Base description which applies to whole site

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

26.617,50

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Hogere deelname griep- en pneumokokkenvaccinatie

24,6

Kasschuif middelen continuïteit cruciale jeugdzorg

‒ 20

Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

‒ 20

Stimuleringsregeling e-health thuis covid-19

‒ 38

Diversen

4

Zorg

 

Diversen

‒ 6,2

 

‒ 55,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen (covid-19)

175

Aanschaf en distributie sneltests (covid-19)

225

Aanschaf remdesivir (covid-19)

33,8

Bonus zorgpersoneel (covid-19)

674

Ondersteuning sportsector (covid-19)

‒ 61,8

Testcapaciteit (covid-19)

250,4

Uitbreiding testcapaciteit (covid-19)

124,2

Vaccinontwikkeling (covid-19)

‒ 335

Diversen

32,7

Zorg

 

Diversen

10,4

 

1.128,70

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

1.073,20

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

27.690,70

Totaal Internationale samenwerking

12,1

Stand Najaarsnota 2020

27.702,80

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

173,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Tegenvaller ontvangsten transitieautoriteit

‒ 22

Diversen

37

 

15

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,6

 

0,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

15,6

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

189

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2020

189

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Hogere deelname griep- en pneumokokkenvaccinatie

De deelname aan de griep- en pneumokokkenvaccinatie is dit najaar hoger dan geraamd (24,6 miljoen euro). Dit hangt samen met de symptomen van zowel de griep en pneumokokken in relatie tot het coronavirus. Met deze extra middelen worden voor beide vaccinaties extra vaccins aangeschaft en kan de inenting van deelnemers plaatsvinden.

Kasschuif middelen continuïteit cruciale jeugdzorg

In het voorjaar van 2019 is afgesproken om 20 miljoen euro bij de Jeugdautoriteit te positioneren voor de periode 2019-2021 om, als de zorgcontinuïteit in gevaar komt, de mogelijkheid te hebben om tijdelijke liquiditeitssteun aan jeugdzorgaanbieders toe te kennen. Deze afspraak was onderdeel van de totaaldeal die in het voorjaar van 2019 is gemaakt met de VNG. In 2019 en 2020 bleken deze middelen niet benodigd. Middels een kasschuif blijven deze middelen ook voor 2021 beschikbaar zoals is afgesproken.

Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Dit betreft onderuitputting op de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) van 20 miljoen euro.

Stimuleringsregeling e-health thuis COVID-19

Op basis van het huidige aantal aanvragen is de verwachting dat een aanzienlijk deel (38 miljoen euro) van de beschikbare middelen voor de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) COVID-19 niet tot besteding zal komen. De subsidieregeling was bedoeld om bij te dragen aan de noodzakelijke omslag naar digitalisering en zorg op afstand in tijden van corona.

Diversen - Rijksbegroting

Dit betreft het saldo van diverse bijstellingen op de VWS-begroting. Zo vallen onder meer middelen vrij bij de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (ca. 17 miljoen euro), programma's ouderenzorg (ca. 4 miljoen euro) en topsportevenementen (ca. 3 miljoen euro). Daar tegenover staan hogere uitgaven vanwege de kosten voor de noodziekenhuizen in het Rotterdamse Ahoy en Maastrichtse MECC (ca. 14 miljoen euro), de plasmageneesmiddelenfaciliteit in Nederland (12 miljoen euro) en een lening aan InnoGenerics in het kader van een overname van geneesmiddelenfabrikant Apotex (ca. 3 miljoen euro).

Diversen - Zorg

Dit betreft onderuitputting op de subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg die gericht is op het stimuleren van meer gelijkgerichtheid in ziekenhuizen (ca. 6 miljoen euro).

Technische mutaties

Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen (COVID-19)

Voor de inkoop van medische hulpmiddelen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is een additioneel budget benodigd voor de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (175 miljoen euro in 2020). Dit budget wordt deels meteen ingezet voor de inkoop van onderzoekshandschoenen en deels gereserveerd om snel op dreigende tekorten te kunnen reageren.

