Base description which applies to whole site

Plafondtoets deelplafond Investeringen

Tabel 2.5.5 Ontwikkeling uitgaven plafond Investeringen
 

(in miljoenen euro; - is onderschrijding)

2022

1

Uitgavenplafond bij Miljoenennota 2023

13.620

 

Aanpassingen van het uitgavenplafond naar aanleiding van:

 

2

Overboekingen met plafond Rijksbegroting

53

3

Valuta Defensie

48

4

Oekraïne

9

5

Uitgavenplafond bij Najaarsnota 2022 (=1 t/m 5)

13.730

   

6

Reguliere uitgaven bij Miljoenennota 2023

13.844

 

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond:

 

7

Overboekingen met plafond Rijksbegroting

53

8

Valuta Defensie

48

9

Oekraïne

9

   
 

Uitgavenmutaties met beslag op budgettaire ruimte:

 

10

Onderuitputting

‒ 857

11

Kasschuif uitvoeringskosten stikstof

26

12

Reguliere uitgaven bij Najaarsnota 2022 (=6 t/m 12)

13.124

   

13

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Miljoenennota 2023 (=6-1)

224

14

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Najaarsnota 2022 (=12-5)

‒ 607

15

Uitgavenniveau corona bij Najaarsnota 2022

0

16

Totale uitgaven bij Najaarsnota 2022 (=12+15)

13.124

Deze paragraaf bevat de plafondtoets van het deelplafond investeringen.

Bovenstaande tabel toont de ontwikkeling van het deelplafond Investeringen sinds Miljoenennota 2023. Bij Miljoenennota was sprake van een overschrijding van 224 miljoen euro op het plafond. Deze overschrijding is omgeslagen in een onderschrijding van ruim 600 miljoen euro. Dit is het gevolg van onderuitputting die is opgetreden op de begrotingen die onder het investeringsplafond vallen. Onder de tabel worden alle budgettaire mutaties die hebben plaatsgevonden sinds de Miljoenennota toegelicht.

7. Overboekingen met Plafond Rijksbegroting

Per saldo is sinds de Miljoenennota budget overgeheveld van het plafond Rijksbegroting naar het plafond Investeringen. De overboekingen zijn nodig omdat bepaalde uitgaven niet vanaf de departementale begrotingen worden gedaan, maar vanaf de begrotingsfondsen die onder het investeringsplafond vallen.

8. Valuta Defensie

Dit betreft hogere uitgaven als gevolg van verschillen in de dagkoersen ten opzichte van de raming van de euro/dollarkoers uit het CEP van het CPB. Het Agentschap verzorgt de inkoop van dollars voor Defensie. Conform kabinetsafspraak komen budgettaire mee- en tegenvallers als gevolg van valutaschommelingen direct ten gunste of ten laste van het EMU-saldo. De verwerking vindt plaats via een correctie van het uitgavenplafond.

9. OekraïneDit betreft de uitgaven voor Oekraïne waarvoor het uitgavenplafond wordt aangepast. Deze zijn bijgesteld met 9 miljoen euro. Defensie heralloceert de generale middelen vanuit het BIV naar de artikelen op het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

10. Onderuitputting

De onderuitputting op het investeringsplafond wordt voor een groot deel verklaard door de onderuitputting op het defensiematerieelbegrotingsfonds (651 miljoen euro). Daarnaast is er onderuitputting op het mobiliteitsfonds (109 miljoen euro), het deltafonds (86 miljoen euro) en de aanvullende post (5 miljoen euro).

11. Kasschuif uitvoeringskosten stikstof

Deze post wordt toegelicht in paragraaf 2.1.

Licence