Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Infrastructuurfonds

INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

6.009,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Saldo 2019 hoofdwegennet

‒ 44,0

Saldo 2019 megaprojecten verkeer en vervoer

‒ 58,7

Saldo 2019 spoorwegen

‒ 103,6

Saldo 2019 verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

24,1

Diversen

‒ 17,1

 

‒ 199,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 12,7

 

‒ 12,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 212,0

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

5.797,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

5.797,5

INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

6.009,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Saldo 2019 hoofdwegennet ontvangsten

‒ 46,0

Saldo 2019 megaprojecten verkeer en vervoer ontvangsten

‒ 156,9

Diversen

3,6

 

‒ 199,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 12,7

 

‒ 12,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 212,0

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

5.797,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

5.797,5

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Saldo 2019 Hoofdwegennet

Er is minder uitgegeven dan verwacht op het artikel Hoofdwegennet. Dit bedrag bestaat met name uit:

 • Lagere uitgaven aan beheer en onderhoud (-6,1 mln.) door vertraging in de vervanging- en renovatieprojecten van KWN200 Rijnlandse Boezemwater en Vervanging en bij het project Investering Tunnels II is er sprake van een gewijzigd kasritme.

 • Lagere uitgaven aan aanleg (-37,0 mln.) door vertraging bij onder andere het projecten Landzijdige aansluiting Eindhoven (-25,0 mln.), project ZuidAs (-19,5 mln.) en vrachtwagenheffing (-10,0 mln.).

 • Per saldo lagere uitgaven aan geïntegreerde contracten (-0,9 mln.) door onderuitputting op project A1/A6/A9 Schiphol Amsterdam Almere doordat werkzaamheden verschuiven naar 2020 en op A12 Ede-Grijsoord doordat kostenposten goedkoper uitvallen. Daartegenover staan versnellingen op projecten A6 Schiphol Amsterdam Almere.

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

Er is minder uitgegeven dan verwacht op het artikel Megaprojecten verkeer en vervoer. Dit bedrag bestaat met name uit:

 • Lagere uitgaven aan project ERTMS (-54,5 mln.) doordat de programmabeslissing later genomen is dan gepland, als gevolg van het opvolgen van aanbevelingen van de Bureau ICT Toetsing (BIT-toets).

 • Lagere uitgaven aan project Zuidas Dok (-19,2 mln.) door uitloop van werkzaamheden aan de OV-terminal.

 • Hogere uitgaven dan verwacht aan (+20,1 mln.) aan Programma Hoogfrequent Spoor.

Saldo 2019 Spoorwegen

 • Lagere uitgaven aan beheer en onderhoud (-12,6 mln.) door lagere uitgaven aan ProRail omdat de subsidievaststelling 2018 lager uitvalt en de compensatie BTW gebruiksvergoeding december niet meer tot betaling komt in 2019.

 • Lagere uitgaven aan aanleg (-82,0 mln.) door vertraging bij onder andere het project Fietsparkeren Den Haag en Zwolle (-24,0 mln.) en het programma overwegen (-14,0 mln.) door een langere doorlooptijd in de planuitwerking.

 • Lagere uitgaven aan geïntegreerde contracten (-9,0 mln.) doordat betalingen voor Infraspeed niet meer plaatsvinden in 2019.

Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Er is minder uitgegeven dan verwacht op het artikel. Dit bedrag bestaat uit

 • Lagere uitgaven aan Verkenningen (-5,0 mln.) o.a. korte termijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil

 • Per saldo lagere uitgaven aan Reserveringen (-12,3 mln.) door hogere uitgaven aan MOC Kustwacht (+8,8 mln.) en lagere uitgaven aan Metropool Regio Den Haag (-9,8 mln.) en subsidieregeling Derde Spoor Duitsland (1,7 mln.).

 • Hogere uitgaven dan verwacht op Investeringsruimte Wegen (+37,0 mln.) door terugbetaling aan Rijkswaterstaat voor een Landelijk Tunnelregisseur.

