhangend met de renovatie Binnenhof) naar de begroting van de Staten-Generaal geboekt. Tot slot dragen meerdere departementen bij aan het beheer Basisregistratie Personen en de dienstverlening door FMH in 2018 en 2019.

Diversen - Niet relevant voor uitgavenplafond uitgaven

Dit betreft de eindafrekening van de VPB over 2018 voor veilingopbrengsten van benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Diversen

BZK brengt bij Najaarsnota de eerste verwachte onderuitputting in beeld. De onderuitputting vindt plaats bij de toelatingsorganisatie en stimuleringssubsidie Omgevingswet. Daarnaast gaat het om overlopende ontvangsten voor centrale bekostiging, middelen voor bestrijding Jihadisme die dit jaar naar verwachting niet geheel uitgeput kunnen worden, enkele meerontvangsten, afrekeningen van o.a. Logius en geoormerkte middelen voor eID, de investeringspost en rijksbrede ICT-voorzieningen.

Technische mutaties

Diversen - Rijksbegroting

Onder deze post vallen verschillende desalderingen voor de voorschotsystematiek van het RVB, bijdragen van afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP) voor het beheer van het systeem, bijstelling van de raming Dienstverleningsovereenkomsten (DVA), een ontvangen bijdrage voor bankkosten van Vestia en meerkosten in de doorbelasting van DigiD en MijnOverheid.

Diversen - Niet relevant voor het uitgavenplafond

De veilingopbrengsten van de benzinestations langs Rijkswegen zijn 17 mln. hoger dan geraamd. De meevaller komt ten gunste van het generale beeld. Daarnaast is ook sprake van meeropbrengsten uit bodemmaterialen uit 2018 en 2019 van 7 mln.

Licence