Base description which applies to whole site

Sociale Verzekeringen

SOCIALE VERZEKERINGEN: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

62.472,0

Mee- en tegenvallers

 

Sociale zekerheid

 

Aow

‒ 29,9

Ctvlao

306,4

Iva

‒ 52,4

Zw

68,8

Diversen

‒ 59,6

 

233,3

Beleidsmatige mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Diversen

‒ 1,8

 

‒ 1,8

Technische mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Ww

‒ 197,0

Diversen

‒ 7,6

 

‒ 204,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

26,8

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

62.498,8

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2020

62.498,8

SOCIALE VERZEKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

260,0

Technische mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Diversen

‒ 25,0

 

‒ 25,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 25,0

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

235,0

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2020

235,0

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De uitkeringslasten AOW worden neerwaarts bijgesteld met 29,9 miljoen euro vanwege de hoger dan verwachte sterfte als gevolg van corona.

Compensatie Transitievergoeding bij Langdurige Arbeidsongeschiktheid (CTVLAO)

Sinds 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding bij ontslag betalen. In 2016 is besloten werkgevers te compenseren in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid, ook voor ‘oude gevallen.’ Door vertraging in de wetsbehandeling vanwege de formatie en de invoeringstijd die daarna nodig was, zijn aanvragen voor deze regeling opengesteld op 1 april dit jaar. De tegenvaller die nu gepresenteerd wordt is daarmee het resultaat van vijf jaar aan aanvragen. Inhoudelijk wordt de tegenvaller voor het grootste deel verklaard doordat het gemiddelde dienstverband bij ontslag en daarmee de gemiddelde prijs van de gecompenseerde transitievergoedingen aanzienlijk hoger was dan geraamd. Dit zorgt ook voor een structurele tegenvaller, het kabinet informeert de Kamer bij voorjaarsnota over de dekking daarvan.

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

De meevaller wordt voor het overgrote deel verklaard doordat de gemiddelde uitkering lager uitkomt dan eerder verwacht. Daarnaast komt het aantal uitkeringen iets lager uit dan eerder verwacht.

Ziektewet (ZW)

De ZW-uitgaven worden met 69 miljoen euro opwaarts bijgesteld als gevolg van hogere volumes. Het aantal uitkeringen in de ZW ligt hoger, waarschijnlijk door de gevolgen van het coronavirus. Vooral het aantal zieke werklozen neemt sterker toe dan verwacht, terwijl de verwachte afname van het aantal flexkrachten in de ZW zich voorlopig nog niet voordoet.

Diversen - Sociale Zekerheid

Deze post bevat diverse mee- en tegenvallers onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid. Er zijn meevallers op de arbeidsongeschiktheidsregelingen, op de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) en op de uitvoeringskosten van het UWV.

Beleidsmatige mutaties

Diversen - Sociale Zekerheid

Deze post bevat een tweetal beleidsmatige mutaties onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid. De eerste mutatie betreft een budgetneutrale herschikking van H40 naar H15. Daarnaast is er een opwaartse bijstelling voor de coördinatie van mobiliteitsteams en crisisdienstverlening.

Technische mutaties

Werkloosheidswet (WW)

Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV worden de WW-uitgaven met 197 miljoen euro naar beneden bijgesteld. Het verwachte aantal uitkeringen ligt nu lager dan eerder gedacht. Ook de verwachte gemiddelde uitkeringshoogte is naar beneden bijgesteld. Verder voorzien we ook minder faillissementen – en daarmee samenhangende faillissementsuitkeringen - dan bij de Miljoenennota werd geraamd. Deze raming is gemaakt voordat het kabinet een nieuwe gedeeltelijke lockdown afkondigde.

Diversen - Sociale Zekerheid

Bevat diverse kleine technische mutaties onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid. Hieronder vallen onder andere een overboeking naar BZK en een interne overboeking van budget voor de implementatie van de Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (VBVV).

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Bijstellingennota WW ontvangsten UFO

De overheid is eigenrisicodrager voor de WW. Het UWV verstrekt WW-uitkeringen aan voormalige overheidswerknemers en verhaalt deze uitkeringen vervolgens op de betrokken overheidswerkgever. Het UWV verwacht dat er dit jaar minder verhaal op overheidswerkgevers gaat zijn, waardoor de ontvangsten afnemen.

Licence