Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Coronagerelateerde uitgavenmaatregelen

Het kabinet heeft besloten dat het reguliere uitgavenplafond niet geldt voor de uitgaven aan noodmaatregelen. Dit betekent dat de extra uitgaven niet ten koste gaan van andere uitgaven, maar dat ze zorgen voor een verslechtering van het EMU-saldo en een verhoging van de EMU-schuld.

De raming van het budgettair beslag van veel noodmaatregelen is met onzekerheid omgeven en hangt sterk af van het uiteindelijke beroep op bepaalde regelingen. Omdat de noodmaatregelen in de praktijk buiten het uitgavenplafond vallen, leiden lagere uitgaven niet tot ruimte voor nieuwe maatregelen. Omgekeerd leidt een hoger dan verwacht gebruik van deze regelingen niet tot problematiek onder de uitgavenplafonds.

In deze Najaarsnota zijn er een aantal bijstellingen verwerkt op de steunmaatregelen. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de grootste bijstellingen die zijn verwerkt sinds Miljoenennota 2023. Het gaat om ramingsbijstellingen op basis van realisaties en uitvoeringsinformatie.

De uitgaven aan corona in 2022 zijn per saldo met 2,1 miljard euro neerwaarts bijgesteld.

Tabel 3.1 Bijstellingen EMU-relevante uitgaven

(in miljoenen euro)

2022

Stand Miljoenennota 2023

15.329

Testcapaciteit RIVM en GGD

‒ 784

Diversen Zorg

‒ 396

TVL

‒ 300

Vaccin ontwikkeling en medicatie

‒ 138

GGD'en en veiligheidsregio's

‒ 55

Nationaal Programma Onderwijs

‒ 51

Beschikbaarheidsvergoeding OV

‒ 32

Diversen

‒ 388

Stand Najaarsnota 2022

13.186

Tabellen 3.2 en 3.3 geven een actueel overzicht van de coronagerelateerde uitgavenmaatregelen waarvoor het reguliere uitgavenplafond niet geldt. Een uitgebreider overzicht van de overheidsfinanciën in coronatijd is ook terug te vinden op www.rijksfinancien.nl/overheidsfinancien-coronatijd.

In tabel 3.2 zijn alle EMU-relevante uitgaven opgenomen. Voor 2022 zijn de uitgaven geraamd op 13,2 miljard euro.

Tabel 3.2 EMU-relevante uitgaven

(in miljoenen euro)

2022

Koninkrijksrelaties en BES fonds

‒ 4

Justitie en Veiligheid

72

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

92

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

4.206

Nationaal Programma Onderwijs

3.752

Diversen

454

Financiën en Nationale Schuld

434

Defensie

22

Infrastructuur en Waterstaat

1.033

Beschikbaarheidsvergoeding OV

990

Diversen

43

Economische Zaken en Klimaat

4.086

TVL

3.229

Diversen

857

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

155

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

‒ 2.483

NOW

‒ 2.718

Diversen

235

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4.983

GGD'en en veiligheidsregio's

1.879

Vaccin ontwikkeling en medicatie

1.485

Testcapaciteit RIVM en GGD

761

Diversen Zorg

760

Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

79

Zorgbonus

19

Gemeentefonds

549

Provinciefonds

1

Reserveringen Aanvullende post

40

Totale EMU-relevante uitgaven

13.186

Naast de EMU-relevante corona uitgaven zijn er ook uitgaven die niet EMU-relevant zijn. Dit zijn leningen waarvan de verwachting is dat deze (vrijwel volledig) op een later moment worden terugbetaald. In tabel 3.3 is een overzicht opgenomen van de niet EMU-relevante uitgaven.

Tabel 3.3 Niet EMU-relevante uitgaven

(in miljoenen euro)

2022

Koninkrijksrelaties en BES fonds

41

Liquiditeitssteun Aruba, Curaçao, Sint Maarten

41

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

5

Nationaal Programma Onderwijs

5

Financiën en Nationale Schuld

446

Lening KLM

446

Economische Zaken en Klimaat

‒ 46

Leningen

4

Voucherkredietfaciliteit reissector

‒ 50

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1

Verlaging invorderingsrente Zorgtoeslag

1

Totale niet EMU-relevante uitgaven

447

Licence