Base description which applies to whole site

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

17.405,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Begrotingsreserve garanties

200,0

Kasschuif - jeugdautoriteit vangnet cruciale jeugdhulp

‒ 20,0

Kasschuif - middelen transitieautoriteit jeugd

‒ 33,5

Subsidieregeling bosa

‒ 15,0

Diversen

‒ 60,1

Zorg

 

Diversen

‒ 7,6

 

63,8

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 2,3

Zorg

 

Diversen

‒ 0,1

 

‒ 2,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

61,4

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

17.466,5

Totaal Internationale samenwerking

23,2

Stand Najaarsnota 2019

17.489,7

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

144,0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

18,8

 

18,8

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

4,1

 

4,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

22,9

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

166,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

166,9

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Begrotingsreserve garanties

Er wordt een begrotingsreserve garanties aangehouden.

Kasschuif - jeugdautoriteit vangnet cruciale jeugdhulp

In de Voorjaarsnota is voor de periode 2019 ‒ 2021 20 mln. gepositioneerd bij de Jeugdautoriteit om tijdelijke liquiditeitssteun toe te kunnen kennen als de zorgcontinuïteit in gevaar komt. In 2019 heeft de Jeugdautoriteit dit budget nog niet hoeven inzetten en daarom wordt deze 20 mln. geheel doorgeschoven naar 2020.

Kasschuif - middelen transitieautoriteit jeugd

De regeling van de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ) voorzag van 2014 tot en met 2018 in een tegemoetkoming in frictiekosten door transformatie van het zorglandschap en in eventuele tijdelijke liquiditeitssteun bij het in gevaar komen van de zorgcontinuïteit. In de Voorjaarsnota zijn extra middelen (43,6 mln.) beschikbaar gesteld om de instellingen die op grond van voorwaarden van de TAJ-regeling in aanmerking kwamen voor een subsidie te kunnen financieren (aangezien het meerjarig subsidieplafond nog niet was bereikt). Van de regeling wordt 33,5 mln. in 2019 niet beschikt. Middels een kasschuif worden deze middelen meegenomen naar 2020.

Subsidieregeling bosa

De subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) is sinds 1 januari 2019 opengesteld. De subsidieregeling zit in de beginfase en de verwachting is dat in 2019 niet het volledige bedrag tot besteding komt. Dit leidt tot 15 mln. onderuitputting.

Diversen – Rijksbegroting

Deze post is het saldo van een groot aantal in omvang geringe mutaties. De post betreft onder meer hogere uitgaven voor de bouw van een laboratorium op het Antonie van Leeuwenhoek-terrein dat voldoet aan de Global Action Plan (GAP) III eisen van de WHO (8,2 mln.), een bijdrage voor het antimicrobiële resistentie (AMR) Multi-Partner Trust Fund gelanceerd door de WHO (4,5 mln.) en een verhoging van het budget voor de tegemoetkoming Q-koortspatiënten (1,2 mln.). Daarnaast vallen middelen vrij voor diverse ZonMw-programma’s (12 mln.), voor de uitkeringen op grond van de Wetten voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (11 mln.) en niet-bestede loon- en prijscompensatie (10,5 mln.). Ook is in deze post diverse onderuitputting op begrotingsartikelen verwerkt (circa 35 mln.).

Diversen – Zorg

Deze post betreft onder meer vrijval van middelen voor de subsidieregeling waarmee medisch specialisten worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst (7,1 mln.).

Technische mutaties

Diversen – Rijksbegroting

Deze post betreft onder meer diverse overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken (6,8 mln.) en een aantal in omvang geringe desalderingen waarbij hogere uitgaven (en ontvangsten) worden verwacht (4,1 mln.).

Diversen – Zorg

Dit betreft een overheveling van plafond Zorg naar plafond Rijksbegroting voor het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP).

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Diversen – Rijksbegroting

Deze post betreft onder meer hogere ontvangsten als gevolg van een terugbetaling door het CIBG in verband met afrekeningen over voorgaande jaren en correcties in het kostprijsmodel (8,9 mln.) en hogere ontvangsten op beleidsartikel 4 als gevolg van diverse herzieningen en vaststellingen van subsidies (1,3 mln.).

Technische mutaties

Diversen – Zorg

Dit betreft een aantal in omvang geringe desalderingen waarbij hogere ontvangsten (en uitgaven) worden verwacht (4,1 mln.).

Licence