Base description which applies to whole site

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021

5.394,9

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,0

 

0,0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Asiel

28,4

Dutch fund for climate and development

‒ 20,0

Eindejaarsmarge hgis non-oda

‒ 49,4

Eindejaarsmarge hgis oda

‒ 28,4

Functionerende rechtsorde

‒ 21,4

Jeugdwerkgelegenheid

‒ 23,9

Technische verwerking overprogrammering

75,6

Voedselzekerheid

‒ 17,8

Diversen

‒ 14,9

 

‒ 71,8

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 32,1

 

‒ 32,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 104,0

Stand Najaarsnota 2020

5.290,9

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021

186,3

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

2,0

 

2,0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 32,1

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

‒ 2,2

 

‒ 34,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 32,3

Stand Najaarsnota 2020

154,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 32,3

Stand Najaarsnota 2020

154,1

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Asiel

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden worden volgens de afspraken binnen de OESO toegerekend aan ODA (Official Development Assistance). Als gevolg van de lagere bezetting bij het COA in 2020 wordt deze toerekening verlaagd en dus de ruimte op het ODA-budget verhoogd.

Dutch fund for climate and development

De opstartfase van het klimaatfonds heeft vertraging opgelopen, waardoor er voor 2020 een lagere liquiditeitsbehoefte bestaat.

Eindejaarsmarge HGIS non-ODA

Onder voorbehoud van HGIS- en rijksbrede besluitvorming wordt binnen het non-ODA deel van de HGIS een aantal budgetten meegenomen naar volgend jaar via de eindejaarsmarge. Dit betreft onder meer het onderhoud van vastgoed in het buitenland. Vanwege COVID-19 is dit vertraagd. Verder vinden uitgaven ten behoeve van veiligheid van hoog-risico posten ook voornamelijk plaats in 2021 en verder, terwijl het grootste gedeelte van het budget in 2020 beschikbaar was. Ook wordt er 10 miljoen euro aan VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties meegenomen naar de komende jaren, vanwege het fluctuerende karakter van dit budget.

Eindejaarsmarge HGIS ODA

Onder voorbehoud van rijksbrede en HGIS-besluitvorming wordt de lagere toerekening van asiel via de eindejaarsmarge meegenomen naar volgend jaar.

Functionerende rechtsorde

Deze mutatie betreft in hoofdzaak een verschuiving van 12 miljoen euro euro binnen het artikelonderdeel Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling en onderuitputting van 8,2 miljoen euro door de posten. Deze onderuitputting bestaat voornamelijk uit een technische vertraging in een uitbetaling aan het UNDP door de post Tunis en uit vertragingen in de uitvoering op de posten Kigali (Rwanda), Addis Abeba (Ethiopië) en Bamako (Mali). Deze vertragingen zijn deels het gevolg van COVID-19.

Jeugdwerkgelegenheid

De vervolgbetaling aan het Challenge Fund for Youth Employment wordt zoveel mogelijk doorgeschoven naar volgende jaren om beter aan te sluiten bij de liquiditeitsbehoefte van het fonds.

Technische verwerking overprogrammering

Teneinde het budget voor ODA aan het eind van het jaar zo veel als mogelijk uit te putten werkt BHOS in de regel met zgn. overprogrammering. Dit betekent dat de minstand bij eerste suppletoire begroting in de begroting van BHOS (op verdeelartikel 5.4) gedurende het jaar wordt ingelopen met onderuitputting op het ODA-budget (vnl. op de begrotingen van BZ en BHOS). De ervaring leert namelijk dat bij ODA altijd minder uitgegeven kan worden dan geraamd door onvoorspelbare factoren in ontwikkelingslanden (zoals politieke instabiliteit). Deze mutatie betreft de technische opboeking hiervan.

Voedselzekerheid

Door posten is 17,8 miljoen euro teruggegeven op voedselzekerheid omdat vaak vertragingen in de uitvoering zijn opgelopen vanwege COVID-19. Een deel hiervan wordt ingezet op COVID-19-gerelateerde activiteiten, waaronder in Mozambique waar Nederland een belangrijke partner is in het Social Protection Multidonor Trustfund van de Wereldbank

Diversen

Deze post betreft een groot aantal kleinere plussen en minnen binnen de HGIS, waaronder 14 miljoen euro aan niet uitgegeven middelen voor huisvesting, die conform de geldende middelenafspraak mee worden genomen naar 2021. Deze afspraak houdt in dat BZ opbrengsten uit verkoop van vastgoed kan inzetten ten behoeve van rationalisering en versobering van de eigen vastgoedportefeuille.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft een aantal desalderingen en overboekingen. Veruit de grootste mutatie betreft een desaldering op de begroting van BZ en hangt samen met de COVID-19-crisis. Hierdoor is de vraag naar visa en reisdocumenten nagenoeg stilgevallen. De visuminkomsten en paspoortontvangsten zijn zodoende 24,5 miljoen euro respectievelijk 3,0 miljoen euro lager. De lagere consulaire ontvangsten zijn op de begroting van BZ gedesaldeerd aangezien de consulaire ontvangsten worden ingezet om de kosten m.b.t. consulaire zaken te dekken.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft in hoofdzaak de bij de uitgaven toegelichte desaldering als gevolg van het stilvallen van de vraag naar visa en reisdocumenten.

Licence