Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Gemeentefonds

GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

31.213,0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Ondersteuning gemeenten klimaat

98,5

Diversen

65,5

 

164,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

164,0

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

31.377,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

31.377,0

GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0,0

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

0,0

Uitgaven

Technische mutaties

Ondersteuning gemeenten klimaat

BZK stelt voor de periode 2019 t/m 2021 middelen ter beschikking (105 miljoen euro). Deze middelen zijn aanvullend op de al gereserveerde middelen in de Klimaatenvelop voor onder andere de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken en de RES. Nadruk bij deze aanvullende middelen ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de RES bij de transitievisies warmte (71,7 mln), de wijkaanpak (14,4 mln) en informatievoorziening voor de burger via energieloketten (12,4 mln). Daarnaast heeft BZK een overboeking van 6,5 mln naar het btw-compensatiefonds gemaakt.

Diversen

Het betreft diverse overboekingen. De belangrijke mutaties worden hieronder toegelicht. Zo maakt SZW 26 mln over voor het programma Perspectief op Werk waarin arbeidsmarktregio's mensen helpen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in het GBA zijn ingeschreven maakt JenV voor het faciliteitenbesluit opvangcentra een bijdrage van 5,6 mln over voor 2019, en 1,3 mln als nabetaling voor 2017 en 2018. Ook dragen zij 6,5 mln bij aan de lokale aanpak van Jihadisme en extremisme in de twintig meest betrokken gemeenten en regio's. IenW investeert in het gebiedsprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid van Metropool Regio Amsterdam (4,9 mln). Daarnaast maken zij 3,9 mln over om de geluidsshinder van de HSL Zuid te verminderen. Voor de sociale en emotionele ondersteuning bij de gezondheidsgevolgen van de aardbevingen maakt EZK een bijdrage over van 4,6 mln. Een overzicht van alle decentralisatie-uitkeringen zal worden opgenomen in de tweede suppletoire begroting van het gemeentefonds en in de decembercirculaire van het gemeentefonds.

Licence