Base description which applies to whole site

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

42.997,9

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 33,9

 

‒ 33,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Convenant extra geld aanpak lerarentekort

300,0

Diversen

0,6

 

300,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

23,0

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Meevaller uitgaven studiefinanciering (nr)

‒ 128,0

 

‒ 105,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

161,8

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

43.159,6

Totaal Internationale samenwerking

61,7

Stand Najaarsnota 2019

43.221,3

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.312,2

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 29,2

 

‒ 29,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

13,9

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

30,0

 

43,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

14,7

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

1.326,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

1.326,9

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Deze post bestaat uit het saldo van diverse mee- en tegenvallers inclusief de overlopende verplichtingen. De grootste meevallers komen van de regelingen lerarenbeurs (6,8 mln.) en schoolleidersbeurs ( 5,3 mln.).

Daarnaast is er een per saldo meevaller van 20 mln. op het artikel studiefinanciering: de grootste meevaller is het gevolg van een nieuwe boekingswijze in het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) waardoor er minder uitgaven op het lager achterstallig recht zijn. De grootste tegenvaller betreft het budget voor de reisvoorziening van studenten dat wordt verhoogd vanwege realisatiegegevens.

Beleidsmatige mutaties

Convenant extra geld aanpak lerarentekort

In het najaar van 2019 is een convenant gesloten waarin een gezamenlijke aanpak tegen het personeelstekort in het primair en voortgezet onderwijs is afgesproken. Eén van de maatregelen is een extra investering in het primair en voortgezet onderwijs van 300 mln. in 2019. Zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs wordt 150 mln. beschikbaar gesteld.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse kleine overboekingen van per saldo 0,6 mln.

Technische mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit diverse desalderingen en overboekingen. De grootste desaldering (10,3 mln.) betreft onterechte declaraties van wachtgeldkosten die zijn teruggevorderd bij scholen en nu worden teruggestort aan het participatiefonds.

De grootste overboeking (8,4 mln.) is naar JenV. Door een dalend aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen dalen ook de kosten voor het onderwijs. De teveel ontvangen bijdrage wordt terugbetaald aan de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Meevaller uitgaven studiefinanciering (NR)

De niet-relevante uitgaven voor studiefinanciering zijn 128 mln. lager dan geraamd. Dit betreft voornamelijk de rentedragende leningen en het collegegeldkrediet wat is bijgesteld naar beneden op basis van de actuele realisatiecijfers van dit jaar.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Deze post bestaat uit het saldo van diverse mee- en tegenvallers.De ontvangen rente wordt met 10 mln. naar beneden bijgesteld. Uit de reeds bekende realisatie van DUO blijkt dat de renteontvangsten lager zijn dan geraamd. Deze tegenvaller komt conform de begrotingsregels ten laste van het generale beeld.

Daarnaast zijn de kortlopende vorderingen naar beneden bijgesteld met 20 mln. Door het nieuwe systeem Programma Vernieuwing Studiefinanciering ontstaat er minder achterstallig lager recht (ALR) en daardoor minder kortlopende vorderingen. Dat betekent ook minder relevante ontvangsten op kortlopende vorderingen.

Technische mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit diverse desalderingen. Een grote desaldering is de eerder genoemde desaldering van 10,3 mln. voor de terugstorting aan het participatiefonds.

Diversen - Niet relevant voor het uitgavenplafond

De niet-relevante ontvangsten op terugbetaalde leningen zijn met 30 miljoen naar boven bijgesteld. Uit de realisatiegegevens van DUO blijkt dat er een iets hoger bedrag is terugbetaald op studieleningen.

Licence