Base description which applies to whole site

Plafondtoets deelplafond Zorg

Tabel 2.5.4 Ontwikkeling uitgaven plafond Zorg
 

(in miljoenen euro, - is onderschrijding)

2022

1

Uitgavenplafond bij Miljoenennota 2023

82.135

 

Aanpassingen van het uitgavenplafond naar aanleiding van:

 

2

Overboekingen met Rijksbegroting

7

3

Uitgavenplafond bij Najaarsnota 2022 (= 1 t/m 2)

82.141

   

4

Reguliere uitgaven bij Miljoenennota 2023

81.120

 

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond

 

5

Overboekingen met Rijksbegroting

7

   
 

Uitgavenmutaties met beslag budgettaire ruimte

 

6

Actualisatie Zvw en deel Wlz o.b.v. Q3

‒ 36

7

Beleidsregel energiecompensatie Wlz

30

8

Diversen

21

9

Reguliere uitgaven bij Najaarsnota 2022 (= 4 t/m 8)

81.141

   

10

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Miljoenennota 2023 (= 4 -1)

‒ 1.015

11

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Najaarsnota 2022 (= 9-3)

‒ 1.000

12

Uitgavenniveau corona bij Najaarsnota 2022

277

13

Totale uitgaven bij Najaarsnota 2022 (= 8+11)

81.418

De toets voor het deelplafond Zorg laat een onderschrijding bij Najaarsnota zien van 1 miljard euro in 2022. Ten opzichte van de Miljoenennota 2023 is er sprake van een lichte toename van de onderschrijding bij plafond Zorg.

De totale netto-zorguitgaven bedragen 81,4 miljard euro, inclusief de corona-uitgaven. De corona-uitgaven op het deelplafond Zorg betreffen onder meer meerkosten in de Wlz (200 miljoen euro), opschaling IC-capaciteit (35 miljoen euro) en verlenging van de paramedische herstelzorg (38,7 miljoen euro).

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond

5. Overboekingen met Rijksbegroting

Dit betreft een aantal overboekingen met het deelplafond Rijksbegroting. De grootste is het gevolg van een bijdrage aan de sportprojecten in Caribisch Nederland (6,9 miljoen euro).

Uitgavenmutaties binnen plafond Zorg

6. Actualisatie Zvw en deel Wlz o.b.v. Q3

Op basis van actuele ramingen van zorgverzekeraars zijn de Zvw-uitgaven en de buitencontracteerruimte van de Wlz in 2022 geactualiseerd. De Zvw- en Wlz- uitgaven zijn neerwaarts bijgesteld met respectievelijk 36 miljoen euro en 7,5 miljoen euro. Ook is de ontvangstenraming voor het eigen risico in de Zvw neerwaarts bijgesteld (7,5 miljoen euro) Deze cijfers zijn gebaseerd op de daadwerkelijke declaraties van de eerste drie kwartalen van 2022, aangevuld met een raming voor de nog te verwachten lasten van 2022.

7. Beleidsregel energiecompensatie Wlz

Er wordt voor de Wlz een specifieke beleidsregel 2022 gemaakt die het mogelijk maakt voor zorgkantoren en zorgaanbieders om maatwerkafspraken te maken in verband met bovenmatig gestegen (energie)prijzen 2022 die niet door maatregelen binnen de exploitatie kunnen worden opgevangen. Er wordt vanuit de onderuitputting op het UPZ additioneel 30 miljoen euro beschikbaar gesteld, naast de ruimte van ad 70 miljoen euro die nog op de begroting beschikbaar was vanwege de overdekking op de begroting van het wlz-kader. In de beleidsregel wordt boven een bepaalde drempelwaarde gedeeltelijke compensatie geboden voor bovenmatig gestegen energiekosten in 2022 voor zorgaanbieders.

8. Diversen

Dit betreft onder meer een tegenvaller door een hogere deelname aan NIPT (3,3 miljoen euro), hogere zorgkosten voor inhaalzorg in Caribisch Nederland (5,8 miljoen euro) en wisselkoerseffecten van zorgcontracten in Caribisch Nederland (13,6 miljoen euro).

Licence