Aanschaf en distributie sneltests (COVID-19)

Voor de inkoop van testmaterialen is een additioneel budget benodigd van 225 miljoen euro in 2020. Dit budget wordt vooral ingezet voor de inkoop van antigeen-sneltesten en lamp-sneltesten.

Aanschaf remdesivir (COVID-19)

Voor de aanschaf van het IC-geneesmiddel Remdesivir is 34 miljoen euro in 2020 beschikbaar gesteld. Het middel remt de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes in het lichaam. Het is het eerste medicijn dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap als behandeling van COVID-19. Het RIVM schaft het middel aan en ziekenhuizen kunnen het afnemen.

Bonus zorgpersoneel (COVID-19)

Bij de zorgbonus is sprake van een overschrijding van 800 miljoen euro in 2020, ten opzichte van de oorspronkelijke raming van 1,4 miljard euro. Daarnaast wordt 126 miljoen euro van het budget verplaatst van 2020 naar 2021 voor zorgmedewerkers die betaald worden via een persoonsgebonden budget.

Ondersteuning sportsector (COVID-19)

Zoals in de Kamerbrief over aanvullingen op het steun- en herstelpakket (27 oktober) is aangekondigd, is het sport-specifieke pakket (Tegemoetkoming en amateursportorganisaties (TASO) en Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (NS)) aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december. Hiermee is een bedrag van 60 miljoen gemoeid (de daadwerkelijke uitbetaling vindt plaats in 2021). In 2020 is sprake van ca. 62 miljoen onderuitputting op deze regelingen eerder dit jaar.

Testcapaciteit (COVID-19)

Voor 2020 (250,4 miljoen euro) en de eerste maanden van 2021 (405,2 miljoen euro) worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld om de laboratoriumcapaciteit voor PCR-testen te vergroten op basis van de verwachte testen in deze periode. Met deze aanvullende middelen kan het testen, traceren en analyseren verder vorm krijgen.

Uitbreiding testcapaciteit (COVID-19)

Dit betreft de uitbreiding van de testcapaciteit (150 miljoen euro extra in 2020). Met deze middelen wordt de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk in staat gesteld om sneltesten aan te schaffen via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en mensen snel te testen. Daarnaast valt 25,8 miljoen euro vrij in 2020 bij middelen die eerder beschikbaar zijn gesteld, gebaseerd op de meest recente raming van het RIVM.

Vaccinontwikkeling (COVID-19)

Het kasritme van het gereserveerde bedrag voor de ontwikkeling en inkoop van vaccins (400 miljoen in 2020 en 300 miljoen in 2021) wordt bijgesteld door 335 miljoen naar 2021 te schuiven.

Diversen - Rijksbegroting

Dit betreft onder meer aanvullende middelen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het gaat om middelen voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals isolatiejassen en handgel (ca. 8 miljoen euro), het programma digitale ondersteuning (10 miljoen euro), extra middelen voor het RIVM voor bron- en contactonderzoek (ca. 8 miljoen euro) en middelen voor Sanquin voor onderzoek convalescent plasma (ca. 13 miljoen euro).

Diversen - Zorg

Dit betreft onder meer extra middelen voor de zorgkosten op Caribisch Nederland vanwege de oplopende besmettingen en zorgcapaciteit die onder druk staat (ca. 21 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Tegenvaller ontvangsten transitieautoriteit

Dit betreft een correctie op het ontvangstenbudget van de Transitieautoriteit jeugd (22 miljoen euro). Deze ontvangsten worden niet gerealiseerd, omdat de middelen niet volledig zijn beschikt.

Diversen - Rijksbegroting

Dit betreft onder andere meerontvangsten vanwege de terugvordering van het overschot bestemmingsreserves landelijke projecten ScreenIT en BK2020 (ca. 7 miljoen euro) en een terugvordering bij ZonMw (ca. 12 miljoen euro).

Technische mutaties

Diversen - Rijksbegroting

Dit zijn twee desalderingen waarbij de uitgaven en niet-belastingontvangsten gelijktijdig worden verhoogd.

Licence