Diversen

Deze post bestaat voornamelijk uit saldo 2019 Hoofdvaarwegennet (-7,0 mln.) bestaande uit lagere uitgaven op de reservering Kornwernderzand (-40,0 mln.) en Lichtere IJmuiden (energiehaven) (-24,8 mln.) en hogere uitgaven aan o.a. Renovatie Waalbrug door Chroom 6 (+13,3 mln.) . Daarnaast nog uitgaven aan Spoorknoop Groningen (-4,7 mln.) en project Daalsetunnels (-4,1 mln.).

Technische mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit verschillende elementen:

 • Diverse overboekingen waarmee in totaal ‒ 32,7 mln. uit het Infrastructuurfonds via de IenW-begroting (HXII) wordt overgeheveld naar het provinciefonds, gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds.

 • Bijdragen van 6,2 mln. vanuit andere departementale begrotingen voor projecten van IenW via de IenW-begroting (HXII).

 • Diverse overhevelingen tussen het Infrastructuurfonds en de IenW-begroting (HXII) waardoor per saldo ‒ 2,1 mln. wordt onttrokken aan het Infrastructuurfonds.

 • Diverse desalderingen binnen het Infrastructuurfonds van totaal +26,9 mln. Dit betreft voornamelijk niet verwachte ontvangsten van derden op hoofdwegen (+18,8 mln.) en hoofdvaarwegennet (+11,1 mln.), bijdragen van EZK voor Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (+12,4 mln.) en meeruitgaven voor huisvesting MOC Kustwacht (-9,4 mln.) en ontvangsten die later binnen komen op o.a. spoorwegen (-7,5 mln.).

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Saldo 2019 hoofdwegennet ontvangsten

Deze post bestaat met name uit lagere ontvangsten dan verwacht vanuit provincie Limburg door vertraging ontstaan door stikstof problematiek (-25,0 mln.) en vertraging in een tracébesluit op N33 Zuidbroek Appingedam (-22,3 mln.).

Saldo 2019 megaprojecten verkeer en vervoer ontvangsten

Deze post bestaat met name uit ontvangsten van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught voor het Programma Hoogfrequent Spoor-project Meteren-Boxtel die niet in 2019 plaatsvinden (-130 mln.) en vertraging bij Zuidas Dok waardoor de bijdrage vanuit Provincie Noord-Holland niet meer in 2019 plaatsvindt (-27,0 mln.).

Diversen

Deze post bestaat uit het saldo 2019 Hoofdvaarwegennet (11,1 mln.) en het saldo 2019 spoorwegen (-7,5 mln.). Op het Hoofdvaarwegennet wordt dit met name verklaard doordat de CEF subsidie (+8,4 mln.) voor Nieuwe Sluis Terneuzen eerder is ontvangen dan verwacht. Op Spoorwegen wordt het met name verklaard doordat ontvangsten later plaats vinden dan verwacht omdat een definitieve overeenkomst later worden getekend met het Havenbedrijf Rotterdam en andere fasering bij project Decentrale Lijnen.

Technische mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit verschillende elementen:

 • Diverse overboekingen waarmee in totaal ‒ 32,7 mln. uit het Infrastructuurfonds via de IenW-begroting (HXII) wordt overgeheveld naar het provinciefonds, gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds.

 • Bijdragen van 6,2 mln. vanuit andere departementale begrotingen voor projecten van IenW via de IenW-begroting (HXII).

 • Diverse overhevelingen tussen het Infrastructuurfonds en de IenW-begroting (HXII) waardoor per saldo ‒ 2,1 mln. wordt onttrokken aan het Infrastructuurfonds.

 • Diverse desalderingen binnen het Infrastructuurfonds van totaal +26,9 mln. Dit betreft voornamelijk niet begrote ontvangsten van derden op hoofdwegen (+18,8 mln.) en hoofdvaarwegennet (+11,1 mln.), bijdragen van EZK voor Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (+12,4 mln.) en meeruitgaven voor huisvesting MOC Kustwacht (-9,4 mln.) en ontvangsten die later binnen komen op o.a. spoorwegen (-7,5 mln.).

Licence