Base description which applies to whole site

2.5 Plafondtoetsen

In de Startnota is de budgettaire verwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord gepresenteerd. Hierin heeft het kabinet afgesproken hoeveel er elk jaar maximaal mag worden uitgegeven. Met behulp van plafondtoetsen toetst het kabinet of het verwachte uitgavenniveau binnen het vastgestelde uitgavenplafond blijft.

Tabel 2.5.1 bevat de opbouw van het totale uitgavenplafond. Het uitgavenplafond is opgebouwd uit de vier deelplafonds Rijksbegroting, Sociale Zekerheid, Zorg en Investeringen. Bij Miljoenennota 2023 was de verwachting dat het uitgavenplafond in 2022 met 5,4 miljard euro zou worden onderschreden. Hier stonden plafondoverschrijdingen in latere jaren tegenover. In totaliteit bezien met het beeld aan de lastenkant leverde het koopkrachtpakket van de Miljoenennota structureel een verbetering van het EMU-saldo op, maar op korte termijn leidt het tot een saldoverslechtering. Bij deze Najaarsnota is de onderschrijding sinds de Miljoenennota 2023 met 4,6 miljard euro afgenomen. Het uitgavenplafond vertoont nu een onderschrijding van 0,8 miljard euro. De stijging van de uitgaven sinds Miljoenennota 2023 komt door de tussenvariant prijsplafond van 1 november 2022 tot 1 januari 2023 van 3,2 miljard euro en de vooruitbetaling aan energiemaatschappijen van 1,5 miljard euro voor het tijdelijke prijsplafond in 2023. Deze maatregelen worden voor 3,2 miljard euro gedekt aan de inkomstenkant via de solidariteitsheffing. De resterende dekking van deze maatregelen maakt onderdeel uit van de te dekken opgave in het voorjaar (zie paragraaf 2.3).

De uitgavenbijstellingen worden toegelicht onder de plafondtoetsen in de volgende subparagrafen. In de bijlage bij deze nota geeft het kabinet ook een toelichting op de laatste ontwikkelingen op het dossier van de Kinderopvangtoeslag en het dossier Groningen schade en versterken. Hieruit volgen voor 2022 geen substantiële budgettaire wijzigingen.

Tabel 2.5.1 Totaal plafondtoets

(in miljarden euro; - is onderschrijding)

2022

Totaal uitgavenplafond

 

Uitgavenplafond reguliere uitgaven

345,3

Uitgavenniveau reguliere uitgaven

344,5

Over-/onderschrijding

‒ 0,8

  

Rijksbegroting

 

Uitgavenplafond reguliere uitgaven

160,3

Uitgavenniveau reguliere uitgaven

161,6

Over-/onderschrijding

1,2

  

Sociale zekerheid

 

Uitgavenplafond reguliere uitgaven

89,1

Uitgavenniveau reguliere uitgaven

88,7

Over-/onderschrijding

‒ 0,4

  

Zorg

 

Uitgavenplafond reguliere uitgaven

82,1

Uitgavenniveau reguliere uitgaven

81,1

Over-/onderschrijding

‒ 1,0

  

Investeringen

 

Uitgavenplafond reguliere uitgaven

13,7

Uitgavenniveau reguliere uitgaven

13,1

Over-/onderschrijding

‒ 0,6

Licence