Base description which applies to whole site

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

37.272,10

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 25,1

Zorg

 

Diversen

‒ 10,3

 

‒ 35,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aanschaf vaccins (covid-19)

‒ 128

Bonusgelden pgb-zvw (covid-19)

‒ 73

Brede inzet coronatoegangsbewijzen (covid-19)

452,4

Compensatie meerkosten sociaal domein (covid-19)

‒ 136,1

Entvergoedingen (covid-19)

‒ 124,5

Herschikking subsidies opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

60

Meerkosten ggd'en (covid-19)

253

Ruimte tegemoetkomingsregelingen sport (covid-19)

‒ 85

Testcapaciteit (covid-19)

‒ 1.454,30

Testen via werkgevers (spoor 2b) (covid-19)

‒ 379,5

Testen voor toegang: spoor 2a (covid-19)

‒ 176,2

Diversen

‒ 56

Zorg

 

Herschikking subsidies opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

‒ 60

Diversen

‒ 1,7

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

5,9

 

‒ 1.903,00

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

‒ 1.938,40

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

35.333,70

Totaal Internationale samenwerking

8,7

Stand Najaarsnota 2021

35.342,40

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

596,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

12,3

 

12,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Innovatieve behandelingen (aanschaf anti-lichamen) (covid-19)

‒ 30

Diversen

‒ 6,9

 

‒ 36,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

‒ 24,6

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

571,8

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2021

571,8

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Diversen – Rijksbegroting

Dit betreft onder meer hogere kosten voor de pneumokokkenvaccinatie omdat de deelname hoger is dan verwacht (10,7 miljoen euro), onderuitputting bij het personeelsbudget van de inspectie gezondheidszorg (-5,2 miljoen euro), onderuitputting bij diversen regelingen voor opleidingen en arbeidsmarkt (-13 miljoen euro) en op diverse sportbudgetten (-13,6 miljoen euro).

Diversen- Zorg

Er is een herverdeling geweest tussen plafond R en Z (10,4 miljoen euro) bij de eerder ingeboekte taakstellende onderuitputting.

Technische mutaties

Aanschaf vaccins (covid-19)

Vanwege de leveringen van de vaccins wordt nu een neerwaartse bijstelling verwerkt van 128 miljoen euro. Betaling geschiedt pas wanneer de vaccins zijn geleverd.

Bonusgelden pgb-zvw (covid-19)

In 2021 is op het bonusbudget sprake van een onderschrijding, omdat budgethouders PGB minder bonussen hebben aangevraagd dan verwacht. De regeling voor Zvw-pgb-houders wordt op dit moment nog uitgewerkt. Mogelijke toekomstige uitgaven worden in 2022 verwerkt.

Brede inzet coronatoegangsbewijzen (covid-19)

Om een open house constructie te starten via Stichting Open Nederland is in de elfde incidentele suppletoire begroting 2021 de verplichtingenruimte op artikel 1 opgehoogd met 630,1 miljoen euro voor het Testen voor Toegang. Het kasbeslag van deze verplichting is bij de twaalfde incidentele suppletoire begroting verwerkt. Als gevolg van de lagere prijzen per test in de open house constructie en een dubbeltelling voor de maand oktober, is het kasbeslag lager dan de destijds opgenomen verplichting. De uitgaven en verplichtingen voor de open house constructie via de Stichting Open Nederland zijn daarmee bijgesteld naar 452,5 miljoen euro.

Compensatie meerkosten sociaal domein (covid-19)

Dit betreffen de meerkosten in de jeugdzorg en Wmo als gevolg van Covid-19 in 2021 (136,1 miljoen euro) om gemeenten tegemoet te komen. Dit bedrag wordt overgeheveld naar het Gemeentefonds.

Entvergoedingen (covid-19)

In eerdere incidentele suppletoire begrotingen zijn middelen beschikbaar gesteld voor entvergoedingen (899 miljoen euro). Dit was bedoeld voor de vaccinatiekosten die door huisartsen, ziekenhuizen, de GGD-GHOR en andere uitvoerders gemaakt zouden worden. De vaccinatiecampagne is meer naar de GGD’en geschoven, waardoor kosten zijn gemaakt bij de GGD-meerkosten en niet bij de entvergoedingen. Het budget voor de entvergoedingen is naar beneden bijgesteld (124,5 miljoen euro).

