Base description which applies to whole site

Justitie en Veiligheid

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

14.836,10

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Meevaller njn: meevaller toevoegingen rechtsbijstand

‒ 54,2

Diversen

‒ 2,9

 

‒ 57,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Regeling tegemoetkoming schade 2021

‒ 100

Diversen

‒ 11,6

 

‒ 111,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Handhaving coronatoegangsbewijzen

45

Tegenvaller njn: coa bezetting

44,6

Diversen

35,7

 

125,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

‒ 43,4

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

14.792,70

Totaal Internationale samenwerking

337,9

Stand Najaarsnota 2021

15.130,60

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

1.991,40

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

12,3

 

12,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 12,1

 

‒ 12,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Tegenvaller njn: coa bezetting

44,6

Diversen

2,4

 

47

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

47,1

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

2.038,50

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2021

2.038,50

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Meevaller njn: meevaller toevoegingen rechtsbijstand

Dit betreft een meevaller bij de toevoegingen bij rechtsbijstand. Dit bedrag is samengesteld uit drie meevallers: een meevaller als gevolg van een lager aantal afgegeven toevoegingen (circa 41 miljoen euro), een meevaller bij de uitvoering van het project intensiveringen Zo Snel Mogelijk (ZSM) (circa 5 miljoen euro), een meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa 8 miljoen euro).

Diversen

De post diversen bestaat uit de overige mee- en tegenvallers, waaronder tegenvallers op het gebied van ICT binnen het Openbaar Ministerie (OM) van 10 miljoen euro, alsmede binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van 9,2 miljoen euro. Daarnaast is sprake van een meevaller op het gebied van ondermijning van 9,1 miljoen euro, die o.a. veroorzaakt wordt door de vertraging van de implementatie van het Beslag Informatie Systeem (BIS).

Beleidsmatige mutaties

Regeling tegemoetkoming schade 2021

De uitgaven voor de Regeling tegemoetkoming schade 2021 onder de Wet tegemoetkoming schade (Wts) vallen in 2021 100 miljoen euro lager uit dan voorzien. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het wel of niet uitkeren van de tegemoetkoming. Voor het begrotingsjaar 2022 is voor de Wts een Nota van Wijziging (NvW) opgesteld.

Diversen

De post diversen bestaat uit meerdere mutaties, waaronder een overboeking van 0,3 miljoen euro naar Buitenlandse Zaken voor de financiering van werkzaamheden rondom het MH17-proces en een overheveling van middelen aan het Openbaar Ministerie van 0,8 miljoen euro voor verbeurd verklaarde gelden bij afpakken. Daarnaast stonden er nog middelen (12,1 miljoen euro) gereserveerd op artikel 92 ter dekking van de te verwachten tegenvaller bij de ontvangsten van griffierechten. Deze middelen zijn hier bij Najaarsnota voor ingezet. Zie hiervoor ook de mutatie bij de ontvangsten.

Technische mutaties

Handhaving coronatoegangsbewijzen

Door het loslaten van de 1,5 meter maatregel en het inzetten op coronatoegangsbewijzen (CTB) op plekken waar personen dicht op elkaar verblijven, worden ondernemers, instellingen en verenigingen geacht te toetsen of bezoekers een geldig CTB hebben. Omdat dit een extra opgave neerlegt bij ondernemers maar ook gemeenten, wordt 45 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld beveiligers, gastvrouwen of zogenaamde city hosts die ondernemers helpen bij de controle van het CTB.

Tegenvaller njn: COA bezetting

De bezetting bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is een stuk hoger dan bij Voorjaarsnota werd verwacht, omdat er rekening werd gehouden met een lagere instroom dan in 2020 en een uitstroom van vergunninghouders conform de taakstelling. De totale tegenvaller is circa 83 miljoen euro. Een deel van de kosten van de opvang van eerstejaars asielzoekers uit ontwikkelingslanden wordt toegerekend aan ODA (38,2 miljoen euro). Het overige deel van de tegenvaller (44,6 miljoen euro) wordt gedekt vanuit de asielreserve. Deze post betreft zodoende een desaldering van de asielreserve ter dekking van de hogere kosten van het COA. Bij de ontvangsten is de onttrekking van de asielreserve opgenomen.

Diversen

De post diversen bestaat uit een groot aantal mutaties, waaronder diverse overboekingen naar andere departementen en een tweetal desalderingen. Daarnaast bestaat deze post uit onder andere een meevaller op de regeling tijdelijke coronabanen van 25 miljoen euro door minder aanvragen vanuit de gemeenten en een tegenvaller bij de crisiscommunicatie van 7,5 miljoen euro door aanvullende taken voor het corona-callcenter.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

De post diversen bestaat uit een viertal mutaties. De twee grootste mutaties zijn een meevaller van 8,8 miljoen euro bij DJI vanwege een afrekening over 2020 en een meevaller van 4,8 miljoen euro bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in het kader van kwijtschelden publieke schulden gerelateerd aan de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Bij de incidentele suppletoire begroting was de verwachting dat er 5,6 miljoen euro aan boetes kwijtgescholden zou worden. Het blijkt dat dit langzamer loopt dan verwacht en de verwachting is dat dit jaar slechts 0,8 miljoen wordt kwijtgescholden.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

De post diversen bestaat uit één mutatie die vanwege de ondergrens niet zichtbaar is. Het betreft de inzet van gereserveerde middelen op artikel 92 ter dekking van de tegenvaller als gevolg van corona bij griffierechten van 12,1 miljoen euro.

Technische mutaties

Tegenvaller njn: COA bezetting

Dit betreft een uitname uit de asielreserve ter dekking van de hogere kosten van het COA. Zie voor de inhoudelijke toelichting de gelijknamige post bij de uitgaven.

Diversen

De post diversen bestaat uit twee mutaties, waaronder een desaldering van 6 miljoen euro van de bijdragen die Australië en Maleisië in 2021 hebben geleverd aan het MH17-proces. Ten tweede betreft het een desaldering van 10 miljoen euro door het opschonen van de balans door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, welke nodig zijn om de productie te bekostigen.

Licence