Herschikking subsidies opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Op artikel 4 is zowel sprake van budgetten vallend onder het plafond Zorg als budgetten vallend onder het plafond Rijksbegroting. Tussen deze budgetten vindt een budget-neutrale herschikking plaats (60 miljoen euro).

Meerkosten ggd'en (covid-19)

Dit betreft de meerkosten voor GGD’en voor de bestrijding van Covid-19. In 2021 gaat het om een bijstelling van 248 miljoen euro en de afrekening van de meerkosten over 2020 leidt tot additionele hogere uitgaven van 5 miljoen euro (de meerkostenregeling is op basis van voorschotten).

Ruimte tegemoetkomingsregelingen sport (covid-19)

Dit betreft de onderuitputting op diverse regelingen voor sportorganisaties (TASO – Tegemoetkoming amateursportorganisaties, TVL – Tegemoetkoming Vaste Lasten en SPUK – Regeling specifieke uitkering stimulering sport).

Testcapaciteit (covid-19)

Het budget voor de testcapaciteit bij de GGD’en is naar beneden bijgesteld (1,5 miljard euro), omdat de testvraag lager is dan eerder werd verwacht op basis van maximaal gecontracteerde aantallen.

Testen via werkgevers (spoor 2b) (covid-19)

Dit betreft een bijstelling voor het testen via werkgevers. De uitgaven vallen lager uit dan eerder verwacht (-379,5 miljoen euro).

Testen voor toegang: spoor 2a (covid-19)

Dit betreft een bijstelling voor het testen voor toegang. De uitgaven vallen lager uit dan eerder verwacht (-176,2 miljoen euro) in de periode tot en met september.

Diversen – Rijksbegroting

Er zijn diverse bijstellingen geweest op eerder beschikbaar gesteld corona-budget. Onder meer hogere uitgaven voor Covid-zorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk (18,5 miljoen euro). Daarnaast zijn lagere uitgaven op de regeling SectorPlanPlus (-22,5 miljoen euro) en digitale oplossingen voor Covid-19 (-8,5 miljoen euro).

Herschikking subsidies opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Op artikel 4 is zowel sprake van budgetten vallend onder het plafond Zorg als budgetten vallend onder het plafond Rijksbegroting. Tussen deze budgetten vindt een budgetneutrale herschikking plaats (60 miljoen euro).

Diversen- Zorg

Er zijn diverse bijstellingen geweest. Zoals een neerwaartse bijstelling van bevolkingsonderzoek in Caribisch Nederland (-2 miljoen euro).

Diversen – niet relevant voor het uitgavenplafond

Er is één bijstelling geweest op de raming voor de zorgtoeslag als gevolg van de doorwerking van de verhoging van de zorgsalarissen (5,9 miljoen euro). De zorgtoeslag van januari 2022 wordt namelijk uitbetaald in december 2021.

Ontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Diversen – Rijksbegroting

Er zijn diverse bijstellingen geweest. Zoals hogere ontvangsten bij de subsidieregeling Publieke Gezondheid (14,8 miljoen euro). Ook zijn er enkele neerwaartse bijstellingen zoals een correctie op de ontvangsten ontvangstenbudget voor de resterende middelen van de Transitie-autoriteit Jeugd (TAJ)-regeling (7,1 miljoen euro) en lagere ontvangsten bij de Zvw wanbetalersregeling (7,1 miljoen euro).

Technische mutaties

Innovatieve behandelingen (aanschaf anti-lichamen) (covid-19)

Dit betreft een tegenvaller op de geraamde ontvangen voor de verkoop van anti-lichamen (30 miljoen euro). De EMA-registratie voor de declaratie door zorgverzekeraars is op dit moment niet afgegeven.

Diversen – Rijksbegroting

Er zijn diverse bijstellingen geweest. Waaronder een desaldering voor de afrekening met het RIVM (2,7 miljoen euro). Bij een desaldering worden de uitgaven en niet-belastingontvangsten gelijktijdig verhoogd.

Licence